ΕΙΔΗΣΕΙΣ

31/7/16

Το ΚΕΕΛΠΝΟ καλεί 40 διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου να συνάψουν συμβάσεις έργου


Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016
ΕΚΑΒNews

Μετά την έγκριση της αίτησης του Υπουργείου Υγείας, από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  για χρηματοδότηση ύψους 24,2 εκατομμυρίων € με σκοπό την υγειονομική κάλυψη στον τομέα του προσφυγικού, ενισχύεται το ΕΚΑΒ με 40 διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο είναι ο  φορέας υλοποίησης του προγραάμματος, με πρόσκληση ενδιαφέροντος, καλεί σαράντα (40) διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρου να συνάψουν συμβάσεις έργου έως και τις 30 Απριλίου 2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Απόσπασμα)

Επιπλέον, θα προσληφθούν σαράντα (40) διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρου (Δ11) για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), οι οποίες θα κατανεμηθούν στα κάτωθι Παραρτήματα/Τομείς ΕΚΑΒ ως εξής:

Αττικής: δώδεκα (12) Διασώστες
Θεσσαλονίκης: εννέα (9) Διασώστες
Ιωαννίνων: πέντε (5) Διασώστες
Λάρισας: τρεις (3) Διασώστες
Καβάλας: τρεις (3) Διασώστες
Δράμας: ένας (1) Διασώστης
Πέλλας (Γιαννιτσά): δύο (2) Διασώστες
Ημαθίας: δύο (2) Διασώστες
Πιερίας: τρεις (3) ΔιασώστεςΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Δ11 – ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου − Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με το προαναφερόμενο δίπλωμα γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου - Διασώστης».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τον προσαρτημένο πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων (Παράρτημα ΙΙΙ) της παρούσας πρόσκλησης, και θα καταρτίσει σχετικούς αναλυτικούς πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Κατά των παραπάνω πινάκων, οι έχοντες έννομο συμφέρον, μπορούν να ασκήσουν γραπτή ένσταση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κατά τα προηγούμενα δημοσιοποίησή τους.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με ανάρτηση, στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, τελικού πίνακα επιτυχόντων, μετά και την έκδοση των αποφάσεων επί των ενστάσεων. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν και ατομικά.
Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση έργου έως και τις 30 Απριλίου 2017 με άμεση έναρξη. Το μέσο μηνιαίο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών), κάθε ενδιαφερόμενου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αμοιβές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για παραπάνω από μία θέση, υποχρεούνται να καταθέσουν από μία αίτηση για κάθε θέση στον ίδιο φάκελο.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΚΕΕΛΠΝΟΔείτε στο ΕΚΑΒNews


Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews