ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2/12/16

Οι εκλογές των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υ.Σ. μπορούν να διεξαχθούν και καθημερινές-Κάλπες σε υπηρεσίες με τουλάχιστον 40 υπαλλήλους


Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016
ΕΚΑΒNews

Σε εργάσιμη ημέρα, αντί Σάββατο, οι εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Σε υπηρεσίες με τουλάχιστον 40 υπαλλήλους
Εφορευτικές επιτροπές και εκλογική διαδικασία αντί επιστολικής ψήφου στις υπηρεσίες που υπηρετούν τουλάχιστον 40 υπάλληλοι. Πέντε ημέρες πριν από την καθορισμένη ψηφοφορία σε εργάσιμη ημέρα οι εκλογές.

Στις υπόλοιπες υπηρεσίες της περιφέρειας (στις οποίες υπηρετεί αριθμός υπαλλήλων κάτω από 40) συνεχίζει να ισχύει η επιστολική ψήφος.

Η απόφαση ισχύει από 25 Νοεμβρίου 2016.

Με τις νέες κείμενες διατάξεις στις επόμενες εκλογές θα υπάρχουν κάλπες, εκτός από τις έδρες των Παραρτημάτων και το ΕΚΑΒ Ρόδου, και στους τομείς:
ΕΚΑΒ-4: Χανίων, ΕΚΑΒ-5: Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων, ΕΚΑΒ-6: Σερρών και ΕΚΑΒ-10: Καλαμάτας.
Οριακά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις σήμερα (καθώς αναμένονται μεταθέσεις) οι τομείς Κατερίνης και Κιλκίς.


Τροποποίηση της απόφασης «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».

Έχοντας υπόψη :….

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 (Β' 684) απόφασης

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 «Τρόπος εκλογής» της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 (Β' 684) απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων που ορίζονται μέλη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα, κάθε δεύτερου έτους».
Στο άρθρο 13 «Ψηφοφορία με αλληλογραφία» της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 (Β' 684) απόφασης προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Εφόσον στις υπηρεσίες που εφαρμόζεται η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων υπηρετούν τουλάχιστον σαράντα υπάλληλοι που ψηφίζουν στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, η ψηφοφορία πραγματοποιείται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, η οποία συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης. Η κλήρωση για την περίπτωση αυτή πραγματοποιείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παρ. 1 έως 7 του άρθρου 8 της παρούσας. Ο προϊστάμενος της περιφερειακής υπηρεσίας παραδίδει στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής το εκλογικό υλικό της παρ. 2 της παρούσας καθώς και αντίγραφο του πίνακα εκλογέων.
Σε ημερομηνία που καθορίζεται με πράξη του Προέδρου της εφορευτικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους υπαλλήλους και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της περιφερειακής υπηρεσίας, οι υπάλληλοι της περιφερειακής Υπηρεσίας προσέρχονται για να ψηφίσουν ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής στο κατάστημα, όπου εδρεύει η περιφερειακή υπηρεσία, σε εργάσιμη ημέρα και στον χρόνο που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 7. Η ψηφοφορία, μετά το πέρας της οποίας δεν εξάγεται αποτέλεσμα, πραγματοποιείται πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας του άρθρου 1. Την επομένη της ολοκλήρωσης της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής της περιφερειακής υπηρεσίας υποχρεούται να αποστείλει επί αποδείξει σε ειδικό φάκελο στο αρμόδιο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 8 το υπογεγραμμένο πρακτικό που συντάσσεται για τη ψηφοφορία αυτή, αντίγραφο του πίνακα εκλογέων με διαγραφή όσων ψήφισαν κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, τους σφραγισμένους και χωρίς να ανοιχθούν φακέλους ψηφοφορίας καθώς και κάθε σχετικό με την ψηφοφορία αυτή, οπότε και ακολούθως εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου αυτού».

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

Εφόσον κατά τη δημοσίευση της παρούσας δεν έχει ήδη διεξαχθεί η ψηφοφορία της παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 (Β' 684) απόφασης, η ψηφοφορία για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων θα διεξαχθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την προκαθορισμένη ημέρα διεξαγωγής αυτών, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, με σχετική ενημέρωση των υπαλλήλων.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ


Κατεβάστε την απόφαση ΦΕΚ 3794 τεύχος Β εδώ


Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews