ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσφατα θέματα

15/6/19

Αεροδιακομιδή για 6χρονο παιδί από την Ελευσίνα στη Ρώμη
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019
EKABNews

Αεροδιακομιδή για 6χρονο παιδί από την Ελευσίνα στη Ρώμη
typosthes.gr

Μεταφορά 6χρονου παιδιού από την Ελευσίνα στη Ρώμη με C-27J
Αεροσκάφος C-27j της Πολεμικής Αεροπορίας, παρέλαβε από την 112 πτέρυγα Μάχης, στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας, παιδί εξι ετών και το μετέφερε στο διεθνές αεροδρόμιο Fumiccino της Ρώμης.

Το παιδί πρέπει να υποβληθεί σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στη γειτονική χώρα.

Η αερομεταφορά του έγινε μετά από αίτημα του ΕΚΑΒ.

Δημοσιεύτηκε 14/6/2019

Πηγή: typosthes.gr

Η ανάρτηση των ιπτάμενων διασωστών του ΕΚΑΒ στο Facebook
14/6/2019


 

Εθνικές εκλογές 2019: Τι ισχύει με προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές, κανονικές άδειες και τις διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στο ΔημόσιοΣάββατο, 15 Ιουνίου 2019
EKABNews

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης


ΘΕΜΑ: Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών
Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών
Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 (Π.Δ. 56/2019, Α΄ 97), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών
Η απαγόρευση των διορισμών/προσλήψεων και των μεταβολών στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο ρυθμίζεται, σε πάγια βάση, με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα των ενεργειών της Δημόσιας Διοίκησης.
Ειδικότερα, οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 ορίζουν ότι: «1. Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης…, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση. 2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται».
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη των εκλογών, εν προκειμένω από την 11η Ιουνίου 2019 (Π.Δ. 56/2019, Α’ 97) έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν ιδίως σε τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, ένταξη, προαγωγή, επιλογή και/ή τοποθέτηση προϊσταμένων όπως αυτές προβλέπονται στις γενικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, όπως ισχύει) ή στις διατάξεις της Κινητικότητας του ν. 4440/2016, όπως ισχύουν, καθώς επίσης απαγορεύεται και η έκδοση κάθε άλλης αντίστοιχης προς τις προαναφερόμενες πράξεις που αφορούν οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, η έκδοση των οποίων προβλέπεται από άλλες αντίστοιχου περιεχομένου διατάξεις όπως π.χ. για το εκπαιδευτικό προσωπικό, το ένστολο προσωπικό, τα Μέλη ΔΕΠ, το ιατρικό προσωπικό.
Οι εν λόγω απαγορεύσεις δεν αφορούν μόνο στις τελικές πράξεις, αλλά και σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων και των εγκριτικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει), εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης. Συνεπώς, δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις/ανακοινώσεις για την πλήρωση θέσεων προσωπικού, πράξεις διορισμού/πρόσληψης, ανακοινώσεις για αποσπάσεις/μετατάξεις/μεταθέσεις κάθε κατηγορίας προσωπικού, πίνακες επιλογής προσωπικού (τακτικού ή έκτακτου), δεν συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια καθώς και λοιπά συμβούλια για τα θέματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω απαγορεύσεις, δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού/προσλήψεων, αποσπάσεων ή μετατάξεων/μεταθέσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, ήτοι αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.
Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι για όσες διαδικασίες εμπίπτουν στην προαναφερόμενη εκ του νόμου διακοπή-αναστολή, οι οποίες έχουν εκκινήσει προ της προκήρυξης των εκλογών και για τις οποίες προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία, ιδίως σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής ή πρόσληψης, η διαδικασία αναστέλλεται από την προκήρυξη των εκλογών και συνεχίζεται αμέσως μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διακοπής/αναστολής (ενδεικτικά διευκρινίζεται ότι εφόσον η προθεσμία έληγε σε πέντε ημέρες μετά την ημερομηνία της προκήρυξης των εκλογών, θα δοθεί νέα πενθήμερη προθεσμία για υποβολή αιτήσεων η οποία θα ξεκινά αμέσως μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης). Βάσει των ανωτέρω και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης αλλά και της διαφάνειας, θα πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., να προβούν αμελλητί σε σχετική ανακοίνωση-ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη σχετική αναστολή και για τον επαναπροσδιορισμό των προθεσμιών, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση διακοπής/αναστολής.
Όσον αφορά στις πράξεις που είχαν εκδοθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή στις πράξεις που είχαν υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης αυτών ή έχουν ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ όπου απαιτείται, δεν απαγορεύεται να εκτελεσθούν, ήτοι ενδεικτικά δεν απαγορεύεται η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσίας στην περίπτωση που προ της προκήρυξης των εκλογών έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η ατομική πράξη διορισμού/πρόσληψης/μετάταξης ή έχει ήδη υπογραφεί η απόφαση της απόσπασης.
Υπενθυμίζεται ότι με την αριθ. πρωτ. 24722/3-4-2019 (ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820) πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών», η απαγόρευση διορισμών/προσλήψεων καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των φορέων της αυτοδιοίκησης ισχύει μέχρι και την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ήτοι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Περαιτέρω, με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/16-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΧΨ4465ΧΘΨ-ΛΜΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης αδειών κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και Ευρωεκλογών», διευκρινίσθηκε ότι μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2019 δεν θα προωθούνται αιτήματα αποσπάσεων/μετατάξεων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και αντίστροφα, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ρητή εξαίρεση.
Από τις προαναφερόμενες απαγορεύσεις και διακοπές/αναστολές, η νομοθεσία προβλέπει ρητές ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, οι οποίες είναι οι εξής:
1. οι μετακλητοί υπάλληλοι (παρ. 6 αρ. 28 του ν. 2190/1994)
2. το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας (παρ. 6 αρ. 28 του ν. 2190/1994)
3. το προσωπικό του άρθρου 22 του ν. 2190/1994 (παρ. 6 αρ. 28 του ν. 2190/1994)
4. η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης (παρ. 3 αρ. 28 του ν. 2190/1994)
5. οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας (παρ. 1 αρ. 28 του ν. 2190/1994)
6. οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις (παρ. 1 αρ. 28 του ν. 2190/1994)
7. Η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό, πρόσληψη και σε κάθε σχετική υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 Α.Σ.Ε.Π. (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018), καθώς και των θέσεων που καλύπτονται, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4483/2017, και με μεταφορά/μετάταξη προσωπικού, δυνάμει των άρθρων 40 του ν. 4440/2016 και 23 του ν. 4587/2018 (παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019).
8. Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμό τακτικού προσωπικού σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, με την ειδική διαδικασία του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει των άρθρων 86 του ν. 4604/2019 και 222 του ν. 4610/2019 (Ένταξη Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι») (παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018).
9. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4616/2019 (Α’ 86): «1. Αποσπάσεις προσωπικού που λήγουν την 28η Ιουνίου 2019 κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4531/2018 (Α’ 62), όπως προστέθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), παρατείνονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις αυτές. Για τις αποσπάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28)».
Συνεπώς, υπάλληλοι των οποίων οι αποσπάσεις είχαν διενεργηθεί με τις ισχύουσες κατά τις 02-12-2016 διατάξεις, οι οποίες παρατάθηκαν έως 31-12-2018, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 4531/2018 και, εν συνεχεία, έως και 28-06-2019, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 4583/2018, μπορούν να παραταθούν έως και τις 31-12-2019. Η παράταση αυτή χορηγείται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και απόφασης του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής και χωρίς να απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η σχετική δυνατότητα αφορά πάσης φύσεως αποσπάσεις, ανεξαρτήτως του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου και των διατάξεων με τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η απόσπαση. Πρόσφορο θα ήταν η υποβολή των αιτήσεων να γίνει άμεσα προκειμένου οι πράξεις παράτασης να εκδοθούν έως τις 28-06-2019.
10. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 4616/2019 (Α’ 86): «Από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 εξαιρούνται:
α. Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 ή το άρθρο 11 του ν. 4440/2016 (Α’ 224).
Εν προκειμένω, διαδικασίες για απόσπαση/μετάταξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, για λόγους υγείας ή απόσπαση σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, για λόγους συνυπηρέτησης, για τις οποίες έχει δοθεί έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, δύνανται να ολοκληρωθούν, χωρίς να εμπίπτουν οι διαδικασίες αυτές στην προβλεπόμενη από το άρθρο 28 του ν. 2190/1994 απαγόρευση ή αναστολή.
β. πράξεις που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις, καθώς και οιεσδήποτε μεταβολές αναφερόμενες στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού, οι οποίες περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 17 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4576/2018 (Α’ 196), καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).
γ. η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α’ 186)».

Τέλος, με την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4616/2019 (Α’ 86) προβλέπεται ότι: «3. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος (σ.σ. από 7 Ιουνίου 2019) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191) παρατείνονται για έξι (6) επιπλέον μήνες από τη λήξη τους. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές».

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 καθώς και πρόσληψη προσωπικού κατά το άρθρο 21 του ν. 2190/1994, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στις ως άνω περιπτώσεις, οι φορείς δύνανται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην Τριμελή Επιτροπή την επομένη της προκήρυξης των εκλογών.

Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012, απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς/ένστολο προσωπικό και τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Προεδρικού Διατάγματος που ορίζει την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι εν προκειμένω από 11 Ιουνίου 2019 έως και 7 Ιουλίου 2019.
Οι κανονικές άδειες απουσίας που έχουν ήδη χορηγηθεί στο προσωπικό που εμπίπτει στην απαγόρευση λήψης κανονικής άδειας κατά την περίοδο των βουλευτικών εκλογών και ειδικότερα αφορούν στο διάστημα από την προκήρυξη των εκλογών (11-06- 2019) μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (07-07-2019), ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής και τα πρόσωπα που έχουν λάβει αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.
Ωστόσο, τονίζεται ότι σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτουμένου από αυτόν οργάνου. Στους τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από έγκριση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου.
Τα αρμόδια όργανα, στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας, ιδίως στις υπηρεσίες που δεν εμπλέκονται στη διενέργεια των εκλογών, θα πρέπει να προβούν στην ουσιαστική εκτίμηση της επικαλούμενης ανάγκης και να αποφανθούν σχετικά με τη χορήγηση κανονικής άδειας ή την μη αναστολή της ήδη χορηγηθείσας άδειας.

Γ. Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012 και της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) προκύπτει ότι στους τακτικούς-μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Ειδικότερα, για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής:

Α. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
1. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
2. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.
3. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
4. Όσοι μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
1. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
2. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
3. Όσοι μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., καθώς και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας.
Οι υπάλληλοι που θα κάνουν χρήση της εν λόγω ειδικής εκλογικής άδειας υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα, όπου υπηρετούν, βεβαίωση αρμοδίου οργάνου, από την οποία θα προκύπτει ρητώς η συμμετοχή τους στις εκλογές.
Επισημαίνεται ότι στις Υπηρεσίες στις οποίες, λόγω της αποστολής και λειτουργίας τους, δύνανται να υπάρξουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, λιμένες, κ.λπ.), η χρήση της παρεχόμενης ως άνω άδειας θα πρέπει να γίνει με απόλυτη φειδώ όσον αφορά στον αριθμό των ημερών αδείας.
Παρακαλούνται οι φορείς που έχουν υπηρεσίες στο εξωτερικό να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων που ψηφίζουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να προσέλθουν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας που να καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή στην Υπηρεσία τους.
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρακαλείται για την έκδοση των απαιτούμενων οδηγιών, αναφορικά με το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 4 του Π.Δ. 26/2012.
Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους/στις υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, ώστε να διευκολυνθεί το προσωπικό κατά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, η οποία άλλωστε είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 5 του Συντάγματος και του άρθρου 6 παρ. 2 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 26/2012). Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».


H Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Μαρία-Ελίζα ΞενογιαννακοπούλουΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ14/6/19

Αντιμετώπιση Πολυτραυματία στον τόπο του ατυχήματος και στα Τ.Ε.Π. (MONITORING - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ) Μέρος ΈβδομοΠαρασκευή, 14 Ιουνίου 2019
EKABNews

Αντιμετώπιση Πολυτραυματία στον τόπο του ατυχήματος και στα Τ.Ε.Π. (MONITORING - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ) Μέρος Έβδομο

Επιμέλεια
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου


MONITORING

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ο όρος μόνιτορ στην περίπτωση των ιατρικών εφαρμογών υπονοεί την παρακολούθηση κάποιων ιατρικών παραμέτρων που αφορούν τους ασθενείς όπως π.χ. το καρδιογράφημα, το εγκεφαλογράφημα, την αναίμακτη πίεση (δηλαδή την πίεση που μετριέται μη επεμβατικά με τη βοήθεια σφυγμομανομέτρου), την αιματηρή πίεση (δηλαδή την πίεση που μετριέται επεμβατικά με καθετήρα), τη θερμοκρασία, τους σφυγμούς και γενικά όλες εκείνες τις παραμέτρους που καθορίζουν την κλινική πορεία του ασθενούς και, κατ’ επέκταση, την αγωγή που λαμβάνει.
Έτσι, το μόνιτορ είναι εκείνη η συσκευή που δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε μία οθόνη και σε πραγματικό χρόνο, όλων αυτών των κρίσιμων παραμέτρων.
Επίσης, τα περισσότερα μόνιτορ δίνουν και τη δυνατότητα καταγραφής και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, οι μετρούμενες παράμετροι καταγράφονται σε χαρτί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ MONITORS

Προκειμένου να επιτύχουν την ανίχνευση και παρακολούθηση μιας λειτουργίας ή μιας παραμέτρου οι διάφοροι τύποι monitors συνήθως είναι εφοδιασμένοι με στοιχεία
όπως:
 • Ακροδέκτης (sensor)
 • Μορφομετατροπέας (transducer)
 • Ενισχυτής (amplifier)
 • Ηλεκτρική ανάλυση του σήματος
 • Μονάδα κεντρικής επεξεργασίας (central processing unit)
 • Οθόνη (Καμενίδου, 2003).
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ MONITORING

Από όλες τις μορφές monitoring, το «monitoring χωρίς όργανα» είναι το πιο σημαντικό και αυτό το οποίο προορίζονται να συμπληρώσουν οι διάφορες ηλεκτρονικές και μη συσκευές. Το «monitoring χωρίς όργανα» στηρίζεται στην επισκόπηση, την ψηλάφηση, την ακρόαση και την επίκρουση, τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το συνεχή έλεγχο:
 • Του επιπέδου συνείδησης
 • Του χρώματος του δέρματος και των βλεννογόνων
 • Της θερμοκρασίας του δέρματος
 • Της ποιότητας του σφυγμού
 • Της καρδιακής συχνότητας
 • Της αναπνευστικής συχνότητας
 • Της ρυθμικότητας των κινήσεων του θωρακικού τοιχώματος
 • Της ωριαίας αποβολής ούρων.
ΒΑΣΙΚΟ MONITORING

Οι παράμετροι που συνιστούν το βασικό monitoring και που αποτελούν σημείο αναφοράς για μεταγενέστερες αξιολογήσεις και μαζί ένα χρήσιμο δείκτη της πορείας του ασθενούς είναι, μαζί με τα ζωτικά σημεία, οι ακόλουθες:
 • Η αρτηριακή πίεση
 • Η καρδιακή συχνότητα
 • Η θερμοκρασία
 • Το ΗΚΓ
 • Η ωριαία αποβολή ούρων
 • Ο αναπνεόμενος όγκος, η αναπνευστική συχνότητα και ο ανά λεπτό αναπνεόμενος όγκος
 • Η αιμοσφαιρίνη και ο αιματοκρίτης
 • Οι ηλεκτρολύτες και άλλες βιοχημικές παράμετροι του αίματος
 • Το ισοζύγιο των υγρών
 • Η κεντρική φλεβική πίεση
 • Τα αέρια αίματος και το pH
 • Η ακτινογραφία θώρακος (Βαρδάκη, Κολλαρετάκη, 2009).

MONITORING ΗΚΓ

Το monitoring του ηλεκτροκαρδιογραφήματος χρησιμοποιείται σε όλους τους ασθενείς των μονάδων της Εντατικής Θεραπείας για :

• Την συνεχή παρακολούθηση της καρδιακής συχνότητας
• Την ανίχνευση, διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση των αρρυθμιών
• Την αξιολόγηση της παρουσίας ηλεκτρολυτικών διαταραχών όπως: υπό υπερκαλιαιμίας και υπό- ή υπερασβεστιαιμίας
• Την ανίχνευση επεισοδίων ισχαιμίας του μυοκαρδίου

Φ.Τ.                                      60-80 b/min
Ταχυσφυγμία                               >100b/min
Βραδυσφυγμία                              <60b/min

ΜONITORING ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Για την απευθείας μέτρηση της αρτηριακής πίεσης τοποθετείται σε μία αρτηρία ένας καθετήρας που συνδέεται με ένα σύστημα μέτρησης. Τα σημεία καθετηριασμού είναι η κερκιδική, η ωλένιος, η βραχιόνιος, η μασχαλιαία, η μηριαία, η ομφαλική και η επιπολής κροταφική αρτηρία .

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
 • Θρόμβωση της αρτηρίας
 • Λοίμωξη
 • Κατά λάθος έγχυση ερεθιστικών φαρμάκων
 • Εμβολή από θρόμβους ή αέρα
 • Αιμορραγία
 • Δημιουργία ανευρύσματος της κερκιδικής αρτηρίας
 • Βλάβη του μέσου και κερκιδικού νεύρου (Ρούσσος, 1997).

MONITORING ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Κ.Φ.Π.)

Η κεντρική φλεβική πίεση ή CVP είναι η ενδαγγειακή πίεση στα μεγάλα φλεβικά στελέχη του θώρακα. Αντικατοπτρίζει το αίμα που επιστρέφει στην καρδιά (φλεβική επιστροφή) και την ικανότητα της καρδιάς να ωθεί αυτή την ποσότητα στην κυκλοφορία (καρδιακή κυκλοφορία).

Φ.Τ. 0-10mmHg

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ασθενείς με υπόταση που δεν ανταποκρίνονται στη συνήθη θεραπεία
Συνεχιζόμενη υποογκαιμία μετά από μεγάλη απώλεια αίματος
Ασθενείς που χρειάζονται χορήγηση ινότροπων φαρμάκων


ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
 • Οι έσω σφαγίτιδες
 • Οι υποκλείδιες φλέβες
 • Οι έξω σφαγίτιδες
 • Οι μηριαίες φλέβες
 • Οι μεσοβασιλικές φλέβες (Ασκητοπούλου, 2004).

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
 • Τρώση αρτηρίας
 • Βλάβη νεύρων
 • Τρώση του υπεζωκότα
 • Εμβολή αέρα
 • Καρδιακή εμβολή                                                                          
 • Τοπική ή συστηματική λοίμωξη
 • Θρομβοφλεβίτιδα
 • Έξω αγγειακή έγχυση υγρών

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ

Πριν, μετά και κατά τη διάρκεια του καθετηριασμού των κεντρικών φλεβών γίνεται η λήψη και καταγραφή των ζωτικών σημείων.
Το σημείο εισαγωγής του καθετήρα στο δέρμα, πρέπει να διατηρείται στεγνό και καθαρό.
Πρέπει να γίνεται καθημερινή φροντίδα της φλέβας
Η παλάμη και ο βραχίονας του αρρώστου, ελέγχεται για ερυθρότητα, οίδημα, θερμότητα, πόνο και αισθητικότητα (Garanowski, 1993).

MONITORING ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ

Χρησιμοποιείται για την αιμοδυναμική παρακολούθηση ασθενών στη Μ.Ε.Θ.
Γίνεται προώθηση καθετήρων στις δεξιές καρδιακές κοιλότητες και τους κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας με σκοπό την καταγραφή πιέσεων, την μέτρηση της καρδιακής παροχής και την οξυμετρία .

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Σηπτικό ή αναφυλακτικό shock
Σύνδρομο πολλαπλής έκπτωσης οργάνων διαφόρων συστημάτων (MOF)
Αιμοδυναμική αστάθεια κατά την αιμοδιάλυση
Κατά την οξεία αγωγή με αγγειοδιασταλτικά

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

   Υποκλείδιος φλέβα
   Έσω σφαγίτιδα (οδός που συνήθως προτιμάται)
   Έξω σφαγίτιδα
   Μηριαία φλέβα
   Μεσοβασιλική φλέβα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
 • Πνευμοθώρακας
 • Αιμορραγία
 • Παρακέντηση αρτηρίας
 • Αρρυθμίες
 • Βλάβη ενδοθηλίου
 • Βλάβη βαλβίδας (Μπαλαμούτσος, 2004).


MONITORING ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί ένας σημαντικός αριθμός τεχνικών monitoring των παραμέτρων μεταφοράς του οξυγόνου, από την είσοδό του στον οργανισμό μέχρι την τελική του απόδοση στους ιστούς Οι επεμβατικές και μη αυτές μέθοδοι παρακολουθούν και αξιολογούν ποσοτικά την επάρκεια της οξυγόνωσης σε διάφορα επίπεδα της αλυσιδωτής μεταφοράς του Ο2 και σε διάφορες φάσεις, όπως:
• Στα εισπνεόμενα αέρια
• Στο αίμα (αρτηριακό, μικτό φλεβικό)
• Στους ιστούς

Επίσης το monitoring ελέγχει το Ο2 σε διάφορες μορφές, όπως:
• Τη συγκέντρωσή του (στην αέριο φάση)
• Τη μερική τάση του (στην υγρή φάση)
• Τον κορεσμό του
• Την περιεκτικότητά του (στην υγρή φάση)

MONITORING ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση των εκπνεόμενων όγκων σε ασθενείς με μυοχάλαση και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση διαταραχών της λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος και την επαλήθευση των παραμέτρων λειτουργίας του αναπνευστήρα .

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η φυσιολογική διεργασία του πνευμονικού αερισμού επιτυγχάνει τη μετακίνηση του αέρα από την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του σώματος και την κατανομή του στο τραχειοβρογχικό δένδρο μέχρι τις τελικές μονάδες ανταλλαγής των αερίων και αντίστροφα. Για να επιτευχθεί αυτή η κίνηση του αέρα απαιτείται ανάπτυξη διαφοράς πίεσης μεταξύ στόματος και κυψελίδων (διαπνευμονική πίεση). Όταν η πίεση αυτή είναι θετική, τότε ο αέρας ρέει προς τα μέσα (εισπνοή), όταν είναι αρνητική ο αέρας ρέει προς τα έξω (εκπνοή), ενώ όταν είναι μηδενική δεν υπάρχει ροή (εκπνευστική παύλα). Η έννοια του μηχανικού αερισμού αναφέρεται σε κάθε μέθοδο κατά την οποία χρησιμοποιείται κάποια μηχανική συσκευή προς ενίσχυση ή ολική αντικατάσταση του αερισμού του ασθενούς (Κάπελα, 2000).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
 • Αναπνευστική ανεπάρκεια
 • Κυκλοφορική καταπληξία
 • Κώμα
 • Καταστολή

ΣΤΟΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
 • Οξυγόνωση
 • Αποβολή διοξειδίου
 • Καταστολή και αναλγησία
 • Προστασία αεραγωγού
 • Αιμοδυναμική υποστήριξη (Βόλακλη, 2012).

ΤΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Η αναπνευστική υποστήριξη μπορεί να κυμαίνεται από τελείως ελεγχόμενη ως υποβοηθούμενη. Οι κυριότεροι τύποι μηχανικής αναπνοής είναι οι παρακάτω:
 • Ο ελεγχόμενος μηχανικός αερισμός
 • Ο υποβοηθούμενος ελεγχόμενος μηχανικός αερισμός
 • Ο συγχρονισμένος περιοδικός υποχρεωτικός αερισμός
 • Η αναπνοή με υποστήριξη πίεσης
 • Ο υψίσυχνος αερισμός

ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ
 • Αναπνευστήρες αρνητικής πίεσης
 • Αναπνευστήρες θετικής πίεσης (Γραμματοπούλου, Μπούτζουκα).

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Οι αναπνευστήρες αρνητικής πίεσης μιμούνται τη λειτουργία των αναπνευστικών μυών, έτσι ώστε η αναπνοή να επιτελείται με μηχανισμούς παρόμοιους με τους φυσιολογικούς. Μ’ αυτήν τη μέθοδο, είτε μόνο ο θώρακας είτε ολόκληρο το σώμα, εκτός από την κεφαλή, εγκλείονται μέσα σε θάλαμο με αρνητικές πιέσεις.
Η τεχνική αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι αποφεύγει τη διασωλήνωση της τραχείας, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μπορεί να τρέφεται από το στόμα και να μιλά. Γενικά, αυτή η μορφή αερισμού έχει το μικρότερο ποσοστό παθοφυσιολογικών επιπτώσεων, κυρίως γιατί μοιάζει προς τη μηχανική του φυσιολογικού πνεύμονα και του θωρακικού τοιχώματος.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Ο μεγάλος όγκος και ο χώρος που καταλαμβάνουν
 • Η δυσκολία προσέγγισης στο σώμα του ασθενούς
 • Η δυσκολία στεγανότητας γύρω από το λαιμό
 • Η ανάπτυξη αρνητικής πίεσης στην κοιλιά, που σε υποογκαιμικούς ασθενείς μειώνει ακόμη περισσότερο τη φλεβική επιστροφή
 • Η έλλειψη προστασίας του αεραγωγού
 • Η αδυναμία ενδοτραχειακής αναρρόφησης των εκκρίσεων (Μπαλαμούτσος, 1998).

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Οι αναπνευστήρες θετικής πίεσης δημιουργούν θετική διαφορά πίεσης μεταξύ
στόματος και κυψελίδων με την εφαρμογή θετικής πίεσης στο στόμα και τους
ανώτερους    αεραγωγούς     μέσω   ενδοτραχειακού    σωλήνα.    Τα    σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής μηχανικού αερισμού, έναντι του αερισμού με αρνητικές πιέσεις, είναι:
 • Η εξασφάλιση και η προστασία του αεραγωγού
 • Η ευκολία αναρρόφησης των εκκρίσεων
 • Η επιτυχής αντιμετώπιση νόσων που επηρεάζουν το πνευμονικό παρέγχυμα
 • Η ευκολία προσέγγισης στο σώμα του ασθενούς
 • Η σχετικά απρόσκοπτη μετακίνηση του ασθενούς

ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
 • Αναπνευστήρες προκαθορισμένης πίεσης
 • Αναπνευστήρες προκαθορισμένου όγκου
 • Αναπνευστήρες προκαθορισμένου χρόνου
 • Αναπνευστήρες προκαθορισμένης ροής (Γραμματοπούλου, Μπούτζουκα).

ΜΕΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Ο συνδυασμός αυτόματης αναπνοής και μηχανικών αναπνοών έχει ονομαστεί από τον Shapiro μερική αναπνευστική υποστήριξη. Με την τεχνική αυτή ο ασθενής είτε αναπνέει μόνος του και δέχεται και έναν αριθμό αναπνοών από τον αναπνευστήρα, είτε κάνει αβαθείς αναπνευστικές κινήσεις που, από μόνες τους δεν επιτυγχάνουν επαρκή αερισμό αλλά προκαλούν την έναρξη μιας μηχανικής αναπνοής από τον αναπνευστήρα. Ως μερική αναπνευστική υποστήριξη ορίζεται δηλαδή συχνότητα αναπνοών του αναπνευστήρα < 8 min-1 ή και λιγότερο ενώ ο ασθενής προμηθεύει με αυτόματη αναπνοή ένα σημαντικό ποσοστό του ολικού αερισμού (Marini, 1990).

ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Η ελεγχόμενη αυτή μορφή αερισμού συχνά απαιτεί πλήρη καταστολή της αναπνοής ή μυοχάλαση, προκειμένου ο ασθενής να μη «μάχεται» τον αναπνευστήρα και να είναι σταθερή η καρδιοπνευμονική του λειτουργία. Τόσο με την ελεγχόμενη όσο και με την υποβοηθούμενη μορφή αερισμού, ο αναπνευστήρας προμηθεύει όλη την απαιτούμενη ενέργεια για τη διατήρηση επαρκούς κυψελιδικού αερισμού. Οι τεχνικές αυτές αερισμού ονομάστηκαν πλήρης μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Στον τύπο αυτό ο αναπνευστήρας ρυθμίζει τη μετάπτωση από την εκπνοή στην
εισπνοή (δηλαδή την αρχή του αναπνευστικού κύκλου) ανάλογα με μια προκαθορισμένη συχνότητα και ανεξάρτητα προς τις προσπάθειες του ασθενούς να αναπνεύσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο η αναπνευστική υποστήριξη είναι πλήρης, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται ένας καθορισμένος ανά λεπτό αερισμός.

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Ο ασθενής ρυθμίζει τη συχνότητα του αναπνευστήρα σύμφωνα με το δικό του
αναπνευστικό ρυθμό, ενώ ο αναπνευστήρας ξεκινά την εισπνευστική φάση μόνο όταν η εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς μειώσει την πίεση στους αεραγωγούς κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Η τεχνική αυτή επειδή συχνά προκαλεί υπεραερισμό και κόπωση έχει σήμερα περιορισμένη εφαρμογή κατά την ανάνηψη του ασθενούς με αναπνευστική ανεπάρκεια που οφείλεται σε κεντρική καταστολή (Tobin, 2004).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

Η αντιμετώπιση των ασθενών που δέχονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής απαιτεί τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων από το συνεχές monitoring της κυκλοφορίας και της αναπνοής καθώς και από τη στενή κλινική παρακολούθηση του ασθενούς. Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να προληφθούν τυχόν μηχανικές ανεπάρκειες του αναπνευστήρα (π.χ. αποσύνδεση ή ανάπτυξη υπερβολικά υψηλών πιέσεων) και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες ενέργειες.
Γενικά, οι ασθενείς που είναι συνδεδεμένοι με αναπνευστήρα δεν πρέπει ποτέ να παραμένουν χωρίς παρακολούθηση. Το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση για τυχόν ξαφνικές μεταβολές στη λειτουργία του μηχανήματος ή για τυχόν εμφάνιση έντονης δυσφορίας στον ασθενή. Η συνεχής και εξειδικευμένη, από πεπειραμένο προσωπικό, νοσηλευτική φροντίδα και παρακολούθηση αυτών των ασθενών, που συχνά είναι σε καταστολή και μυοχάλαση, παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική αντιμετώπισή τους και την επιτυχία της έκβασης (Σέτζης, 1997).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

Η φροντίδα του πολυτραυµατία ξεκινάει από το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών και συνεχίζεται στα υπόλοιπα τµήµατα (Χειρουργείο, Μ.Ε.Θ.). Ο νοσηλευτής παίζει σπουδαίο ρόλο σε όλα τα στάδια φροντίδας του πολυτραυµατία µε τη συνεχή παρακολούθηση, µε την παρατηρητικότητά του, αλλά και τις νοσηλευτικές διαγνώσεις και τις εξατοµικευµένες παρεµβάσεις του για να διατηρήσει τη ζωή του ασθενή.

Μεταξύ των καθηκόντων των νοσηλευτών είναι τα παρακάτω:

∆ιατήρηση του ισοζυγίου και όγκου υγρών
∆ιατήρηση επαρκούς οξυγόνωσης και οξεοβασικής ισορροπίας
Αποκατάσταση της υπάρχουσας βλάβης και πρόληψη νέας ενδεχόµενης λύσης της συνέχειας του δέρµατος και των ιστών
Ανακούφιση του ασθενή από το πόνο
Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των οργάνων
Πρόληψη λοιμώξεων από τραύματα (Μετεκπαιδευτική Ηµερίδα Γ.Ν. «Γεννηµατάς» Θεσσαλονίκης, 2003).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δείτε στο EKABNews diasostesrodou.blogspot.com
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ & ΒΙΝΤΕΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 
Copyright © 2013 EKABNews