ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13/3/18

Συγκροτήθηκε η επιτροπή για την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίαςΤρίτη, 13 Μαρτίου 2018
EKABNews

Συστήνεται 17μελής Επιτροπή, χωρίς κανέναν εκπρόσωπο από του συνδικαλιστικούς φορείς,  η οποία θα επανασχεδιάσει πλήρως το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο.
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίαςΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) τω ν άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει
β) του άρθρου 396 του ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5)
γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181)

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ 29 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β’ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»

3. Την ανάγκη επεξεργασίας και υποβολής πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ι ζ ο υ μ ε

Ι. Συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

Έργο της Επιτροπής είναι ιδίως:

α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,

β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,

γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της, στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης.

II. Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής ως ακολούθως:
1. Σταυρούλα Μηλιάκου του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΚ519011, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως Συντονίστρια με αναπληρώτρια την Αθηναΐδα Τουρκολιά του Γεωργίου με ΑΔΤ Χ 139150, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
2. Αθηναΐδα Τουρκολιά του Γεωργίου με ΑΔΤ Χ 139150, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως μέλος με αναπληρωτή τον Σωτήριο Βασιλάκο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΒ 537361, προϊστάμενο του Τμήματος Μισθολογικής Πολιτικής Δημοσίου Τομέα της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
3. Ευαγγελία Κυπραίου του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΜ576402, προϊσταμένη της Διεύθυνσης τμήματος Ιατρικής Εργασίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του τομέα Δημόσιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσειο» ως μέλος με αναπληρωτή τον Κώστα Λειβαδά του Ευθυμιογεράσιμου με ΑΔΤ ΑΚ 816093, Ιατρό ΕΣΥ-Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Γενικού Νοσοκομείου Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ
4. Δέσποινα Φυτιλή του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΜ 596332, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ του τμήματος Ιατρικής Εργασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του τομέα Δημόσιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσειο» με αναπληρωτή τον Στυλιανό Ζανάκη του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΙ 680873, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γναθοχειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο»
5. Βασίλειο Διαμαντόπουλο του Αθανασίου με ΑΔΤ T 853703, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Τσαντίδου του Θεοχάρη με ΑΔΤ ΑΗ 003561, Ιατρό, στέλεχος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
6. Νικόλαο Σοφό του Ανδρέα με ΑΔΤ ΑΚ 229303, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Καρρά του Βησσαρίωνος με ΑΔΤ ΑΚ 151801, Ιατρό Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής
7. Βασιλική Γιαβή του Αθανασίου με ΑΔΤ ΑΗ 561444, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπ. Εσωτερικών ως μέλος με αναπληρώτρια την Αφροδίτη Διαμαντοπούλου του Στυλιανού με ΑΔΤ ΑΜ 529520 προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπ. Εσωτερικών
8. Αλέξανδρο Νικολούζο του Λεωνίδα με ΑΔΤ Σ 280655, ειδικό συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών ως μέλος με αναπληρωτή το Σέργιο Σερμπέτη του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΖ 609038, ειδικό συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών
9. Θεμιστοκλή Παπαθεοδώρου του Αντωνίου με ΑΔΤ ΑΚ 149974, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο γραφείο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτρη Υπερήφανο του Στάμου με ΑΔΤ ΑΚ 563623, αποσπασμένο υπάλληλο στο Γραφείο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
10. Αγγελική-Αντιγόνη Φαϊτάκη του Εμμανουήλ με ΑΔΤ Χ 545185, προϊσταμένη του Τμήματος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Στατιστικών Αναλύσεων του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως μέλος με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Βουτσινά του Παναγιώτη με ΑΔΤ Ρ035727, υπάλληλο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης
11. Ξανθή Παπαδοπούλου του Κυριάκου με ΑΔΤ Ν 053044,Ειδική Σύμβουλο, Εκπρόσωπο του Υπουργού Υγείας με αναπληρώτρια την Μαρία Βαμβουρέλλη του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΚ 011945, Σύμβουλο του Υπουργού Υγείας
12. Φώτη Μοσχόπουλο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Ρ 067770, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως μέλος με αναπληρωτή το Γιάννη Κωνσταντακόπουλο του Κωνσταντίνου-Διονυσίου με ΑΔΤ ΑΒ 664761, Προϊστάμενο του Τμήματος Εθνικού Εστιακού Πόλου και Πολιτικών Προαγωγής της Υ.Α.Ε. του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
13. Βασιλική Παπαναστασίου του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΖ 546806, προϊσταμένη του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως μέλος με αναπληρώτρια την Αγγελική Μοίρου του Θεοδώρου με ΑΔΤ Χ 700987, προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας Φορέων Παροχής Υπηρεσιών για την Υ.Α.Ε. του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
14. Χρυσάνθη-Νεφέλη Σαμιακού του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ ΑΝ 515658, Διευθύντρια του Γραφείου του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως μέλος με αναπληρωτή το Μενέλαο Θεοδωρουλάκη του Εμμανουήλ με ΑΔΤ ΑΚ 643939, Ειδικό Συνεργάτη του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
15. Αθηνά Ταβουλτζίδου του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΕ 529322, Ειδική Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) ως μέλος με αναπληρωτή το Γεώργιο Καλπούζο του Βασιλείου με ΑΔΤ ΑΗ 537427, Προϊστάμενο Τμήματος Συντονισμού και Σχεδιασμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.Ε.Π.Ε.
16. Δημήτριο Παπαδόπουλο του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΖ 518099, Ειδικό Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.Ε.Π.Ε. ως μέλος με αναπληρώτρια την Ντανιέλα Βαμβακά του Ντουμίτρου με ΑΔΤ ΑΚ 766786, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού και Σχεδιασμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.Ε.Π.Ε.
17. Αντώνη Μέγγουλη του Χριστοδούλου με ΑΔΤ ΑΚ 526543, Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ως μέλος με αναπληρωτή τον Σπύρο Δοντά του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΙ 683925, Συντονιστή Τομέα Αναλύσεων και Προσδιορισμών του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Χρέη Γραμματέα θα ασκεί ο Χρήστος Χριστογεωργάκης του Αθανασίου με ΑΔΤ AB 578067, υπάλληλος που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η Αικατερίνη Μπέρου του Δημητρίου με ΑΔΤ Π 419007, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

ΙΙΙ. Οι εργασίες της Επιτροπής διεξάγονται κατ’αρχήν εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών σε καταστήματα του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) ή άλλων δημόσιων φορέων που ορίζει η Συντονίστρια. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάσει και εκτός ωραρίου κανονικής λειτουργίας, κατόπιν απόφασης της Συντονίστριας, με σκοπό την εμπρόθεσμη ανταπόκριση της στα εκ του Νόμου παραδοτέα. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα προσδιορίζει τους δικαιούχους, το ύψος και τους όρους και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του Φεβρουαρίου του έτους 2019.About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews