ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8/8/17

Ν. 4486/4483 Θέματα ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΥ - Ρυθμίζονται επιτέλους τα Ε.Ε.!


Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017
ΕΚΑΒNews

Ρυθμίσεις ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΥ στους νόμους 4486 και 4483!

Με τέταρτη στη σειρά νομοθετική ρύθμιση φαίνεται ότι ρυθμίζεται κ καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων - Αναδρομικότητα στην απόφαση από 1/1/2016!

Με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών οι αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ!

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.» στον οποίο περιέχονται σχετικές ρυθμίσεις για το ΕΚΑΒ και το ΕΚΕΠΥ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΑΒ
Ρύθμιση εκτός έδρας αποζημιώσεων
Μετά από τρεις αποτυχημένες νομοθετικές πρωτοβουλίες (Ν. 4368 Α΄21/21.2.2016 Άρθρο 54 παρ. 4., N. 4461 Α΄38/28.3.2017 Άρθρο 40 παρ. 2., Ν. 4478 (Α΄91/23.6.2017 Άρθρο 86 παρ. 1.) φαίνεται ότι ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής των εκτός έδρας αποζημιώσεων στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ. Στην σχετική παράγραφο περιέχεται και η αναδρομικότητα της καταβολής (1/1/2016) πράγμα το οποίο είχαμε επισημάνει  από την πρώτη στιγμή…
Οι συνεχείς αυτές αποτυχημένες νομοθετικές παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να παραμένουν απλήρωτοι  εδώ και 21 μήνες οι εργαζόμενοι.

Η σχετική παράγραφος
Ν. 4486 (Α΄115/7.8.2017)
Άρθρο 96
2.α. Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Δ.9. του ν. 4336/2015 (Α΄94), αντικαθίστανται ως εξής:
«Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας με υπηρεσιακά οχήματα. Για τις μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η κ.υ.α. 2/81961/0022/29.9.2009 «Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων Ε.Κ.Α.Β.» (Β΄2194). Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 1.1.2016.».

Διάρθρωση θέσεων στον οργανισμό του ΕΚΑΒ (Ε΄ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Δύο (2) θέσεις δικηγόρων)

Η σχετική παράγραφος
β. Η περίπτωση II του άρθρου 13 του π.δ. 376/1988 (Α΄169), τροποποιείται ως εξής:
«II. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ
Μία (1) θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.
Μία (1) θέση Προϊσταμένου δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ.».


Ν. 4486 (Α΄115/7.8.2017)
Άρθρο 59
Ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
1. Η μεταβατική περίοδος του άρθρου 28 του ν. 4272/ 2014 (Α΄ 145) παρατείνεται έως της 31.12.2017.
(Παρατείνεται δηλαδή μέχρι 31/12/2017 η τροποποίηση του οργανισμού του ΕΚΑΒ η οποία γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών  και Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β..»)

2.α. Στην περίπτωση 1 της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1579/1985 (Α΄ 217) η λέξη «επταμελές» αντικαθίσταται από τη λέξη «οκταμελές».
(Αφορά τον αριθμό των μελών στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΚΑΒ)

β. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1579/1985, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.»
3.α. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4368/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ασθενοφόρου ιδιωτικών φορέων, τόσο κατά την πρώτη ταξινόμηση όσο και σε κάθε μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας, απαιτείται και προσκόμιση βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).»
β. Μετά το τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4368/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Ε.Κ.Α.Β., καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας και λειτουργίας των ασθενοφόρων των
ιδιωτικών φορέων.»
4. Δαπάνες του Ε.Κ.Α.Β. που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών και τεχνικών έργων από τον Ο.Τ.Ε. και πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2006, 2008, 2009 και 2010, συνολικού ποσού 101.740,68 ευρώ, δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν, κατ’ εξαίρεση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β. μέχρι 31.12.2017, με μόνο παραστατικό το σχετικό αντίγραφο του τιμολογίου.

Δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στο προσωπικό του ΕΚΑΒ σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 4483 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.» με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα «Δωρεάν σίτισης και κατάλληλου καταλύματος διαμονής στο προσωπικό του ΕΚΑΒ από ορεινούς και νησιωτικούς δήμους»,

Ν. 4483 (Α΄107/31.7.2017)
Άρθρο 32
Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών
Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β., τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. 
Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. 
Οι παροχές του πρώτου εδαφίου μπορούν να χορηγούνται, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) κατοίκων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινότητες αυτών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού που υπηρετούν στη γεωγραφική περιφέρεια των ως άνω δήμων, για τους οποίους η οικεία Περιφέρεια, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου η οποία εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας, μπορεί να εξειδικεύει και να καταβάλει τις παροχές του πρώτου εδαφίου.


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΕΠΥ
Ν. 4486/2017  (Α΄115/7.8.2017)
Άρθρο 50
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)
Το άρθρο 15 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), ως Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας.
Αποστολή του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. είναι ο συντονισμός των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία και στο χώρο της υγείας
γενικότερα, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων, με σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη και η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
2. Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. διοικείται από Διοικητή και Υποδιοικητή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τριετή θητεία, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. μπορεί να είναι είτε ιατρός, με ειδικότητα Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας είτε πτυχιούχος Α.Ε.Ι., σε κάθε περίπτωση δε, πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και μαζικών καταστροφών και γενικά στη διαχείριση κρίσεων.
Την επαγγελματική ιδιότητα του ιατρού οφείλει να διαθέτει οπωσδήποτε ο ένας από τους δύο.
Το ύψος των αποδοχών του Διοικητή ισούται με τις αποδοχές του Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας και το ύψος των αποδοχών του Υποδιοικητή ισούται με τις αποδοχές του Υποδιοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας.
3. Ο Διοικητής του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. εκπροσωπεί το Εθνικό Κέντρο κι έχει την ευθύνη της λειτουργίας του.
Ο Υποδιοικητής του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. αναπληρώνει τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητή του Ε.Κ.ΕΠ.Υ., μεταβιβάζονται αρμοδιότητες αυτού στον Υποδιοικητή.
4. Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. διαρθρώνεται σε Διεύθυνση και Τμήματα ως ακολούθως:
Α. Διεύθυνση Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και
Β. Τμήματα:
α. Τμήμα Συντονισμού Λειτουργίας Νοσοκομειακών Μονάδων
β. Τμήμα Επιχειρήσεων Τομέα Υγείας
γ. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
Οι αρμοδιότητες και η στελέχωση των Υπηρεσιών του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας.
5. Ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., πλην Συντονιστών Διευθυντών, επιτρέπεται να απασχολούνται στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ., για τη διασφάλιση της εικοσιτετράωρης λειτουργίας αυτού, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, εκτός από τους ιατρούς του ΕΚΑΒ, οι οποίοι αμείβονται από τον προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται επιμέρους θέματα λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Υ..»

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews