ΕΙΔΗΣΕΙΣ

27/10/17

Εγκύκλιος: Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, όπως ισχύει


Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017
ΕΚΑΒNewsΘέμα: Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, όπως ισχύει.

Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ.31809/27-9-2017 (ΑΔΑ: 66ΗΘ465ΧΘΨ-ΖΒΧ) εγκυκλίου που εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4489/2017, που τροποποιούν και συμπληρώνουν τις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α’ 33), παρακαλούμε για τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 24α του ν. 4369/2016, όπως ισχύει, «Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών της παρ. 2 η διαδικασία δεν αναστέλλεται, η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από το Β΄ αξιολογητή και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας των προθεσμιών της παραγράφου 2 κατά περίπτωση και πάντως εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος».
Δεδομένου ότι παρήλθαν οι ως άνω προθεσμίες, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών της αξιολόγησης των υπαλλήλων τους, το αργότερο έως 1/11/2017.
Επισημαίνεται ότι τα ως άνω στοιχεία θα αποστέλλονται από όλους τους φορείς αποκλειστικά στο Υπουργείο που τους εποπτεύει, το οποίο ακολούθως θα αποστείλει στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά τα ανωτέρω στοιχεία. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα στους φορείς που εποπτεύουν. Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να μεριμνήσει για τη συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.minadmin.gov.gr), στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Αξιολόγηση».

Ο Γενικός Γραμματέας

Γρηγόρης Θεοδωράκης

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews