ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23/1/18

Ανανεώθηκε η θητεία του Κ. Καρακατσιανόπουλου στο ΕΚΑΒ-Η απόφαση ορισμού μελών του Δ.Σ.


Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018
EKABNews

Με την Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.95858 απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας ανανεώθηκε η θητεία για δύο ακόμη έτη του νυν προέδρου Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κου Κωνσταντίνου Καρακατσιανόπουλου.

Ανανεώθηκε επίσης η θητεία των δύο αντιπροέδρων. Ο κος Μυλωνάς Μιλτιάδης, Πτυχιούχος ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ως αποκλειστικής απασχόλησης και ο  κος Νιάκας Βασίλειος, Ιατρός Χειρουργός.

Συνεχίζει επίσης την θητεία ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΕΚΑΒ ο κος Κυριαζής Θανάσης Ιατρός ΕΚΑΒ, Αναισθησιολόγος−Διευθυντής ΕΣΥ.

Εκπρόσωπος όλων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ (πλην των ιατρών) ορίστηκε ο Παπαδήμας Σταύρος, ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ Αθήνας) με αναπληρωτή του τον Δεβελόγλου Πρόδρομο ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης), ως αιρετοί εκπρόσωποι όλων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ (πλην των ιατρών).

Εκπρόσωπος όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Ε.Κ.Α.Β. (μονίμων και επί θητεία) ορίστηκε ο Παπανικολάου Σπυρίδωνας, Γενικός Χειρουργός, με αναπληρωτή του τον Μπαχτή Κωνσταντίνο, Αναισθησιολόγος, αμφότεροι Ιατροί - Διευθυντές ΕΣΥ.


Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.


Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.95858
Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. του ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α΄/1985), άρθρο 7, παρ. 3, όπως ισχύει, β. του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α΄/1991), άρθρο 73, γ. του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 /Α΄/11-7-2005), άρθρο 35, δ. του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α΄/12-9-2000), άρθρο 6, ε. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999), άρθρα 13, 14 και 15, στ. του π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α΄/09-10-2017), ζ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-2015).
2. Τις αποφάσεις: 1. Αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με περιεχόμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/ Β΄/6-10-2015). 2. Αριθμ. Α1α/Γ.Π.80306/20-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο την παύση και τον διορισμό Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 741/ΥΟΔΔ/20-10-2015).
3. Το αριθμ. πρωτ. 54129/19-12-2017 έγγραφο του
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας σχετικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
4. Το αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2448/10-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων με θέμα τον Ορισμό εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ και το γεγονός ότι δεν έχει ορισθεί μέχρι σήμερα εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
5. Το αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2449/10-01-2018 έγγρα- φο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων με θέμα τον Ορισμό εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ και το γεγονός ότι δεν έχει ορισθεί μέχρι σήμερα εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. Καρακατσιανόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 198055, Μηχανολόγο Μηχανικό, με αναπληρωτή του τον Κυριαζή Θανάση του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 000679, Ιατρό Αναισθησιολόγο.

2. Μυλωνά Μιλτιάδη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 024224, Πτυχιούχο ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, με αναπληρωτή του τον Χριστακάκη Σταύρο του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 136732, Δικηγόρο.

3. Νιάκα Βασίλειο του Ευθυμίου, με Α.Δ.Τ. Χ 666090, Ιατρό Χειρούργο, με αναπληρωτή του τον Μπουγκά Αλέξανδρο του Μάρκου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 530546, Ειδικ. Γενικής Χειρουργικής.

4. Φράγκου Καλλιόπη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 679769, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης, με αναπληρωτή της τον Χριστοφιλόπουλο Μαυροειδή του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 008695, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενο της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας.

5. Παπανικολάου Σπυρίδωνα του Μελετίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 623843, Γενικό Χειρουργό, με αναπληρωτή του τον Μπαχτή Κωνσταντίνο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 619028, Αναισθησιολόγο, αμφότεροι Ιατροί - Διευθυντές ΕΣΥ που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ, ως αιρετοί εκπρόσωποι όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Ε.Κ.Α.Β. (μονίμων και επί θητεία).

6. Παπαδήμα Σταύρο του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 005788, με αναπληρωτή του τον Δεβελόγλου Πρόδρομο του Συμεών, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 277017, αμφότεροι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ως αιρετοί εκπρόσωποι όλων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ (πλην των ιατρών).

2. Πρόεδρο του Συμβουλίου ορίζουμε τον Καρακατσιανόπουλο Κωνσταντίνο.

3. Αντιπροέδρους του Συμβουλίου ορίζουμε τους Μυλωνά Μιλτιάδη και Νιάκα Βασίλειο, από τους οποίους ο Μυλωνάς Μιλτιάδης διορίζεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

4. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων είναι διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός                              Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ                     ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews