ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21/1/16

Ανανεώθηκε η θητεία του Κ. Καρακατσιανόπουλου στο ΕΚΑΒ, Ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο


Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016
ΕΚΑΒNews

Με την Αριθμ. Α2β/Γ.Π.:718 απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας ανανεώθηκε η θητεία για δύο έτη του νυν προέδρου Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κου Κωνσταντίνου Καρακατσιανόπουλου.

Νέοι Αντιπρόεδροι ορίστηκαν ο Μυλωνάς Μιλτιάδης, Πτυχιούχος ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ως αποκλειστικής απασχόλησης και ο  Νιάκας Βασίλειος, Ιατρός Χειρούργος.

Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΕΚΑΒ ορίστηκε ο Κυριαζής Θανάσης Ιατρός ΕΚΑΒ Αναισθησιολόγος−Διευθυντής ΕΣΥ.

Εκπρόσωπος όλων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ (πλην των ιατρών) ορίστηκε ο Παπαδήμας Σταύρος, ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ Αθήνας) με αναπληρωτή του τον Χαλεπλή Δημήτριο, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΚΑΒ Λαμίας).

Εκπρόσωπος όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Ε.Κ.Α.Β. (μονίμων και επί θητεία) ορίστηκε ο Παπανικολάου Σπυρίδωνας, Ιατρός−Διευθυντής ΕΣΥ με αναπληρώτρια του την Ζυγούρα Αναστασία, Ιατρός−Διευθυντής ΕΣΥ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμ. Α2β/Γ.Π.:718
Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1. του Ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α΄/1985), άρθρο 7, παρ. 3, όπως ισχύει,
2. του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α΄/1991), άρθρο 73,
3. του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α΄/11−7−2005), άρθρο 35,
4. του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α΄/12−9−2000), άρθρο 6,
5. του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 45/Α΄/9−3−1999), άρθρα 13, 14 και 15,
6. του Π.δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α΄/28−08−2014), όπως ισχύει,
7. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015).

2. Τις αποφάσεις:
1. Αριθμ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργούμε περιεχόμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/Β΄/6−10−2015).
2. Αριθμ. Α1α/Γ.Π.80306/20−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο την παύση και τον διορισμό Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 741/ΥΟΔΔ/20−10−2015).
3. Το αριθμ. πρωτ. 42043/6−11−2015 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας σχετικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
4. Το αριθμ. πρωτ. 3196/11−11−2015 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β.
5. Το αριθμ. πρωτ. 2269/29−10−2015 έγγραφο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β., αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. Καρακατσιανόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Μηχανολόγο Μηχανικό, με αναπληρωτή του τον Κυριαζή Θανάση του Ιωάννη, Ιατρό Αναισθησιολόγο.
2. Μυλωνά Μιλτιάδη του Γεωργίου, Πτυχιούχο ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, με αναπληρωτή του τον Χριστακάκη Σταύρο του Χρήστου, Δικηγόρο.
3. Νιάκα Βασίλειο του Ευθυμίου, Ιατρό Χειρούργο, με αναπληρωτή του τον Μπουγκά Αλέξανδρο του Μάρκου, Ειδικ. Γενικής Χειρουργικής.
4. Νταπαντά Διονυσία του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης και Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή της τον Χριστοφιλόπουλο Μαυροειδή του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Μ.Π.Δ.Σ. και Προϋπολογισμού και καθήκοντα Προϊσταμένου της Δ/νσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας.
5. Μπαρμπάκο Ευάγγελο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο Καλλιθέας και μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον Τσιπουράκη Στέφανο του Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο Αμαρουσίου και μέλος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Κ.Ε.Δ.Ε., ομοίως.
6. Παπανικολάου Παναγιώτη του Γεωργίου, Νευροχειρουργό, ως εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με αναπληρωτή του τον Ψυχάρη Παναγιώτη του Νικολάου, Ορθοπεδικό, ομοίως.
7. Παπανικολάου Σπυρίδωνα του Μελετίου, με αναπληρώτρια του την Ζυγούρα Αναστασία − Ντίνα του Δημητρίου, αμφότεροι Ιατροί −Διευθυντές ΕΣΥ που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ, ως αιρετοί εκπρόσωποι όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Ε.Κ.Α.Β. (μονίμων και επί θητεία).
8. Παπαδήμα Σταύρο του Γρηγορίου, με αναπληρωτή του τον Χαλεπλή Δημήτριο του Αλεξάνδρου, αμφότεροι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ως αιρετοί εκπρόσωποι όλων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ (πλην των ιατρών).

2. Πρόεδρο του Συμβουλίου ορίζουμε τον Καρακατσιανόπουλο Κωνσταντίνο.

3. Αντιπροέδρους του Συμβουλίου ορίζουμε τους Μυλωνά Μιλτιάδη και Νιάκα Βασίλειο, από τους οποίους ο Μυλωνάς Μιλτιάδης διορίζεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

4. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων είναι διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ             Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ      ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ


Το ΕΚΑΒNews εύχεται καλή επιτυχία στο νέο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews