ΕΙΔΗΣΕΙΣ

10/1/16

Υπουργική Απόφαση για καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας προσωπικού του ΕΚΑΒ για το έτος 2016


Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016
ΕΚΑΒNews

Εγκρίθηκε για το 2016, με την υπουργική απόφαση Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 95783, η δαπάνη για την αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του ΕΚΑΒ, για το χρονικό διάστημα από 1−1−2016 μέχρι 31−12−2016 για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΚΑΒ σε 24ωρη βάση.Το ποσό της δαπάνης είναι 11.183.424,00€, το οποίο είναι αυξημένο σε σχέση με το 2015 και φαίνεται ότι επαρκεί για την συνολική καταβολή των πρόσθετων αμοιβών για όλο το έτος.

Σε εκκρεμότητα η εξόφληση για τον Δεκέμβριο του 2014
Μέχρι σήμερα παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της πολιτικής ηγεσίας όσο και της διοίκησης του ΕΚΑΒ δεν έχει εκδοθεί συμπληρωματική απόφαση χρηματοδότησης για το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2014.

Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 95783 (2)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄/26−7−1985), όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012− 2015», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν− σωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
4. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22−11−2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 106/27−8−2014 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/28−8−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
6. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23−9−2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ− γού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/τ. Β΄/6−10−2015).
8. Την αριθμ. Α1α/80306/20−10−2015 (ΦΕΚ 741/τ.ΥΟΔΔ/ 20−10−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας για την παύση και το διορισμό Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας.
9. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.95326/10−12−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: Ψ46Ε465ΦΥΟ−ΖΨΩ.
10. Την αριθμ. Β1α/οικ.99405/23−12−2015 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
11. Τα με αρ. πρωτ.: 44025/23−11−2015 και 45970/10−12−2015 έγγραφα του Ε.Κ.Α.Β.
12. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από την 24ωρη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους έντεκα εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων και τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (11.183.424,00€) για το έτος 2016, που θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα από το Φορέα 210 και ΚΑΕ 2811, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και καθ' υπέρβαση αυτής, τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων και οκτακοσίων τριάντα έξι (3.508.836) ωρών για περίπου τέσσερις χιλιάδες και τριάντα οκτώ (4.038) υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (πλην ιατρών) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Πανελλαδικά (Κεντρική Υπηρεσία − Παραρτήματα) για το έτος 2016 για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σε 24ωρη βάση.

Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό και δεν δύναται να αυξηθεί παρά μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου διατάκτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣΔείτε στο ΕΚΑΒNews


Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews