ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1/4/15

Άρχισαν τα όργανα! Ήρθαν τα πρώτα εξώδικα για τις απλήρωτες εφημερίες


Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

Για μήνες τώρα οι νοσοκομειακοί γιατροί που έχουν υποστεί ήδη κούρεμα στις αποδοχές τους, περιμένουν να πληρωθούν τις εφημερίες που πραγματοποίησαν από το 2014 έως και το 2015. Αντίστοιχα και τις εφημερίες προηγούμενων ετών που εκκρεμούν.
Και η υπόθεση θα ήταν συνηθισμένη για τα ελληνικά πράγματα, εάν η κυβέρνηση δεν είχε διαβεβαιώσει πως το ρευστό έρχεται. Αρχικά διαβεβαίωνε πως εδώ και τώρα τα χρωστούμενα θα καταβληθούν στους γιατρούς. Αφού προηγήθηκε ένα πήγαινε-έλα με τη σχετική υπουργική απόφαση και αν αυτή θα γινόταν τελικώς τροπολογία, η περιβόητη υπουργική απόφαση εξεδόθη. Τα χρήματα όμως δεν μπήκαν ποτέ στους λογαριασμούς των γιατρών που περιμένουν να κάνουν Ανάσταση.
Έτσι η κυβέρνηση διά στόματος του αναπληρωτή υπουργού Ανδρέα Ξανθού ζήτησε κι άλλο περιθώριο διαβεβαιώνοντας αυτή τη φορά ότι οι εφημερίες θα πληρωθούν τελικά μετά τις 15 Απριλίου.
Αιτία η γραφειοκρατία υποστήριξε που «κολλάει» τις διαδικασίες. Όμως οι απλήρωτοι γιατροί δε φαίνεται να έχουν άλλη υπομονή και ήδη ξεκίνησαν τα πρώτα εξώδικα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας κοινοποίησε τη πρώτη εξώδικη διαμαρτυρία για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών των ιατρών ενώ προειδοποιεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλα εξώδικα προκειμένου «άμεσα η πολιτική ηγεσία να αναλάβει την ευθύνη αποπληρωμής των ποσών αυτών».
Τα πρώτο εξώδικο αφορά στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ για απλήρωτες εφημερίες των μηνών Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2015 που δεν έχουν καταβληθεί ενώ εκτός αυτού οι πληρωμές για Ιανουάριο του 2014 έως τον Φεβρουάριο 2015 , έχουν υποστεί, αυθαίρετη οριζόντια περικοπή.

Πηγή: healthreport.grΙΣΑ. Εξώδικη δήλωση για τις εφημερίες

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113), νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο του Γεωργίου Πατούλη, για λογαριασμό των κάτωθι μελών του ιατρών που υπηρετούν στο ΝΠΔΔ «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Η Ελπίς”».

ΠΡΟΣ
1. Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (οδός Αριστοτέλους αρ. 17) νομίμως εκπροσωπουμένου.
2. Τον Διοικητή του ΝΠΔΔ «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Η Ελπίς”» Δημητσάνας 7 , Αθήνα
3. Τον Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής (οδός Ζαχάρωφ αρ. 3)

Το πρώτο εξ ημών είναι ΝΠΔΔ διφυούς χαρακτήρα με σκοπό, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Β.Δ. 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ/7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 (0>ΕΚ Α/225) “Σχετικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Α.Ν. 1565/1939″ « η μέριμνα για τη διατήρηση της επιστημονικής και ηθικής ικανότητας του ιατρικού σώματος να εξυπηρετήσει με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγιεινή και τους αρρώστους, καθώς και η εναρμόνιση των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των μελών του, με σκοπό την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος του λαού και του Κράτους.
Οι δεύτερος έως εκατοστός τεσσαρακοστός τέταρτος εξ ημών υπηρετούμε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Η Ελπίς» ως ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι ιατροί του Νοσοκομείου. Όπως σας είναι γνωστό η υποχρέωση της συμμετοχής στις εφημερίες, κατέστησε αυτές τακτικώς ανά μήνα παρεχόμενη εργασία, η αποζημίωση της οποίας αποτελεί σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των ανά μήνα αποδοχών των Ιατρών. Ενόψει δε της υποχρεωτικότητας τέλεσης των εφημεριών, τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας, κατατάσσονται σε τρεις (3) Ζώνες, ανάλογα με την έδρα τους (άρθρο 45 παρ.2 του Ν.3205/2003, όπως σήμερα ισχύει). Συνεπώς, όλοι οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ., ανάλογα με τη Ζώνη στην οποία ανήκει η υγειονομική μονάδα που υπηρετούν, ανάλογα με το βαθμό τους και ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, δικαιούνται να λαμβάνουν ανά μήνα συγκεκριμένη αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό και τύπο εφημεριών (άρθρο 66 παρ.27 του Ν.3984/2011, ΦEK A’ 150).
Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 3205/2003 η κατάρτιση του προγράμματος εφημεριών γίνεται εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων οι οποίες καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός του τελευταίου τριμήνου εκάστου έτους. Η καταβολή δε της αποζημίωσης για εφημερίες που πραγματοποιήθηκαν μηνιαίως γίνεται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση στο τελευταίο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, μετά από σχετική βεβαίωση για τη πραγματοποίηση τους από το Διοικητή του Νοσοκομείου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.
1) Πλην όμως, όπως καλώς γνωρίζετε και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 3403/17-3-2015 βεβαίωση περί αναλυτικών καταστάσεων οφειλομένων εφημεριών ιατρών έτους 2014 και 20145 , καίτοι πραγματοποιήσαμε απαρέγκλιτα , κατά τα καταρτισθέντα προγράμματα εφημεριών από τους διοικητικά υπευθύνους τις νόμιμες ανά μήνα εφημερίες μας, ήτοι των μηνών Δεκεμβρίου . Ιανουαρίου και Φεβρουάριου του 2015 δεν μας έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση.
2) Επιπροσθέτως, όπως σας έχουμε ήδη γνωστοποιήσει , η αντιστοιχούσα αποζημίωση για τις δεδουλευμένες από εμάς εφημερίες των μηνών από τον Ιανουάριο έτους 2014 έως τον Φεβρουάριο 2015  έχει υποστεί, ερήμην μας, αυθαίρετη οριζόντια περικοπή και μάλιστα εκ των υστέρων, ήτοι αφότου πραγματοποιήσαμε τις εφημερίες που μας αναλογούσαν, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα και ασφαλή προγράμματα εφημέρευσης των εν λόγω μηνών, στις οποίες αντιστοιχούσε άλλη αποζημίωση από αυτή που μας καταβλήθηκε.
Σημειώνουμε με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονός, ότι η γενόμενη οριζόντια περικοπή στην αποζημίωση του καθένα από εμάς για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες των ως άνω μηνών, είναι αυθαίρετη και παράνομη, εφόσον υπερβαίνει το νομοθετημένο ποσοστό περικοπής του 12%, όπως αυτό προβλέπεται ρητά στη παράγραφο 9 του άρθρου 6 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α’ 41). Στη δική μας όμως περίπτωση η περικοπή ανέρχεται κατά μέσο όρο σε ποσοστό του 30 %, το οποίο σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει το 12%.
Επειδή εκ των ως άνω λεχθέντων γίνεται σαφές, ότι η αυθαίρετη περικοπή και μη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών, μας προξενεί ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι μη έχοντας εναλλακτικό εισόδημα διανύουμε περίοδο οικονομικής εξαθλίωσης, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πλέον στις βασικές βιοτικές ανάγκες μας αλλά και των οικογενειών μας.
Επειδή ως ειδικευμένοι ιατροί, είμαστε πλήρους και αποκλειστικής και σύμφωνα με το άρθρο 24παρ. 2 του Ν. 1397/1983 , ως εκ τούτου ως μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί απαγορεύεται να ασκούμε την ιατρική ως ελεύθερο επάγγελμα ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, εκτός από αυτά που έχουν σχέση με συγγραφική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα και να κατέχουμε οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική θέση.
Επειδή ως ειδικευόμενοι ιατροί, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 1397/1983 απαγορεύεται να ασκούμε ελεύθερο επάγγελμα εκτός από αυτά που έχουν σχέση συγγραφική ή καλλιτεχνική δημιουργία. Επίσης απαγορεύεται να κατέχουμε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική θέση, με αποτέλεσμα η μη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών μας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εφημερίες αποτελούν το ήμισυ του μηνιαίου εισοδήματος, μας προξενεί ανεπανόρθωτη βλάβη με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ.
Επειδή υποχρεωθήκαμε άλλως εξαναγκαστήκαμε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να εκτελέσουμε τη μη αμφισβητούμενη υπερωριακή απασχόληση, ενόψει του ότι σε αντίθετη περίπτωση θα επρόκειτο για αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων μας, το οποίο συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.
Επειδή κατά παγία νομολογία, ο εξαναγκασμός ιατρών του ΕΣΥ και ειδικευομένων σε υπερωριακή απασχόληση με τη μορφή μηνιαίων εφημεριών, η αποζημίωση των οποίων δεν καταβάλλεται κατά παράβαση του προστατευτικού κοινωνικού δικαιώματος της εργασίας του άρθρου 22 του Συντάγματος, αποτελεί παράνομη συμπεριφορά και θεμελιώνει ευθύνη του εργοδότη Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και ως εκ τούτου πρέπει να αποκαταστήσει τη βλάβη που προκαλεί στους ιατρούς η υποχρεωτική και χωρίς αμοιβή παροχή της συνταγματικώς ανεπίτρεπτης υπερωριακής εργασίας.
Επειδή είναι καταχρηστική και παράνομη η αναδρομική περικοπή με απόφαση της Διοίκησης των δεδουλευμένων εφημεριών η οποίας πραγματοποιήθηκαν με βάση μηνιαία προγράμματα τα οποία ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιου του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο».
Επειδή ο ΙΣΑ στα πλαίσια των καταστατικών του σκοπών και αρμοδιοτήτων είναι ευθέως αντίθετος σε κάθε αυθαίρετη ενέργεια, η οποία έχει αντίκτυπο στα ηθικά και οικονομικά συμφέροντα των μελών του, η οποία βεβαίως θα έχει δυσμενές αντίκτυπο, λόγω των επισχέσεων εργασίας και στη Δημόσια Υγεία.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Σας καλούμε όπως καταβάλετε εντός πέντε ημερών από τη νόμιμη επίδοση της παρούσης , ολοσχερώς τα ως άνω οφειλόμενα σε έκαστο ειδικευμένο και ειδικευόμενο ιατρό και όπως παραλείπετε στο μέλλον την αυθαίρετη και παράνομη περικοπή των δεδουλευμένων των ειδικευομένων ιατρών.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς που απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσης στην έκθεση επιδόσεώς του .

Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. 1,15 ΕΥΡΩ .
Αθήνα 1-4-2015 Η πληρεξούσια δικηγόρος Αικατερίνη Φραγκάκη του Θεοδώρου Δικηγόρος Αθηνών AM ΔΣΑ 29601

Πηγή: docmed.gr


Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews