ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19/8/16

ΚΕΕΛΠΝΟ: Μέχρι τις 22.8. οι αιτήσεις για 40 θέσεις διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ και 28 θέσεις διασωστών-οδηγών στις Υ.ΠΕ. με συμβάσεις έργου


Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016
ΕΚΑΒNews

Τρέχουν οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το ΚΕΕΛΠΝΟ για 40 θέσεις διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ και 28 θέσεις διασωστών/οδηγών στις Υ.ΠΕ.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ με πρόσκληση ενδιαφέροντος, καλεί σαράντα (40) διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρου για το ΕΚΑΒ καθώς και είκοσι οκτώ (28) διασώστες-οδηγούς για τις Υ.ΠΕ. , να συνάψουν συμβάσεις έργου έως και τις 30 Απριλίου 2017.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22/08/2016 και ώρα 15:00.


Ε.Κ.Α.Β.
Αττικής: 12 διασώστες
Θεσσαλονίκης: 9 διασώστες
Ιωαννίνων: 5 διασώστες
Λάρισας: 3διασώστες
Καβάλας: 3 διασώστες
Δράμας: 1 διασώστης
Πέλλας (Γιαννιτσά): 2 διασώστες
Ημαθίας: 2 διασώστες
Πιερίας: 3 διασώστες

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Δ11 – ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου − Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με το προαναφερόμενο δίπλωμα γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου - Διασώστης»

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τους 40 διασώστες οδηγούς στο ΕΚΑΒ

Υ.ΠΕ.
1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
6 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου
2 διασώστες / οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
6 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης
6 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
2 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και
4 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
2 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β4
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου − Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με το προαναφερόμενο δίπλωμα γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου − Διασώστης»

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τους 28 διασώστες οδηγούς στις Υ.ΠΕ.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση έργου έως και τις 30 Απριλίου 2017 με άμεση έναρξη. Το μέσο μηνιαίο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών), κάθε ενδιαφερόμενου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αμοιβές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22/08/2016 και ώρα 15:00.
Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στο τηλέφωνο 210 52 12 890, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.ΚΕΕΛΠΝΟ: 4 διαγωνισμοί για ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό
e-dimosio.gr

Το ΚΕΕΛΠΝΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου για τα κάτωθι ΝΠΔΔ των Υγειονομικών Περιφερειών, τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: γιατροί, νοσηλευτές, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, μαιες, κοινωνικοί λειτουργοί, βοηθοί νοσηλευτών, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, ακτινολόγοι, διοικητικοί υπάλληλοι, στελέχη οικονομικής υποστήριξης, στελέχη διαχειριστικού ελέγχου, νομικοί, στατιστικοί, κ.α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

1.Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι η επιλογή προτίμησης Α’ και Β΄ είναι καθοριστική για την τελική επιλογή των υποψηφίων και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτίμησης στην δήλωση. Ο/η υποψήφιος/α που δεν θα συμπληρώσει τα μόρια, για καμία από τις δυο επιλογές προτίμησης θεωρείται αποτυχών/ουσα .

2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1589/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται της προκήρυξης (Παράρτημα ΙΙ) για την μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ του/της υποψηφίου/ιας.

3.Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

4.Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών (συναφούς αντικειμένου). Σε περίπτωση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών , φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

5.Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (για τους υποψήφιους ιατρούς)
6.Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας (για τους υποψήφιους Ιατρούς).
7.Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της (για τους υποψήφιους ιατρούς).
8.Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
9.Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ιδιότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (για τους νοσηλευτές ΤΕ κατηγορίας)
10.Εγγραφή στον Επαγγελματικό Σύλλογο (όπου απαιτείται)
11.Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (όπου απαιτείται)
12.Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (όπου απαιτείται)
13.Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας από ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Πιστοποιημένες ΜΚΟ), Διεθνείς Οργανισμούς ή δημόσιους φορείς (π.χ. ΕΚΕΠΥ).
14.Βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη ή του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα (ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα) σε συναφές αντικείμενο ανά Κωδικό.
15.Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην Ελλάδα .
16.Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, προκειμένου περί ανδρών
17.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ για τους έχοντες την πολυτεκνική ιδιότητα (από 3 τέκνα και πάνω) ή τα τέκνα πολυτέκνων (οικογένεια με 3 τέκνα και άνω).
18.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.
19.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή/και δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η άσκηση της γονικής μέριμνας των τέκνων, για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της μονογονεϊκής οικογένειας.
20.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για το κριτήριο της εντοπιότητας για τους μόνιμους κατοίκους των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Ημαθίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λήμνου, Δωδεκανήσων και Ιονίων Νήσων.
21.Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την πιστοποίηση του χρόνου ανεργίας, εφόσον ο υποψήφιοςείναι άνεργος κατά την υποβολή της αίτησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για παραπάνω από μία θέση, υποχρεούνται να καταθέσουν μία αίτηση για κάθε θέση στον ίδιο φάκελο. Αιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θεωρούνται άκυρες και δεν αξιολογούνται.Πηγή: e-dimosio.grΔείτε στο ΕΚΑΒNewsΓια το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης ΚιτσόπουλοςAbout " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

1 σχόλιο :

  1. FrankMaxwell Εταιρεία είναι γνωστό για την ποιότητα των υπηρεσιών του δανείου και έχει χτίσει μια σταθερή φήμη στον δανεισμό χρήματα σε ιδιώτες, δίνω τα δάνεια σε ανθρώπους που έχουν την κακή πίστωση ή που έχουν ανάγκη από χρήματα για να πληρώσει τους λογαριασμούς, και να επενδύσει στην επιχείρηση. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που έχω την ευκαιρία να είναι σε αυτή τη γραμμή των επιχειρήσεων με μεγάλο ενθουσιασμό, ανυπομονώ να την εμπειρία της παροχής καλύτερων υπηρεσιών δανείου μου προς εσάς με χαμηλό επιτόκιο 4% με ελάχιστες διατυπώσεις
    Εάν οποιαδήποτε ερώτηση; don `t διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο Email μου ~ frankmaxwell248@hotmail.com.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews