ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20/11/16

Τι αλλάζει στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με το νομοσχέδιο για την κινητικότητα- Χαρτί τέλος στο Δημόσιο: Έρχεται η ψηφιακή υπογραφή-Εξαιρείται το ΕΚΑΒ από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας


Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016
ΕΚΑΒNews

Εξαιρείται το ΕΚΑΒ από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση

Δημόσιο: Χαρτί τέλος! Έρχεται η ψηφιακή υπογραφή – Τι ποσά εξοικονομούνται

Τι αλλάζει στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με το νομοσχέδιο για την κινητικότητα

Σχέδιο νόμου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις
Δημόσιο: Χαρτί τέλος! Έρχεται η ψηφιακή υπογραφή – Τι ποσά εξοικονομούνται
aftodioikisi.gr

Ποσά της τάξης των 800 εκατ. ευρώ μπορεί άμεσα να εξοικονομήσει για τα έτη 2017-2018 το Δημόσιο μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων. Την εκτίμηση αυτή είχε κάνει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προωθώντας τη νομοθετική ρύθμιση για τη διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και άλλων εγγράφων στο Δημόσιο αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Για τον λόγο αυτό υπάρχει το άρθρο 24 («Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα») στο σχέδιο νόμου γιατην κινητικότητα που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Σε αυτό το άρθρο ορίζεται ότι όλες οι διαδικασίες που καταλήγουν στην έκδοση διοικητικών πράξεων εκ μέρους των φορέων του Δημοσίου (π.χ. η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση της υπογραφής), καθώς και λοιπές διαδικασίες χειρισμού εγγράφων εντός της κάθε υπηρεσίας (π.χ. η χρέωση προς ενέργεια εισερχόμενων εγγράφων, η εσωτερική διακίνησή τους καθώς και η αρχειοθέτηση αυτών), πραγματοποιούνται μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Η κυβέρνηση προωθεί μετ’ επιτάσεως αυτή την πρόβλεψη κρίνοντάς την ως αναγκαία στον στόχο που έχει θέση για
  • Εξοικονόμηση κόστους και ανθρωποωρών εργασίας
  • Διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και
  • Δημόσια διοίκηση πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Με την εφαρμογή της ρύθμισης θα επιτευχθεί, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, μέγιστη δημοσιονομική εξοικονόμηση της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ κατά έτος σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ (2014). Μάλιστα, είναι σημαντική μια ακόμη επισήμανση: Αν και από το 2001 υφίσταται το νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δαπανήσει τα τελευταία 15 έτη περίπου 6 δισ. ευρώ εμμένοντας στη χρήση χαρτιού και έντυπης διαδικασίας δημιουργίας και ροής εγγράφων.

Κέρδη από το κόστος

Εξηγούν ότι «η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται υπερκαλύπτει το όποιο κόστος δημιουργίας και συντήρησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, και με δεδομένη την κρίσιμη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας με βάση και την τριετή συμφωνία δανειοδότησης 2015-2018, το Δημόσιο μπορεί άμεσα να εξοικονομήσει για τα έτη 2017-2018 ποσό της τάξεως των 800 εκατ. ευρώ». Η νέα ρύθμιση ορίζει ότι κάθε φορέας του δημοσίου τομέα μεριμνά για την απόκτηση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και για τη λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ). Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής τίθεται ως αρμόδιος συντονιστής για την εφαρμογή των διατάξεων και η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τίθεται αρμόδια για την υποστήριξη των φορέων του δημοσίου τομέα.

Σε όλο το Δημόσιο από το 2017
Η ισχύς της ρύθμισης αρχίζει για το σύνολο των υπουργείων από την 1η Ιουλίου 2017. Δίνεται όμως και μια διασταλτική δυνατότητα στο χρονοδιάγραμμα, καθώς ορίζεται ότι η έναρξη ισχύος δύναται να παραταθεί έως την 1η Ιουνίου 2017 με κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού.

Μεγαλύτερη άνεση χρόνου για την ημερομηνία έναρξης ισχύος – αλλά όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017 – δίνεται για τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, όπως τα ΝΠΔΔ, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές Αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.Αναλυτικότερα η διάταξη:
Άρθρο 24
Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα

Το άρθρο 12 του ν. 3979/2011 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του δημοσίου, όπως η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η εσωτερική διακίνηση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού δύναται να οριστούν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα μεριμνά για την προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών του προς το σκοπό της βέλτιστης εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση Τ.Π.Ε.
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων, επιτρέπεται να πραγματοποιείται με χρήση Τ.Π.Ε.
Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 εξαιρούνται ως προς τη διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από το νόμο απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων. Αν η επιδιωκόμενη από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή απευθυνόμενη σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πράξη αφορά έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο, ο φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και με τον προσφορότερο κάθε φορά τρόπο τον ενδιαφερόμενο.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ορίζονται τα πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές μορφής και αναγκαίων στοιχείων των ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδίδουν οι φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
α) Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μεριμνούν για τη λειτουργία κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), το οποίο παρέχεται ως υπηρεσία σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Κάθε φορέας μεριμνά για την ένταξή του στο κεντρικό Σ.Η.Δ.Ε., καθώς και για την απόκτηση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.).
β) Όσοι φορείς διαθέτουν ήδη Σ.Η.Δ.Ε. δύναται να συνεχίσουν τη λειτουργία του για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως ότου ολοκληρώσουν τη μετάβασή του στο κεντρικό Σ.Η.Δ.Ε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθορίζονται τα κοινά πρότυπα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των Σ.Η.Δ.Ε., οι διαδικασίες, καθώς και τα σχέδια μετάβασης στο κεντρικό σύστημα.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι αρμόδιο για τη διατύπωση των σχετικών προτύπων και το συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρμόδια για την υποστήριξη των φορέων του δημοσίου τομέα.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει για το σύνολο των Υπουργείων από την 1η Ιουλίου 2017. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού η έναρξη ισχύος δύναται να παραταθεί σε εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2018. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος για τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου, όπως τα ν.π.δ.δ., τις ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Με την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών κάθε πράξη και κάθε απόφαση που εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν εκτελούνται.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίζονται τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Διαβάστε επίσης


Πηγή: aftodioikisi.gr


Τι αλλάζεις στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με το νομοσχέδιο για την κινητικότητα
dikaiologitika.gr

Αλλαγές σε προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, στον έλεγχο των δικαιολογητικών για διορισμό και μισθολογική εξέλιξη διορισμένων με παλαιό διαγωνισμό της Ανεξάρτητης Αρχής προβλέπει το νομοσχέδιο για την κινητικότητα που κατατέθηκε στην Βουλή

Ειδικότερα επαναπροσδιορίζονται τα ποσοστά ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ομογενείς, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.λ.π.) και προστίθενται νέες κατηγορίες (άτομα με αναπηρία συγκεκριμένων κατηγοριών) στο σύστημα προσλήψεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ι.δ.α.χ. που προσλαμβάνεται στους φορείς του Δημόσιου Τομέα, καθώς και σε επιχειρήσεις ο.τ.α., δημόσιες επιχειρήσεις, θυγατρικές αυτών και θυγατρικές τραπεζών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο τούτου κρίνεται αναγκαίο, ώστε να συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.

Παράλληλα κρίνεται αναγκαία η μείωση του ποσοστού των προκηρυσσόμενων θέσεων που καλύπτεται από Παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, καθώς από τα  διατιθέμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία προκύπτει ότι στο σύνολο των 29.027 προκηρυσσομένων με σειρά προτεραιότητας θέσεων για τα έτη 2005 - 2015, μόνο 158 θέσεις καλύφθηκαν από Ποντίους, ομογενείς και Παλλινοστούντες, ήτοι ποσοστό 0,54%. Αναφορικά δε με τους γραπτούς διαγωνισμούς, για τα έτη 2007-2010 επί του συνόλου των 1.112 προκηρυσσομένων από τις ως άνω κατηγορίες καλύφθηκαν τελικά μόνο 10 θέσεις, ήτοι ποσοστό 0,89%. Σε σχέση δε με τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών, επί του συνόλου των 13.738 θέσεων που προκηρύχθηκαν για τα έτη 2005 - 2008 καμία θέση δεν καλύφθηκε από τις ως άνω κατηγορίες.

Επίσης καθορίζεται ο τρόπος κατανομής των ανωτέρω θέσεων στους οικείους φορείς.

Ορίζεται η υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών, των ν.π.δ.δ., των ο.τ.α. α' και β' βαθμού και των οριζόμενων φορέων του δημόσιου τομέα να προσλαμβάνουν τυφλούς πτυχιούχους των οικείων σχολών στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών καθώς και ένα (1) δικηγόρο με αναπηρία.

Παράλληλα ρυθμίζονται θέματα κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, προσαύξησης της συνολικής βαθμολογίας κατά τη συμμετοχή υποψηφίων στις σχετικές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ι.δ.ο.χ., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά συναφή θέματα και ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των ανωτέρω.

Επίσης επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τον έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών που προσκομίζει το προσωπικό το οποίο διορίζεται ή προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994 ή με διατάξεις εκτός του νόμου αυτού, καθώς και των δικαιολογητικών των οριζόμενων κατηγοριών ιατρικού προσωπικού. Η προκαλούμενη κατά τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών δαπάνη βαρύνει το φορέα που διενεργεί τον εν λόγω έλεγχο.      

Ειδικότερα, επειδή διαπιστώνεται συστηματικά σημαντική χρονική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των προσλήψεων, προβλέπεται ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών να πραγματοποιείται εντός προθεσμίας τριών μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξης διορισμού ή πρόσληψης του υπαλλήλου. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για την περίπτωση ελέγχου δικαιολογητικών για τους ιατρούς. Περαιτέρω, προκειμένου να μη θίγονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων προβλέπεται ότι ο έλεγχος για τους υπηρετούντες υπαλλήλους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ούτως ώστε να αίρεται οποιοδήποτε κώλυμα κατά το χρόνο παραιτήσεώς τους για λόγους συνταξιοδότησης.

Τέλος αναγνωρίζεται, στους επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1995, για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή τους, το χρονικό διάστημα από 1-1-1997 ή από την ημερομηνία διορισμού επιτυχόντος στον εν λόγω διαγωνισμό έως την ημερομηνία διορισμού τους, οι οποίοι διορίστηκαν, κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 παρ.22 του ν. 2738/1999, σε κενές ή  συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις φορέων του άρθρου 14 του ν.2190/1994, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 παρ.2 του ν.4354/2015 (αναστολή, μέχρι 31-12-2017, της μισθολογικής εξέλιξης των υπηρετούντων υπαλλήλων).

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης -βαθμολογικά και μισθολογικά - για τους επιλαχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1995 για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους διορισθέντες του γραπτού διαγωνισμού έτους 1995, όπως άλλωστε τα θέματα αυτά κρίθηκαν επί σχετικών αγωγών αποζημίωσης που άσκησαν ορισμένοι από τους επιλαχόντες αυτούς με τις αριθ. 4275/2015 και 2498/2014 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι η αναγνώριση δικαστικώς του δικαιώματος αποζημίωσης δεν επάγεται την αυτοδίκαιη αναγνώριση του ίδιου χρονικού διαστήματος για την βαθμολογική καθώς και για τη μισθολογική εξέλιξη -η οποία αναγνωρίζεται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν.4354/2015 - των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της εν λόγω διάταξης.

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews