ΕΙΔΗΣΕΙΣ

22/2/16

Δημοσιεύτηκε ο ν.4368 με τις ρυθμίσεις περί ΕΚΑΒ και άλλες διατάξεις


Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016
ΕΚΑΒNews

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4368 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» στον οποίο περιέχονται μια σειρά ρυθμίσεων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΑΒ καθώς και οικονομικά ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους.

Με το «Άρθρο 54 Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΚΑΒ» ρυθμίζονται:
  1. Διευκόλυνση διενέργειας διαγωνισμών για τις προµήθειες υγρών καυσίµων κινητών µέσων ΕΚΑΒ.
  2. Επαναχορήγηση ειδικής αποζηµίωσης για το προσωπικό του ΕΚΑΒ, που εκτελεί διατεταγµένη υπηρεσία µε ειδικά αεροπορικά µέσα.
  3. Απογραφή και έλεγχος λειτουργίας ασθενοφόρων οχηµάτων ιδιωτικών φορέων με την δημιουργία μητρώου των μέσων διακομιδής, στελέχωση των ιδιωτικών ασθενοφόρων καθώς και η δυνατότητα ελέγχου από το ΕΚΑΒ των παρεχόμενων υπηρεσιών (αναμένεται κοινή απόφαση δύο υπουργείων).
  4. Μετακινήσεις εκτός έδρας στο προηγούμενο (πριν τον Αύγουστο του 2015) καθεστώς.
  5. Χορήγηση της δαπάνης για την προμήθεια στολής για το έτος 2016.
  6. Επαναφορά της ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές μονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά μέσα) επειγόντων περιστατικών».
  7. Α) Σπουδαστές του ΙΕΚ ΕΚΑΒ Β) Δυνατότητα επισκευής ασθενοφόρων οχημάτων από οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.

Με το «Άρθρο 78 Οδηγοί ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας» δύναται το προσωπικό των ΟΤΑ και του πυροσβεστικού σώματος να οδηγεί τα ασθενοφόρα των Κ.Υ. και να συνοδεύουν τα περιστατικά μετά από εκπαίδευση, η οποία θα ρυθμιστεί με εγκύκλιο του ΕΚΕΠΥ.

Με το «Άρθρο 100» καταρτίζεται, ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήματά του και προβλέπεται απόφαση του Υπουργού Υγείας η οποία καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών (ισχύς 40 ημέρες μετά την δημοσίευση του παρόντος).

Με το «Άρθρο 97» δίνεται η δυνατότητα στο ΕΚΑΒ σύναψης ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στην καθαριότητα των κτιρίων του ΕΚΑΒ.


Αναλυτικά τα σχετικά άρθρα έχουν ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

Άρθρο 54
Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΚΑΒ
1. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς ανάδειξης υγρών καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) οι νομοθετημένες κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν το Ε.Κ.Α.Β. ως αναθέτουσα αρχή.

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η ειδική αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2256/1994 (Α΄ 196) που παρέχεται στα πληρώματα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα για την παροχή Α΄ Βοηθειών σε ασθενείς, δεν περιλαμβάνεται στα καταργηθέντα, με οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη, επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις. Σε περίπτωση που η ειδική αυτή αποζημίωση έχει καταβληθεί στα πληρώματα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. και μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 4024/2011 (Α΄226) και 4354/2015 (Α΄176) δεν αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα».

3. Στο ΕΚΑΒ δημιουργείται ειδικό Μητρώο ασθενοφόρων αυτοκινήτων, ιδιωτικών φορέων, καθώς και των πληρωμάτων τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, οι οποίες έχουν εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας τους.
Το ειδικό αυτό Μητρώο περιλαμβάνει τα ασθενοφόρα οχήματα των δικαιούχων φορέων κυκλοφορίας τους που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Α5/4730/635/15.5.2013 (Β΄1328) και ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ασθενοφόρων, ιδιωτικών φορέων, απαιτείται και προσκόμιση βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος από το ΕΚΑΒ βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.
Όσον αφορά τη σήμανση αυτών, απαγορεύεται να έχουν το χρωματισμό και τα διακριτικά σήματα του ΕΚΑΒ, ούτε οποιαδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που να προσομοιάζει σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Το προσωπικό που στελεχώνει τα εν λόγω ασθενοφόρα πρέπει, τουλάχιστον το ένα από τα δύο άτομα, να έχει το τυπικό προσόν της ειδικότητας Διασώστης − Πλήρωμα Ασθενοφόρου. Ομοίως διαθέτει πιστοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΚΑΒ διενεργείται περιοδικός έλεγχος στους φορείς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποκτούν άδεια κυκλοφορίας ασθενοφόρων αυτοκινήτων με τους κατά περίπτωση όρους χορήγησής της κατά τις κείμενες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για τις διαδικασίες και το αντικείμενο των
περιοδικών ελέγχων.

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).»

5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για το έτος 2016, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει».

6. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι παροχές που αφορούν την προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές μονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά μέσα) επειγόντων περιστατικών».

7. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄118) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η εφαρμογή της διάταξης αυτής για την ειδικότητα «Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου» ισχύει από την έναρξη του φθινοπωρινού−χειμερινού εξαμήνου του 2015−2016 και αφορά στους σπουδαστές που ξεκινούν τη φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ. (Α΄ εξάμηνο) κατά το φθινοπωρινό−χειμερινό εξάμηνο του 2015−2016. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου έχει αναδρομική εφαρμογή, η οποία ανατρέχει στο χρόνο θέσπισης των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσης παραγράφου. Η εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσης παραγράφου δεν αφορά στους σπουδαστές του Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου» των υπολοίπων εξαμήνων (Β΄, Γ΄ και Δ΄), για τους οποίους ισχύει το παλαιό πρόγραμμα σπουδών μέχρι της περατώσεως των σπουδών τους. Η φοίτηση των σπουδαστών του Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου» των υπολοίπων εξαμήνων (Β΄, Γ΄ και Δ΄) βάσει του παλαιού προγράμματος σπουδών, από τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου μέχρι της περατώσεως των σπουδών τους είναι απολύτως νόμιμη και παρέχει στους σπουδαστές των Β΄, Γ΄ και Δ΄ εξαμήνων την ίδια ειδικότητα και ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά−εργασιακά δικαιώματα, τα οποία θα αποκτήσουν και οι σπουδαστές του Α΄ εξαμήνου (φθινοπωρινού−χειμερινού εξαμήνου του 2015−2016) μετά την περάτωση των σπουδών τους, για τους οποίους ισχύει το νέο πρόγραμμα σπουδών.
Η γνωμάτευση για τη βλάβη, την δέουσα επισκευή και το κόστος αυτής για οποιοδήποτε αυτοκίνητο ασθενοφόρο, είτε άλλο αυτοκινούμενο ή μη όχημα γίνεται από οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή περιφέρεια και μπορεί να αφορά οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ που δεν διαθέτουν Γραφείο Κίνησης, συνεργείο ή ειδικούς τεχνικούς. Η λύση αυτή δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη για το κράτος».


Άρθρο 78
Οδηγοί ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας
Στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη μεταφοράς ασθενών, δύναται: α) προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και β) προσωπικό των Ο.Τ.Α. να οδηγεί τα ασθενοφόρα που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, κατόπιν αιτήματος αυτού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
Το ως άνω προσωπικό πρέπει να διαθέτει επαγγελματική άδεια οδήγησης και να έχει εκπαιδευτεί ταχύρρυθμα σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών.
Η διακομιδή των ασθενών θα γίνεται με συνοδεία υγειονομικού προσωπικού από το αντίστοιχο Κέντρο Υγείας.
Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εκπαίδευση της προηγούμενης παραγράφου θα ρυθμίζονται με εγκύκλιο του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Π.Σ. και τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α.. Το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων δεν έχει εφαρμογή στη λειτουργία των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.


Άρθρο 100
1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 129), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«2.α. Σε κάθε Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα.
Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήματά του.
Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, ιατροί οι οποίοι απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητάς τους κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησής τους και οι οποίοι, α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης η σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους−μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς, β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας, γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους ιατρούς των οποίων έχει παραταθεί η σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου Οι ιατροί που εγγράφονται στους καταλόγους δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτούς περισσότερο από πέντε (5) έτη.
β. Οι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο μιας υγειονομικής περιφέρειας ή στον κατάλογο του ΕΚΑΒ. Η καταχώριση γίνεται ανά ειδικότητα και σύμφωνα με τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, με τον οποίο καθορίζεται η μεταξύ τους προτεραιότητα.
Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης: α) σε δύο νομούς μιας Υγειονομικής περιφέρειας ή β) στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. ή σε κάποιο παράρτημα αυτού.
Ιατροί οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών.
Οι ιατροί που δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής στον κατάλογο. Σε περίπτωση που αποποιηθούν για δεύτερη φορά την τοποθέτησή τους ή παραιτηθούν από τη θέση στην οποία έχουν προσληφθεί, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο πριν από την πάροδο διετίας από την ημερομηνία παραίτησης ή αποποίησης.
Ιατροί που αποποιούνται διορισμό σε θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. ή ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. που παραιτούνται από τη θέση τους, δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών.
Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της αντίστοιχης Υ.Πε. ή του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Διοικητή κάθε υγειονομικής περιφέρειας για τις μονάδες υγείας που υπάγονται στην αρμοδιότητά του (νοσηλευτικά ιδρύματα, αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες και αποκεντρωμένες μονάδες) ή του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., που υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας.
Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται μετά από έγκριση του Υπουργού και εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη δημιουργία και την τήρηση των καταλόγων, καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών
ιατρών.»

2. Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων αρχίζει σαράντα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άρθρο 97
Για την καθαριότητα των κτιρίων των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, μετά από απόφαση του ΔΣ τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Επίσης, είναι δυνατόν να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης ή φύλαξης των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν με ατομική σύμβαση ή διαμέσου εταιρικού σχήματος, στον τομέα της σίτισης ή της φύλαξης αντιστοίχως, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.


Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews