ΕΙΔΗΣΕΙΣ

18/9/16

Γιατί η διοίκηση του ΕΚΑΒ δεν εφαρμόζει την Μοριοδότηση κριτηρίων εσωτερικών μετακινήσεων στο ΕΚΑΒ;


Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016
ΕΚΑΒNews

Με την εμμονή της διοίκησης να μην εφαρμόζει απόφαση που το ίδιο το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ έχει πάρει, σε συνδυασμό με το ότι αποτελεί και πρόταση των εργαζομένων προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου σε όλους, διαιωνίζεται η κομματοκρατία  στο ΕΚΑΒ!

Μοριοδότηση κριτηρίων μετακινήσεων υπαλλήλων του ΕΚΑΒ

2013
Στα πλαίσια της κυκλικότητας του προσωπικού και με γνώμονα την αξιοκρατία, τη δυνατότητα πρόσβασης όλων σε όλες τις θέσεις, αλλά και την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου σε όλους τους εργαζόμενους το «Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ» πρότεινε μετά από δημόσια διαβούλευση και πολλές  ώρες εργασίας την μοριοδότηση κριτηρίων εσωτερικών μετακινήσεων στο ΕΚΑΒ. Η πρόταση του σωματείου, η οποία διανεμήθηκε και σε Γ. Συνέλευση προς έγκριση, υιοθετούσε ένα αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης  για τις εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων του ΕΚΑΒ καθώς και για τη διαβάθμιση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Η μοριοδότηση θα αποτελούσε και μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΚΑΒ.

Εφαρμόστηκε πιλοτικά με επιτυχία για την επάνδρωση του σταθμού ανεφοδιασμού και φύλαξης ασθενοφόρων στο «Δρομοκαϊτειο». (Ενημερωτική ανακοίνωση σωματείου Μαΐου 2013)

Η τελική πρόταση με θέμα: «Κριτήρια μοριοδότησης για την κυκλικότητα του προσωπικού» στάλθηκε στην διοίκηση στις 4-3-2013/αρ.πρωτ.024/έγγραφο σωματείου.
Το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ αρχικά με την ΣΥΝ16/16-05-2013 απόφαση (ΘΕΜΑ 67:«ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β».) αφού έλαβε υπόψη του  την εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της τελικής μελέτης μοριοδότησης, τον ορισμό τριμελούς επιτροπής για την επεξεργασία των αιτήσεων και  στη συνέχεια η Δ/νση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών να προβεί στην ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς το προσωπικό ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Σύμφωνα με την εισήγηση:
«Η μοριοδότηση αφορά εσωτερικές μετακινήσεις σε όσα από τα Παραρτήματα ή Τομείς υπάρχουν οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Οι μετακινήσεις θα γίνονται σε περίπτωση κένωσης αντίστοιχων θέσεων ή αναγκαιότητας ενίσχυσης της στελέχωσης των αντίστοιχων θέσεων κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Όπως είναι γνωστό το προσωπικό του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων έχει καθήκοντα που σύμφωνα με το Οργανισμό του ΕΚΑΒ  όπως έχουν υλοποιηθεί κατά την ανάπτυξη της επιχειρησιακής δράσης του περιλαμβάνουν υπηρεσίες σε διαφορετικές θέσεις  εργασίας και ως εκ τούτου επιβάλλεται η εναλλασσόμενη απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων στις διαμορφωθείσες θέσεις εργασίας.
Για την υλοποίηση της εναλλασσόμενης απασχόλησης των υπαλλήλων κλάδου ΔΕ  Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στις διαφορετικές θέσεις εργασίας όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα προτείνεται η ανανέωση του απασχολούμενου προσωπικού κατά ποσοστό 33% ανά διετία.
Η μοριοδότηση των μετακινούμενων υπαλλήλων  θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτείται από το ΔΣ του ΕΚΑΒ βάσει υποβληθεισών αιτήσεων  από τους ενδιαφερόμενους εντός του μηνός Μαρτίου κάθε δεύτερου έτους, αρχής γενομένης από το Μάρτιο 2014. Τα κριτήρια επιλογής για τις ανωτέρω μετακινήσεις αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα μοριοδότησης προσόντων και κριτηρίων. Ο τελικός πίνακας μοριοδότησης  θα παραδίδεται στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.
Οι μετακινήσεις των επιλεγομένων  υπαλλήλων θα υλοποιούνται με Ημερήσιες Ανακοινώσεις του Προϊστάμενου της αντίστοιχης Διεύθυνσης.»

Στην συνέχεια το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ με την ΣΥΝ 31/5-9-13 απόφαση (ΘΕΜΑ 117: «Μοριοδότηση κριτηρίων μετακινήσεων υπαλλήλων του ΕΚΑΒ») αποφάσισε ομόφωνα  την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με έργο την αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης που είχαν αποφασισθεί στη ΣΥΝ 16/16-5-13.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ προχώρησε στην δημιουργία φόρμας υπολογισμού των μορίων στην ιστοδελίδα του προκειμένου να διευκολύνει τον εργαζόμενο  στον υπολογισμό των μορίων και να αποτρέψει τυχόν «αδικίες».
2014
Με προσκλήσεις ενδιαφέροντος και στην συνέχεια αξιολόγηση των αιτήσεων από την «επιτροπή αξιολόγησης μετακινήσεων υπαλλήλων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων» έγινε ο έλεγχος των αιτήσεων για την κάλυψη κενών θέσεων στους Τομείς: Μηχανών και Μονάδας Νεογνών του Ν. Παίδων «Αγ. Σοφία» (Πρακτικό Νο1/1-11-2013), Υπηρεσία Αεροδιακομιδών (Πρακτικό Νο2/28-1-2014), Σταθμός Ανεφοδιασμού Σ.Ε.Φ. (Πρακτικό Νο3/31-1-2014), Κινητή Μονάδα του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» (Πρακτικό Νο4/10-2-2014).

Όλες οι αποφάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα του σωματείου εδώ

Με την εφαρμογή της απόφασης μοριοδότησης στις παραπάνω προσκλήσεις ενδιαφέροντος και μετά από εκ νέου διαβούλευση τόσο σε διοικητικά συμβούλια όσο και μέσα από την ιστοσελίδα του σωματείου αλλά και με την επιτροπή ιατρών του ΕΚΑΒ αποφασίσθηκε και προτάθηκε στην διοίκηση η τροποποίηση της απόφασης με σκοπό να είναι πιο απλός και εύχρηστος ο υπολογισμός των μορίων και να εξαλειφθούν οι τυχόν «αδικίες».
Έτσι είχαμε την τροποποίηση της αρχικής απόφασης με την απόφαση ΣΥΝ 30/25-06-14 (ΘΕΜΑ 81: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ MΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β.)» (δείτε εδώκαθώς και την δημιουργία δύο επιτροπών. Της «Επιτροπής εσωτερικών μετακινήσεων προσωπικού» (εκπρόσωποι από Δ/νση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, εργαζόμενος από το σωματείο και υπεύθυνος τμήματος όπου έχει οριστεί) και της «Επιτροπής ενστάσεων εσωτερικών μετακινήσεων προσωπικού» με τους ανάλογους εκπροσώπους η οποία θα είναι αρμόδια και για την εξέταση και απάντηση τυχόν ενστάσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 εργάσιμων ημερών.

Στην συνέχεια (10/7/2014) η Δ/νση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με πρόσκληση ενδιαφέροντος κάλεσε τους υπαλλήλους να υποβάλουν αιτήσεις για όλους τους τομείς που επιθυμούσαν να εργασθούν   δίνοντας χρονικό διάστημα δύο μηνών για να καταθέσουν αιτήσεις προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η ανανέωση του απασχολούμενου προσωπικού κατά ποσοστό 33%.

Δείτε την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια εφαρμογής αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ» εδώ

Δόθηκε και παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τους ήδη υπηρετούντες  υπαλλήλους που δεν είχαν υποβάλει αίτηση για να παραμείνουν ή όχι  στη θέση εργασίας που υπηρετούν από 19 /09/2014  έως  και  26/09/2014 (Δείτε εδώ).


Οι αιτήσεις όλες (πάνω από 250) συγκεντρώθηκαν από την αρμόδια Δ/νση και άρχισε η επεξεργασία τους.

Όμως από τον Νοέμβριο του 2014 είχε αρχίσει στην ουσία η προεκλογική περίοδος των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, οι οποίες εκλογές ορίστηκαν για τις 25/1/2015. Στις 2/1/2015 το Υπουργείο διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με εγκύκλιο και θέμα: «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος» ανέστειλε τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα, που υποβαθμίζουν τη Δημόσια Διοίκηση! (Δείτε εδώ).

2015
Εν τω μεταξύ ο διορισμός του κου Ν. Παπαευσταθίου στο ΕΚΑΒ ερχόταν τότε σε πλήρη αντίθεση (μεταβατικός πρόεδρος) με την κυβέρνηση που προέκυψε και την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με αποτέλεσμα να παγώσουν οι κάθε είδους μετακινήσεις.

Νέος πρόεδρος στο ΕΚΑΒ ο κος Κώστας Καρακατσιανόπουλος
Τον Αύγουστο του 2015 διορίστηκε νέος πρόεδρος στο ΕΚΑΒ ο κος Κ. Καρακατσιανόπουλος. Αμέσως μετά άρχισε η νέα προεκλογική περίοδος καθώς είχαμε εκλογές στις 20/9/2015.
Μετά τις εκλογές και μετά τις πρώτες συναντήσεις του «Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ» τέθηκε μεταξύ άλλων και το θέμα της κυκλικότητας μέσα από την μοριοδότηση εσωτερικών μετακινήσεων η οποία αποτελούσε απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ. Η διοίκηση όμως ήταν αρνητική και σε καμία περίπτωση δεν συζήτησε το θέμα καθώς για αυτήν η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ ήταν αντίθετη και παραβίαζε τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα!!
Θέση που έχει μέχρι σήμερα.

2016
Όλοι βέβαια φανταζόμαστε ότι ο πραγματικός λόγος είναι άλλος!. Η διοίκηση (πρόεδρος-αντιπρόεδρος) συνεπικουρούμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΑΒ Αθήνας θέλει να έχει την «άνεση» να πραγματοποιεί εσωτερικές μετακινήσεις, πράγμα το οποίο υπήρχε και παλαιότερα πριν την εφαρμογή της απόφασης, χωρίς να δεσμεύεται από μοριοδότηση και κριτήρια…. συνεχίζοντας την διαιώνιση μιας κατάστασης η οποία δεν δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θέσεις, σε όλους τους εργαζόμενους!!

Δείτε στο ΕΚΑΒNews

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

3 σχόλια :

 1. είναι η σωστή σειρά των κουμπιών αυτή;;; όπως την είχατε αφήσει εσείς;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο σκοπός των κριτηρίων ήταν:
  -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
  -ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
  Το ερώτημα είναι: τα κριτήρια που τέθηκαν τελικά, εξυπηρέτησαν το σκοπό τους;;; Είδαμε να συμβαίνουν ασύλληπτα γεγονότα. Ενδεικτικά αναφέρω:
  -δεν μετακινήθηκαν υπάλληλοι που τυγχάνουν ευνοημένοι για εξαιρετικά προκλητική χρονική περίοδο
  - δεν μπόρεσε να μετακινηθεί συνάδελφος που κάνει 20 ολόκληρα χρόνια Μάχιμα Επείγοντα
  - ξαναπήγε στα Σπάτα αξιοπρεπέστατος συνάδελφος ο οποίος όμως εργαζόταν και παλαιότερα εκεί ,για αρκετά χρόνια
  - άλλαξαν αεροδρόμια μεταξύ τους δύο υπάλληλοι
  - ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια ευχαριστήριες επιστολές από παντού…(έπιαναν 3 μόρια η κάθε μία, όσα ένας ολόκληρος χρόνος δουλειάς σε Μάχιμο Τομέα)
  Επειδή είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτοπροσώπως, θα σας αναφέρω ότι στον τοίχο του συντονιστικού γραφείου των αεροδιακομιδών στην Ελευσίνα, για την περίοδο 2002-2011 υπήρχαν μόνο 4 ευχαριστήριες επιστολές. Ξαφνικά, μέσα σ’ ένα χρόνο (Αύγ.2011-Αυγ.2012) , ο τοίχος πλέον είχε καλυφθεί εντελώς! Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ που είχαν για επερχόμενη μοριοδότηση ευχαριστήριων επιστολών είχε ήδη δρομολογηθεί. ΕΛΕΟΣ !!!!!!!!!!!!!
  Θα μπορούσα να γράφω και να εξηγώ για ώρες…
  Η κυκλικότητα πρέπει να εφαρμοσθεί σε μόρια και όχι σε ονοματεπώνυμα.
  Επειδή με έντεχνο τρόπο ροκανίσθηκε ο χρόνος (π.χ. από 25/6/2014 έως 30/10/2014 και όχι μόνο), προτείνω να ξεκινήσουμε με μια απλούστατη προσθαφαίρεση: τα χρόνια των μάχιμων επειγόντων ΜΕΙΟΝ τα χρόνια της εύνοιας. Λέγοντας μάχιμα επείγοντα εννοώ μόνο εκείνους τους τομείς που αναφέρονταν στη λίστα των καλοκαιρινών αδειών του γραφείου κίνησης για το 2016 και αντιλαμβάνεσθε τι εννοώ. Όλοι οι υπόλοιποι τομείς να θεωρηθούν ως ΜΕΙΟΝ. Έτσι, απλά και μόνο για να αποδοθεί γρήγορα και σίγουρα ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όσα περιέγραψα για τις ευχαριστήριες επιστολές, αποδεικνύονται από τις ημερομηνίες που αυτές φέρουν. Δεν χωρά καμία αμφισβήτηση για την ‘πληροφόρηση’ και το ‘δόλο’.
  Η κυκλικότητα οφείλει να εφαρμοσθεί σε ‘μόρια’ και όχι σε ονοματεπώνυμα. Μην ακυρώνετε αποφάσεις των ΔΣ του Οργανισμού, εξόφθαλμα ορθότατες ‘επί της αρχής’. Τα ονοματεπώνυμα προστατεύονται από κόμματα. Τα ‘μόρια’ όχι.
  Αύριο.., μπορεί να μην είσθε εσείς κυβέρνηση. Πάμπολλοι συνάδελφοι δεν φέρουν την προστασία κανενός κόμματος. Θέλετε να ελπίζουν στη καλή θέληση του καθενός που τα αντιπροσωπεύει; Αυτά που ισχυρίζεστε, πραγματικά τα πιστεύετε;;;;;
  Το πρόβλημα είναι ότι η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΕΡΕΙ ΚΕΝΑ. Απαιτείται διόρθωση με:
  1) υιοθέτηση αρνητικής βαθμολογίας για προϋπηρεσία σε ‘καλά πόστα’ (τα γνωρίζουμε όλοι και είναι πολλά)
  2) προσγείωση της βαθμολόγησης των ευχαριστήριων επιστολών, σε σύγκριση με την εργασία στα ασθενοφόρα και το συντονιστικό κέντρο
  Αγαπητέ, ακόμα και ο καλύτερος διαβιβαστής πρέπει να εργασθεί κάποια στιγμή στα ασθενοφόρα.
  ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews