ΕΙΔΗΣΕΙΣ

15/3/19

Νέο Νομικό πλαίσιο μεταθέσεων – μετακινήσεων – συνυπηρετήσεων των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒΠαρασκευή, 15 Μαρτίου 2019
EKABNews

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το νέο νομικό  πλαίσιο μεταθέσεων – μετακινήσεων – συνυπηρετήσεων των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Από το σύνολο των κριτηρίων που ορίζει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας (ν.  3528/2007 Άρθρο 67),  δεν μοριοδοτούνται τα κριτήρια της  συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας.
Δεν έχει προβλεφθεί επίσης, όπως πάντα ορίζεται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, η προσθήκη και άλλων, μέχρι τριών το πολύ, κριτηρίων και ο καθορισμός των συντελεστών αυτών, λόγω των συνθήκων λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες μιας υπηρεσίας όπως είναι το ΕΚΑΒ. Θα μπορούσε να προβλεφθεί η υπηρεσία στα ασθενοφόρα (επείγοντα) πράγμα το οποίο θα ήταν προς την σωστή κατεύθυνση.Νέο Νομικό πλαίσιο μεταθέσεων – μετακινήσεων – συνυπηρετήσεων
ekab.gr

Σας ενημερώνουμε ότι με το Νόμο 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α΄/9-3-2019) και τα άρθρα 146, 147, 148, 149, 150, 151 καθορίζεται το νέο Νομικό Πλαίσιο που αφορά μεταθέσεις – μετακινήσεις και συνυπηρετήσεις των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

N.4600/2019

Άρθρο 146
Μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.
1. Μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) μεταξύ οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας ή εντός του ιδίου Παραρτήματος, πραγματοποιούνται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β..
2. Μετακινήσεις υπαλλήλων: α. πραγματοποιούμενες από και προς νησί, με την εξαίρεση των νήσων που έχουν οδική σύνδεση με χερσαία τμήματα της χώρας, β. από την Κεντρική Υπηρεσία σε Παράρτημα και το αντίστροφο, καθώς και γ. από Παράρτημα σε Παράρτημα, διενεργούνται με τη διαδικασία της μετάθεσης, όπως κατωτέρω ορίζεται.

Άρθρο 147
Μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών αναγκών
Για την αντιμετώπιση αποκλειστικά και μόνον έκτακτων ή επειγουσών αναγκών, ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. με απόφασή του δύναται να μετακινήσει υπαλλήλους του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων:
α. από οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας σε άλλη οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και εντός του ιδίου Παραρτήματος,
β. από την Κεντρική Υπηρεσία σε Παράρτημα και το αντίστροφο και
γ. Από Παράρτημα σε άλλο Παράρτημα.
Οι μετακινήσεις του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται κατ’ ανώτατο όριο έως δύο (2) φορές κατ’ έτος για κάθε υπάλληλο και μπορούν να διαρκέσουν μόνο για όσο χρόνο υφίσταται η ανάγκη που τις επέβαλε και πάντως όχι περισσότερο των τεσσάρων (4) μηνών συνολικά.

Άρθρο 148
Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.
1. Μετάθεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. ή με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, σε κενή θέση και εφόσον δεν υφίσταται, με μεταφορά της θέσης που κατέχει. Οι μεταθέσεις μετά από αίτηση προηγούνται των μεταθέσεων χωρίς αίτηση.
2. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. πραγματοποιούνται με πράξη του Προέδρου του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας υποχρεούται να αποστείλει σχετική εισήγηση.
3. Στις περιπτώσεις «δυσίατου» νοσήματος, όπως ορίζεται με την υπ’ αριθμ. Υ 1/Γ.Π./ΟΙΚ.16884/2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1386), οι μεταθέσεις διενεργούνται οποτεδήποτε και κατά προτεραιότητα. Ο δυσίατος χαρακτήρας του νοσήματος πιστοποιείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για τους υπαλλήλους και με την προσκόμιση βεβαίωσης σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Υγείας, για τα μέλη της οικογένειάς του. Ως μέλη της οικογένειάς του νοούνται ο/η σύζυγος, ο/η συμβιών/ούσα και τα τέκνα του/της υπαλλήλου.
4. Μετάθεση και μετακίνηση πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων δεν είναι δυνατή χωρίς αίτησή τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, από τα οποία ένα ή περισσότερα είναι υπάλληλοι.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. ορίζονται οι θέσεις για τις μεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων κατόπιν αιτήσεώς τους και καλούνται οι υπάλληλοι για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης. Το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψιν του τουλάχιστον την αναγκαία δύναμη των ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β. ανά πλήθος κατοίκων και τον αριθμό και το είδος των περιστατικών σε περιοδική βάση.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. και γνωστοποιείται πάραυτα σε όλες τις Διευθύνσεις του Ε.Κ.Α.Β..
Αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β.. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει ο υπάλληλος, με βάση τα έτη υπηρεσίας στο Ε.Κ.Α.Β. και την οικογενειακή του κατάσταση κατά τα οριζόμενα κατωτέρω. Μεταβολές που επέρχονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης μετάθεσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο αρχαιότερος. Για καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια καθορίζεται ο ακόλουθος αριθμός μορίων:
α. Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας τρία (3) μόρια, με ανώτατο όριο τα εκατό (100). Η υπηρέτηση σε νησιωτική περιοχή, εξαιρούμενης της Κρήτης και της Λευκάδας, λαμβάνει τέσσερα (4) μόρια για κάθε συμπληρωμένο έτος, με το ίδιο ανώτατο όριο. Ο χρόνος ποινής αργίας, στέρησης αποδοχών λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, η άδεια άνευ αποδοχών και η θέση σε διαθεσιμότητα δεν προσμετρούνται στον χρόνο υπολογισμού μορίων.
β. Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με είκοσι πέντε (25) μόρια για τον σύζυγο, πλέον δέκα (10) μορίων για το πρώτο ανήλικο τέκνο και πλέον δεκαπέντε (15) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους καθώς και στους εν διαστάσει γονείς τέκνων που ασκούν αποδεδειγμένα την επιμέλεια, η ανωτέρω μοριοδότηση προσαυξάνεται κατά δέκα (10) μόρια για το πρώτο ανήλικο τέκνο και κατά δεκαπέντε (15) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η ελάχιστη αναγκαία στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β. από τον κλάδο Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ως προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων προς μετάθεση, λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά την αναγκαία δύναμη των ασθενοφόρων ανά πλήθος κατοίκων και
τον αριθμό και το είδος των περιστατικών σε περιοδική βάση.

Άρθρο 149
Αμοιβαίες μεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.
1. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις μεταξύ των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. διενεργούνται ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε τριμήνου, ως ακολούθως: η Διεύθυνση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας συλλέγει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και συντάσσει πίνακα με τις αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση, ανά υπηρεσία προέλευσης και υπηρεσία υποδοχής. Ο πίνακας αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. με αναφορά στους αριθμούς πρωτοκόλλου των αιτήσεων των υπαλλήλων.
2. Σε περίπτωση που από τον αναρτημένο πίνακα προκύπτει αμοιβαιότητα της υπηρεσίας προέλευσης και υπηρεσίας υποδοχής για τον ίδιο αριθμό αιτήσεων, ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. αποδέχεται τις αιτήσεις και εκδίδει αμοιβαία μετάθεση. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για την ίδια θέση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του για τη διενέργεια της αμοιβαίας μετάθεσης λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του προηγούμενου άρθρου. Στη συνέχεια, εκδίδεται απόφαση του Προέδρου του Ε.Κ.Α. Β. περί της αμοιβαίας μετάθεσης.

Άρθρο 150
Για όσα θέματα αφορούν μετακινήσεις και μεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Άρθρο 151
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224)
Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.».


Πηγή: ekab.gr

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews