ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2/1/17

Υπουργικές Αποφάσεις για τις αμοιβές και εφημερίες προσωπικού του ΕΚΑΒ για το έτος 2017


Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Εγκρίθηκε για το 2017, με την υπουργική απόφαση Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 94901, η δαπάνη για την αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του ΕΚΑΒ, για το χρονικό διάστημα από 1−1−2017 μέχρι 31−12−2017 για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΚΑΒ σε 24ωρη βάση. Το ποσό της δαπάνης είναι 11.184.000,00 € για το έτος 2017, το οποίο είναι σχεδόν ίδιο, σε σχέση με το 2016 (11.183.424,00€) παρότι σύμφωνα με τις νέες κείμενες διατάξεις, αυξήθηκαν οι κρατήσεις.

Εγκρίθηκαν επίσης για το 2017, με την υπουργική απόφαση Αριθμ. Α2α/Γ.Π.84259, οι εφημερίες των ιατρών του ΕΚΑΒ. Το ποσό είναι το ίδιο με το 2016 και ανέρχεται σε 2.550.000,00 €.

Οι Υπουργικές Αποφάσεις

Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 94901 (2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το έτος 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/ τ.Α/24-12-2014) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α/4-12-2015) και ισχύει.
5. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
6. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144 Β’).
9. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.93503/12-12-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: ΨΛ5Δ465ΦΥΟ-83Ψ.
10. Την υπ’ αριθμ. B1α/οικ. 96424/20-12-2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
11. Το υπ’ αριθμ. 45581/13-12-2016 έγγραφο του Ε.Κ.Α.Β.
12. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από την 24ωρη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους έντεκα εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€11.184.000,00) για το έτος 2017, που θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα από το Φορέα 210 και ΚΑΕ 2815, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και καθ’ υπέρβαση αυτής, τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων και εκατόν είκοσι (3.585.120) ωρών για περίπου τέσσερις χιλιάδες και εκατόν ογδόντα (4.180) υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (πλην ιατρών) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Πανελλαδικά (Κεντρική Υπηρεσία - Παραρτήματα) για το έτος 2017 για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σε 24ωρη βάση.
Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό και δεν δύναται να αυξηθεί παρά μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου διατάκτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣΑριθμ. Α2α/Γ.Π.84259 (5)
Έγκριση κατανομής εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:…..
Β) Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Κ.Α.Β.:
• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών).
• Πανεπιστημιακών Ιατρών.
• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου.
• Αγροτικών ιατρών.
• Επικουρικών ιατρών.
• ΠΕ Ιατρών.
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β. και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων.
Για τους ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β. ισχύει το νομικό πλαίσιο, που διέπει όλους τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ, για τον τρόπο εφημερίας και για τον τρόπο ελέγχου των εφημεριών.

ΦΟΡΕΑΣ                   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Ε.Κ.Α.Β.                   2.550.000,00 €
…………………………
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Δείτε στο ΕΚΑΒNewsΓια το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews