ΕΙΔΗΣΕΙΣ

26/11/18

«Φάουλ» στην οικονομική διαχείριση 5 φορέων υγείας μεταξύ των οποίων και το ΕΚΑΒ
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018
EKABNews

"Φάουλ" στην οικονομική διαχείριση 5 φορέων υγείας
healthmag.gr

Τακτικοί έλεγχοι από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων δείχνουν "κίτρινη κάρτα" σε ΕΚΑΒ και 4η ΥΠΕ και παρατηρούν προβλήματα στον Ευαγγελισμό, το Αττικό και το Πανεπιστημιακό Λάρισας

Σοβαρή υπολειτουργία του ΕΚΑΒ και της 4ης ΥΠΕ παρατηρεί η Ετήσια Έκθεση Δημοσιονομικών Ελέγχων, ενώ επισημαίνει σειρά ανεπαρκειών στη λειτουργία τριών βασικών νοσοκομείων της χώρας, όπως ο Ευαγγελισμός, το Αττικό νοσοκομείο και το Πανεπιστημιακό Λάρισας.

Το κυριότερο πρόβλημα των συγκεκριμένων φορέων υγείας - όπως εξάλλου και των λοιπών 52 φορέων που ελέγχθηκαν από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών- είναι η οικονομική τους λειτουργία και ακολουθούν οργανωτικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα πληροφόρησης.

Στόχος των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την αρχή του 2017 ως τα μέσα του 2018, ήταν η διαπίστωση της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των φορέων, καθώς και της χρηστής διαχείρισης του προϋπολογισμού τους.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις εξής τέσσερις θεματικές ενότητες:
1. Ταυτότητα και πλαίσιο λειτουργίας,
2. Οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία και υποδομή,
3. Οικονομική διαχείριση – τήρηση νομοθεσίας και υποχρεώσεων και
4. Τήρηση κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκε το πλαίσιο λειτουργίας, η οργάνωση και η στελέχωση των φορέων, ενώ βάσει δειγματοληψίας ελέγχθηκαν:

η οικονομική τους διαχείριση (έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων) ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και ως προς την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης.
οι δαπάνες μισθοδοσίας, και συγκεκριμένα η τακτική μισθοδοσία, τα ειδικά επιδόματα και αποζημιώσεις, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση. 
η ακολουθούμενη διαδικασία των προμηθειών / υπηρεσιών / έργων των φορέων βάσει δειγματοληψίας επί του συνόλου των συναφθεισών συμβάσεων. 
Ακόμη, αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε η επάρκεια των συστημάτων των φορέων.

Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 -30.6.2018 διενεργήθηκαν συνολικά 58 τακτικοί διαχειριστικοί έλεγχοι (έλεγχοι συστήματος). Μέχρι στιγμής η ελεγκτική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σε 49 ελέγχους και οι εκθέσεις έχουν αποσταλεί στους ελεγχόμενους φορείς, ενώ τρεις έλεγχοι έχουν οριστικοποιηθεί. Οι ελεγχόμενοι φορείς επελέγησαν βάσει ανάλυσης κινδύνου και με την εξής μεθοδολογία: κατηγοριοποίηση των φορέων σε 9 ομάδες με ομοειδή χαρακτηριστικά και βαθμολόγησή τους στη βάση 5 κριτηρίων εγγενούς κινδύνου (Risks): Επιχορηγήσεις- Λοιπά Έσοδα - Δαπάνες Μισθοδοσίας Συνολικές Δαπάνες-Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
Ο έλεγχος δαπανών του ΠΔΕ, εξαιρέθηκε από τη δειγματοληψία, καθόσον οι δαπάνες του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ ελέγχονται στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Ε.Π από την Ε.Δ.ΕΛ. και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του ΠΔΕ για το έτος αναφοράς.

Αποτελέσματα τακτικών ελέγχων
Οι φορείς που ελέγχθηκαν, αξιολογήθηκαν ως προς τη λειτουργία του συστήματός τους και έλαβαν βαθμολογία από 1-4 ως εξής:
1: Λειτουργεί καλά. Απαιτούνται μόνο επουσιώδεις βελτιώσεις
2: Λειτουργεί, όμως απαιτούνται κάποιες βελτιώσεις
3: Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις
4: Ουσιαστικά δε λειτουργεί

Από τον έλεγχο σε 6 φορείς του τομέα υγείας, το ΕΚΑΒ και η 4η ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης, βαθμολογήθηκαν με 3, τα νοσοκομεία "Αττικόν", Ευαγγελισμός και Πανεπιστημιακό Λάρισας με 2, ενώ εκκρεμεί ακόμη το αποτέλεσμα του ελέγχου στο "Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης.

"Κίτρινη κάρτα"
Αναλυτικά, στον Ευαγγελισμό διαπιστώθηκε ένα πρόβλημα στο πλαίσιο λειτουργίας, δύο περιπτώσεις οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας, 13 περιπτώσεις οικονομικής διαχείρισης και μία προβληματική περίπτωση τήρησης των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης.
Αντίστοιχα στην 4η ΥΠΕ, παρατηρήθηκαν 3 περιπτώσεις προβληματικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας, 10 περιπτώσεις οικονομικής διαχείρισης και μία προβληματική περίπτωση τήρησης των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης.
Στο ΕΚΑΒ, 4 περιπτώσεις προβληματικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας και 17 περιπτώσεις προβληματικής οικονομικής διαχείρισης
Στο Πανεπιστημιακό Λάρισας, 2 περιπτώσεις προβληματικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας, 17 περιπτώσεις οικονομικής διαχείρισης και 2 προβληματικές περιπτώσεις τήρησης των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης.
Στο Αττικόν, μία περίπτωση προβληματικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας, 7 περιπτώσεις οικονομικής διαχείρισης και μία προβληματική περίπτωση τήρησης των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης.

Το είδος των προβλημάτων
Από το σύνολο των ελέγχων στους 58 φορείς, στους 8 διαπιστώθηκε πρόβλημα με το πλαίσιο λειτουργίας, εκ των οποίων ο ένας φορέας ήταν ο Ευαγγελισμός.
Από τις συνολικά 36 προβληματικές περιπτώσεις οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας, ο τομέας υγείας είχε 14 ευρήματα από τα οποία τα 4 στο ΕΚΑΒ και 3 στην 4η ΥΠΕ.
Οι μεγαλύτερες - και σοβαρότερες- λειτουργικές αδυναμίες, παρατηρούνται στην οικονομική διαχείριση όπου επί 185 ευρημάτων στους 58 φορείς, οι φορείς υγείας παρουσίασαν τα 77 ευρήματα συνολικά. Από αυτά, πρώτα ήταν το ΕΚΑΒ και το Πανεπιστημιακό Λάρισας με 17 ευρήματα το καθένα, ο Ευαγγελισμός με 13, η 4η ΥΠΕ με 10 και το Αττικόν με 7.
Σε ότι αφορά τα ζητήματα τήρησης των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης, επί συνολικά 16 ευρημάτων, στους φορείς υγείας παρατηρήθηκαν τα 5, εκ των οποίων από ένα στον Ευαγγελισμό, την 4η ΥΠΕ και το Αττικόν και δύο στο Πανεπιστημιακό Λάρισας
Το μεγαλύτερο ποσοστό των φορέων του ελεγχθέντος δείγματος παρουσιάζει σοβαρότατες λειτουργικές αδυναμίες κυρίως στην οικονομική διαχείριση αυτών, καταδεικνύοντας σοβαρό πρόβλημα στη δυνατότητα ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και της επίτευξης του δημοσιονομικού αποτελέσματος.

Συστάσεις
Μετά τον έλεγχο, ακολούθησαν συστάσεις ανά φορέα, με αποτέλεσμα:
Στον Ευαγγελισμό να γίνει μια ουσιαστική σύσταση για το πλαίσιο λειτουργίας του, δύο συστάσεις οργάνωσης, εκ των οποίων η μία ήταν για ουσιαστικά ζητήματα, 21 συστάσεις για την οικονομική διαχείριση, εκ των οποίων οι 18 ήταν για ουσιαστικά ζητήματα και μια επουσιώδης σύσταση για θέματα πληροφόρησης.
Στο ΕΚΑΒ, οι συστάσεις αφορούσαν 4 μη ουσιαστικά θέματα οργάνωσης και 21 θέματα οικονομικής διαχείρισης από τα οποία μόνο τα 2 ήταν ουσιαστικά.
Στο πανεπιστημιακό Λάρισας, έγιναν 2 συστάσεις για οργανωτικά θέματα, 18 για οικονομικά εκ των οποίων τα 6 ουσιαστικά, και δύο για ουσιαστικά θέματα πληροφόρησης.
Στο Αττικόν, έγινε μία μη ουσιαστική σύσταση για την οργάνωσή του, 11 συστάσεις για την οικονομική του λειτουργία εκ των οποίων τα 4 θέματα ήταν ουσιαστικά, ενώ επουσιώδης ήταν η σύσταση για θέματα πληροφόρησης.
Στην 4η ΥΠΕ, έγιναν 3 συστάσεις για θέματα οργάνωσης, εκ των οποίων οι 2 για μη ουσιαστικά θέματα, 10 συστάσεις οικονομικής διαχείρισης εκ των οποίων οι 3 για ουσιαστικά θέματα και μια ουσιαστική σύσταση για θέματα δημοσιότητας.

Πηγή: healthmag.gr

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews