ΕΙΔΗΣΕΙΣ

29/10/16

Η τεράστια υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση του ΕΚΑΒ μέσα από την εφαρμογή των Μνημονίων συνεχίζεται - Ανακοίνωση της ΛΑ.Ε. Υγείας-Πρόνοιας Αττικής


Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016
ΕΚΑΒNews

Ανακοίνωση της ΛΑ.Ε. Υγείας-Πρόνοιας Αττικής 29.10.2016
Η δημόσια-δωρεάν υγεία δεν χωράει στα μνημόνια.
Μετά την από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του ΕΚΑΒ που  δίνει  την δυ­να­τό­τη­τα σε οδηγούς των ΟΤΑ να οδη­γούν Ασθε­νο­φό­ρα οχή­μα­τα, ήρθε η ψή­φι­ση τρο­πο­λο­γί­ας που πα­ρέ­χει την δυ­να­τό­τη­τα στο ΕΚΑΒ να συ­νά­πτει συμ­βά­σεις με αε­ρο­πο­ρι­κές ή άλλες εται­ρεί­ες με­τα­φο­ρών για μί­σθω­ση μέσων, «στην πε­ρί­πτω­ση που τα δικά του μέσα δεν επαρ­κούν για την κά­λυ­ψη των ανα­γκών του».
Το Εθνι­κό Κέ­ντρο Άμε­σης Βο­ή­θειας που απο­τε­λεί έναν από τους τρεις κρί­κους (προ­νο­σο­κο­μεια­κή, νο­σο­κο­μεια­κή φρο­ντί­δα και απο­κα­τά­στα­ση) που συν­θέ­τουν το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας, για να αντα­πε­ξέλ­θει στις όλο και αυ­ξα­νό­με­νες ανά­γκες, χρειά­ζε­ται γεν­ναία χρη­μα­το­δό­τη­ση. Οι νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές που εφαρ­μό­ζει και η ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση οδη­γούν στη συρ­ρί­κνω­ση και την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σή του.
Είναι γνω­στή τόσο η υπο­στε­λέ­χω­ση του ΕΚΑΒ, όσο και η τε­ρά­στια έλ­λει­ψη υλι­κο­τε­χνι­κής υπο­δο­μής, ιδιαί­τε­ρα οχη­μά­των, κυ­ρί­ως στην Ατ­τι­κή, αλλά και σε άλλα αστι­κά κέ­ντρα. Είναι γνω­στό ότι χι­λιά­δες ασθε­νείς ανα­γκά­ζο­νται να πλη­ρώ­νουν ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες για τη με­τα­φο­ρά τους προς και από τα νο­σο­κο­μεία. Εται­ρεί­ες που στην πλειο­ψη­φία τους λει­τουρ­γούν με αμ­φί­βο­λης ποιό­τη­τας οχή­μα­τα και μη εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό. Επί­σης είναι γνω­στή η ου­σια­στι­κή διά­λυ­ση των αε­ρο­δια­κο­μι­δών του ΕΚΑΒ όπου εί­χα­με θρη­νή­σει θύ­μα­τα στο πα­ρελ­θόν από πτώ­σεις ελι­κο­πτέ­ρων. Απο­τέ­λε­σμα αυτών είναι η στα­δια­κή απα­ξί­ω­ση του ΕΚΑΒ, η αδυ­να­μία εκτέ­λε­σης του ση­μα­ντι­κού έργου του, και τε­λι­κά η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Επεί­γου­σας Προ­νο­σο­κο­μεια­κής Πε­ρί­θαλ­ψης.
Το 60% των με­τα­φο­ρών ασθε­νών, λόγω της γε­ω­γρα­φι­κής ιδιαι­τε­ρό­τη­τας της χώρας, αφο­ρούν τα ακρι­τι­κά νησιά μας.

Τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν τα πε­ρισ­σό­τε­ρα Κέ­ντρα Υγεί­ας και Νο­σο­κο­μεία στην πε­ριο­χή του Αι­γαί­ου λόγω της έλ­λει­ψης υπο­δο­μών, ια­τρι­κού και νο­ση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού καθώς και λόγω της έλ­λει­ψης εξο­πλι­σμού και υγειο­νο­μι­κών υλι­κών, οδη­γούν στη δια­κο­μι­δή ασθε­νών σε νο­σο­κο­μεία της Αθή­νας λόγω αδυ­να­μί­ας αντι­με­τώ­πι­σης στις Νο­σο­κο­μεια­κές Μο­νά­δες των ίδιων των νη­σιών. Κι ενώ συμ­βαί­νουν όλα αυτά, ο κ.Πο­λα­κης είχε το θρά­σος να ισχυ­ρι­στεί ότι δί­νο­νται εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ κι ότι οι ερ­γα­ζό­με­νοι του ΕΚΑΒ (που αγω­νί­ζο­νται) «μι­λά­νε κι από πάνω». Η Κυ­βέρ­νη­ση, έχο­ντας προ­σχω­ρή­σει ολο­κλη­ρω­τι­κά στο νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο-μνη­νο­νια­κό στρα­τό­πε­δο,  προ­χω­ρά­ει με γορ­γούς ρυθ­μούς στην εκ­χώ­ρη­ση του κοι­νω­νι­κού αγα­θού της υγεί­ας στο ιδιω­τι­κό κε­φά­λαιο, υλο­ποιώ­ντας «κατά γράμ­μα» τις μνη­μο­νια­κές επι­λο­γές και δε­σμεύ­σεις της.
Η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΕΚΑΒ βρί­σκει αντί­θε­τους τους ερ­γα­ζό­με­νους και την κοι­νω­νία, ιδιαί­τε­ρα τα πιο φτωχά λαϊκά στρώ­μα­τα. Η πα­ρά­δο­ση των υπη­ρε­σιών του ΕΚΑΒ στους εμπό­ρους της υγεί­ας θα έχει τρα­γι­κές συ­νέ­πειες για το λαό. Το δι­καί­ω­μα στη δη­μό­σια-δω­ρε­άν υγεία, θα δε­χτεί ακόμα ένα πλήγ­μα.
Η Κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, προ­βαί­νει στην τρο­μο­κρά­τη­ση  του προ­σω­πι­κού του ΕΚΑΒ που τολ­μά­ει να αντι­στα­θεί και να δια­δη­λώ­σει ενά­ντια στην απα­ξί­ω­ση και στο ξε­πού­λη­μα της επεί­γου­σας προ­νο­σο­κο­μεια­κής φρο­ντί­δας. Η εφαρ­μο­γή των μνη­μο­νί­ων προ­ϋ­πο­θέ­τει - εκτός των άλλων - αυ­ταρ­χι­σμό, κα­τα­στο­λή και συ­κο­φά­ντη­ση των λαϊ­κών και κοι­νω­νι­κών αγώ­νων.
Η μόνη ελ­πι­δο­φό­ρα διέ­ξο­δος για τους ερ­γα­ζό­με­νους και το λαό μας, είναι ο αγώ­νας για την υπε­ρά­σπι­ση του δι­καιώ­μα­τος στη δη­μό­σια-δω­ρε­άν υγεία. Για την ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας, τη δια­γρα­φή του χρέ­ους, την έξοδο από την ευ­ρω­ζώ­νη. Για την ανα­τρο­πή των μνη­μο­νί­ων που είναι προ­ϋ­πό­θε­ση για την εφαρ­μο­γή μιας άλλης πο­λι­τι­κής, η οποία θα υπε­ρα­σπί­ζε­ται τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού και όχι του κε­φα­λαί­ου και των το­κο­γλύ­φων-δα­νει­στών.
Η δη­μό­σια-δω­ρε­άν υγεία δεν χω­ρά­ει στα μνη­μό­νια.
Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟ­ΤΗ­ΤΑ στη­ρί­ζει τον αγώνα των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο ΕΚΑΒ για Δη­μό­σια – Δω­ρε­άν Επεί­γου­σα Προ­νο­σο­κο­μεια­κή Φρο­ντί­δα.

Πηγή: rproject.gr

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews