ΕΙΔΗΣΕΙΣ

26/9/16

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο υπουργικής απόφασης για τον τρόπο κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου


Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016
ΕΚΑΒNews

Γραφείο Τύπου Υπουργείου Υγείας

Δελτίο Τύπου
                                                                                                                                                           Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Τον Μάρτιο του 2016, μετά την ψήφιση του ν.4368/2016, με πρωτοβουλία του  υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, συγκροτήθηκε μια άτυπη ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν διοικητές Νοσοκομείων και ΥΠΕ, νομικοί και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου η οποία διαμόρφωσε σχέδιο για την κατάρτιση και οργάνωση της λίστας χειρουργείου, Σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η ισότητα και η μείωση των χρόνων αναμονής στις χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Σήμερα, Δευτέρα,26/09, αναρτήθηκε στον ιστότοπο  http://www.opengov.gr/yyka/?p=1956 για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου».

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΥΑ, σε  κάθε Νοσοκομείο ορίζεται ως υπεύθυνος για την  έγκριση της λίστας χειρουργείου και την τήρηση της διαδικασίας διαμόρφωσης της, ο Αναπληρωτής Διοικητής, ή όπου δεν υπάρχει, άλλο μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό.

Για τη σύνταξη της λίστας χειρουργείου ορίζεται από το ΔΣ ως υπεύθυνος/η,  υπάλληλος του νοσοκομείου. Ο εν λόγω υπάλληλος δύναται να προέρχεται από  το στελεχιακό δυναμικό είτε του Τμήματος/Γραφείου Κίνησης ασθενών είτε του Γραφείου Προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών Υγείας (πρώην Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη).

Κάθε χειρουργός,  μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς και με βάση την αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου, συντάσσει γραπτό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο προσδιορίζει το βαθμό προτεραιότητας της περίπτωσης και  τη  δυνατότητα χρόνου αναμονής,   εντός του οποίου πρέπει να διενεργηθεί η επέμβαση,  καθώς και την εκτίμηση για τη διάρκεια της επέμβασης.

Το ενημερωτικό σημείωμα αυτό, συντάσσεται υποχρεωτικά από τον υπεύθυνο ιατρό, ανεξάρτητα αν η κλινική εκτίμηση έγινε κατά την πρωινή ή την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής  της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται σοβαρότερο από άλλο περιστατικό της ίδιας κατηγορίας ώστε ενδεχομένως  να απαιτηθεί μετακίνηση στη λίστα, ο/η υπεύθυνος/η ιατρός  αναφέρεται σχετικά με γραπτό ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο συντάσσεται υποχρεωτικά την ίδια μέρα που πραγματοποιείται η κλινική εκτίμηση. 

Παρατίθεται πίνακας των κατηγοριών των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα  χρόνου αναμονής:Το γραπτό ενημερωτικό σημείωμα παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει ορισθεί υπεύθυνος/η για την κατάρτιση της λίστας χειρουργείου.

Εν συνεχεία, και  με βάση το γραπτό ενημερωτικό σημείωμα του υπεύθυνου ιατρού, ο/η αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο, τον ασθενή για τις διαθέσιμες ημερομηνίες που υπάρχουν μέσα στο χρονικό διάστημα που πρέπει να διενεργηθεί η χειρουργική επέμβαση  καθώς και τις ημερομηνίες που χειρουργεί ο/η εκάστοτε υπεύθυνος/η ιατρός, εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

Την αποκλειστική ευθύνη της τήρησης της Λίστας φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου.

Η Λίστα Χειρουργείου, καταρτίζεται χωριστά για κάθε τμήμα του νοσοκομείου εγκρίνεται από τον αναπληρωτή Διοικητή ή το ορισθέν γι’ αυτό μέλος του Δ.Σ.  και αναρτάται στον ιστότοπο του νοσοκομείου και της ΔΥΠΕ την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας.

Στην λίστα καταχωρούνται:

(α) τα 5 τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ του ασθενούς,

(β) ο αριθμός μητρώου του ασθενούς (εφόσον υπάρχει),

(γ) το είδος του χειρουργείου,

(δ) η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό,

(ε) η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς,

(στ) η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης, και

(ζ) η εκτιμώμενη  διάρκεια της επέμβασης.

Σε κάθε ιστότοπο θα πρέπει να παρουσιάζεται ο παραπάνω πίνακας των κατηγοριών των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα  χρόνου αναμονής,  ώστε να γίνεται κατανοητή η κατηγορία στην οποία εντάσσεται κάθε περιστατικό. 

Ενδεικτικό παράδειγμα:


Ο ορισθείς από το ΔΣ υπεύθυνος/η για τη σύνταξη της λίστας χειρουργείου υπάλληλος,  μεριμνά ώστε να τηρείται η σειρά προτεραιότητας, εκτός και αν κριθεί διαφορετικά βάσει της σοβαρότητας για ίδια περιστατικά (γραπτό ενημερωτικό σημείωμα από τον υπεύθυνο ιατρό) ή της αδυναμίας του ασθενούς την ημερομηνία που του ανακοινώνεται από τον υπάλληλο.

Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων του σχετικού νοσοκομείου.

Ο αρμόδιος υπάλληλος κάθε τμήματος, παραδίδει την τελευταία μέρα κάθε μήνα τη λίστα με τις ημερομηνίες των χειρουργείων και τα ονόματα των υπευθύνων ιατρών  στην επιτροπή χειρουργείου και με βάση αυτήν, η επιτροπή συντάσσει τη λίστα της κάθε εβδομάδας (την τελευταία μέρα της εβδομάδας για την επόμενη) για κάθε τμήμα του χειρουργικού τομέα του νοσοκομείου.

Τα επείγοντα περιστατικά δεν εντάσσονται στη διαδικασία της λίστας.

Προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιο περιστατικό ως επείγον,  θα πρέπει να έχει εκτιμηθεί στο ΤΕΠ από γιατρό που εφημερεύει. Η χρονική στιγμή της επέμβασης αποφασίζεται από την επιτροπή χειρουργείου.

Η επιτροπή χειρουργείου ενημερώνει κάθε μέρα με έγγραφό της το υπεύθυνο μέλος του ΔΣ για τα επείγοντα χειρουργεία που διενεργήθηκαν την προηγούμενη ημέρα (αριθμός, είδος, ονόματα χειρουργού, αναισθησιολόγου και γιατρού που εξέτασε τον ασθενή στα ΤΕΠ).  

Η μη τήρηση του κανονισμού χειρουργείου και της διαδικασίας διαμόρφωσης της λίστας, αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα. 

Η λίστα χειρουργείου ως νέο μέτρο παρέμβασης θα αξιολογείται συστηματικά και θα υπόκειται στις ανάλογες βελτιώσεις με υπουργική απόφαση ή εγκύκλιο.

Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αναφερομένων, μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης αυτής.

Πηγή: moh.gov.grΓια το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews