ΕΙΔΗΣΕΙΣ

3/11/15

Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Μοριοδότηση Μεταθέσεων


Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015
ΕΚΑΒNews

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ
Αθήνα 3-11-2015
Αρ.πρωτ 526 
                           
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Συνάδελφοι, στην ιστοσελίδα του Σωματείου μας www.somatioekab166.gr είναι αναρτημένο το προτεινόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την μοριοδότηση των μεταθέσεων.
Μπορείτε αφού το διαβάσετε να κάνετε όποιες παρατηρήσεις έχετε για τυχόν τροποποιήσεις. Το προσχέδιο θα παραμείνει αναρτημένο στο  site του Σωματείου για δημόσια διαβούλευση έως τις 20-11-2015.
Σας ενημερώνουμε ότι φράσεις υβριστικές, προσβλητικές  αλλά και απειλές δεν επιτρέπονται. Το ίδιο ισχύει και για αναφορές σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως και γεγονότα ή στοιχεία που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Μαθιόπουλος Γεώργιος Μπαρκονίκος Χρήστος


ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ ενεργούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 κ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος.
Κάθε υπάλληλος με βάση τα κριτήρια που υφίστανται στο πρόσωπό του συγκεντρώνει τον αντίστοιχο αριθμό μορίων που προβλέπεται για κάθε ένα από αυτά.


Άρθρο 2 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι μεταθέσεις ύστερα από αίτησή τους υπαλλήλων που πάσχουν από δυσίατο νόσημα πιστοποιημένο με γνωμάτευση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής επί καρκίνου κ λοιπών νόσων προηγούνται όλων των άλλων άσχετα από μοριοδότηση. Το νόσημα πιστοποιείται με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α)


Άρθρο 3 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Για τις μεταθέσεις λαμβάνονται υπ’ όψιν τα παρακάτω κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (συνολικός χρόνος υπηρεσίας, χρόνος υπηρεσίας κατά περιοχή κ τομέα, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση)

Α) Συνολικός χρόνος υπηρεσίας, που λαμβάνεται υπ’ όψιν ως πραγματικός, που βαθμολογείται με συντελεστή 2 για κάθε χρόνο υπηρεσίας και προσαυξάνεται κατά 1/12 για κάθε μήνα. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των 15 ημερών λογίζεται σαν πλήρης μήνας. 14 ημ. κ κάτω δεν υπολογίζεται.

Β) Χρόνος υπηρεσίας κατά περιοχή και κατά τομέα ή τμήμα:
Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού διαχωρίζονται και διαφοροποιούνται ως προς την αξιολόγησή τους ορισμένα παραρτήματα και τομείς ή τμήματα ανάλογα με τον φόρτο εργασίας, την επικινδυνότητα, την δυσχέρεια των συνθηκών και τις παρατηρούμενες διαρκείς ελλείψεις προσωπικού κ βάση του αριθμού αιτήσεων για μετάθεση ως εξής:
1) Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών
1α) Γενικά ο χρόνος υπηρεσίας στην Αθήνα προσαυξάνει τον γενικό χρόνος υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1,5
2) Νησιά
Ο χρόνος υπηρεσίας στις νησιώτικες περιοχές πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1,5.

Γ) Οικογενειακή κατάσταση, η οποία εκτιμάται με 3 μόρια για τον σύζυγο, 3 για το πρώτο ανήλικο τέκνο, 3 για το δεύτερο και 5 για το τρίτο και για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Για τους άγαμους, διαζευγμένους, εν διαστάσει ή χήρους γονείς, που έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων τέκνων, τα μόρια προσαυξάνονται κατά 1 για κάθε τέκνο, του οποίου ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος έχει την επιμέλεια. Ως τέκνα για τον υπολογισμό των μορίων θεωρούνται ανεξαρτήτως ηλικίας και τα άγαμα τέκνα, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (με γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α.

Δ) Η άνω των 40 ετών ηλικία του υπαλλήλου. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψιν η ηλικία των 40, 41-50 και 51-60 που βαθμολογούνται με 1, με 1,2 και 3 μόρια αντιστοίχως. Ο υπολογισμός της ηλικίας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου της μετάθεσης έτους.

Ε) Η συνυπηρέτηση. Η μετά από αίτηση του υπαλλήλου μετάθεση του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό την συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική. Η συνυπηρέτηση με σύζυγο σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή - πλην της παραμεθορίου- μοριοδοτείται με 2 μόρια. Ως συνυπηρέτηση θεωρείται και όταν ο ή η σύζυγος του υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία στον τόπο μετάθεσης και τούτο να αποδεικνύεται με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

Στ) Η εντοπιότητα. Το κριτήριο της εντοπιότητας αξιολογείται με 5 μόρια και αποδεικνύεται με εγγραφή στο δημοτολόγιο δήμου του νομού της μετάθεσης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της αίτησης για μετάθεση έτους.

Ζ) Νόσημα μέλους της οικογένειας του υπαλλήλου
Το κριτήριο αυτό λαμβάνεται υπ’ όψιν όταν συντρέχει στο πρόσωπο συζύγου ή τέκνου του υπαλλήλου και αποδεικνύεται με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α. , 67%). Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται με 4 μόρια.


Άρθρο 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Το αρμόδιο τμήμα προσωπικού εντός του μηνός Ιανουαρίου καταρτίζει πίνακα με τις αιτήσεις μετάθεσης που έχουν κατατεθεί και εκκρεμούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους.
Οι αιτούντες την μετάθεση κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα. Παραπλεύρως κάθε ονόματος σημειώνεται το Παράρτημα ή ο Τομέας για το οποίο ζητείται η μετάθεση. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να επιλέξουν περισσότερα από ένα Παραρτήματα ή Τομείς.
Ταυτόχρονα καταρτίζεται πίνακας με τις οργανικές θέσεις κατά Παράρτημα, που από την Υπηρεσία κρίνεται ότι πρέπει να καλυφθούν. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. το αργότερο μέχρι τέλος Ιανουαρίου κ να επικαιροποιείται κάθε 6 μήνες. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ το αργότερο εντός 5 ημερών από την κατάρτισή τους και παραμένουν αναρτημένοι τουλάχιστον για 15 ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό λόγο μέσα σε προθεσμία 15 ημερών μετά το πέρας του 15ημέρου, κατά το οποίο οι πίνακες παραμένουν υποχρεωτικά αναρτημένοι στο διαδίκτυο.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο το αργότερο εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης αυτών και την έκδοση απόφασης του Υ.Σ. οι πίνακες καθίστανται οριστικοί. Το γραφείο προσωπικού υποβάλει τους οριστικούς πίνακες με τις μοριοδοτήσεις και τον πίνακα των προς κάλυψη θέσεων στο Υ.Σ. για να γνωμοδοτήσει το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου. Το Υ.Σ. υποχρεούται να γνωμοδοτήσει μέχρι την 31 Μαΐου. Το Δ.Σ. υποχρεούται με το άνοιγμα θέσεων νέων τομέων/παραρτημάτων να κάνει πρόσκληση ενδιαφέροντος 2 μήνες πριν, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μετατεθούν στους νέους τομείς να υποβάλουν την αίτησή τους.

Η πρώτη μετάθεση μοριοδοτείται με επιπλέον 5 μόρια.

*Οι συμμετέχοντες στην διαβούλευση συνάδελφοι μπορούν να προτείνουν την προσθήκη άλλων τριών (3) κριτηρίων πέρα από αυτά που περιέχει το παραπάνω σχέδιο και την μοριοδότηση που πρέπει να λάβει το καθένα, όπως επίσης μπορούν να εκφράσουν την γνώμη τους για το πόσα μόρια πρέπει να λάβουν και τα υπόλοιπα κριτήρια εκτός της ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, που είναι υποχρεωτικά εκ του νόμου και δεν μπορούν να αλλάξουν.

ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο σχόλιο, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.


Σχολιάστε εδώΓια το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης ΚιτσόπουλοςAbout " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews