ΕΙΔΗΣΕΙΣ

27/7/19

Οι Συνδυασμοί για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων στο ΔΣ του ΕΚΑΒΣάββατο, 27 Ιουλίου 2019
EKABNews

ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ (προσωρινός πίνακας υποψηφίων) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ


ΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Επεξεργασία EKABNews


Προσωρινός πίνακας υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου όλων των εργαζομένων, πλην ιατρών, στο ΕΚΑΒ, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ
22/07/2019 
Τμήμα Γραμματείας

ΘΕΜΑ: «Προσωρινός πίνακας υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου όλων των εργαζομένων, πλην ιατρών, στο ΕΚΑΒ, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ»

Σχετ.: 1. Η υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/11-06-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Η υπ΄ αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-09-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά τον έλεγχο έγκαιρης και έγκυρης κατάρτισης των υποψηφιοτήτων καθώς και των προϋποθέσεων εκλογιμότητας καθενός εκ των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού, καταρτίζεται ο πίνακας υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων όλων των λοιπών εργαζομένων, πλην ιατρών, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, ως ακολούθως:

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Δ.Σ.  κατά αλφαβητική σειρά ΕΔΩ
  
Σημειώνεται ότι ο Μπογδάνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ο οποίος περιλαμβάνεται στον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ» και ο Παπασταματόπουλος Κωνσταντίνος του Αναστασίου ο οποίος περιλαμβάνεται στον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Εναλλακτική Πρωτοβουλία», δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στους συνδυασμούς, λόγω του ότι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο βαθμό που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3528/2007.

Η σύνταξη του πίνακα υποψηφίων έγινε με βάση την εμπρόθεσμη υποβολή των αντίστοιχων για καθένα εξ αυτών συνδυασμών στους οποίους μετέχουν οι υποψήφιοι για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των λοιπών (πλην ιατρών) εργαζομένων στο Δ.Σ. ΕΚΑΒ.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι ανωτέρω πίνακες υποψηφίων θα αναρτηθούν στις 22-07-2019, ημέρα Δευτέρα. Τα Τμήματα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης των Παραρτημάτων, οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη ανάρτηση των πινάκων υποψηφίων, τόσο στην έδρα του Παραρτήματος, όσο και στους τομείς ευθύνης τους και να αποστείλουν στην Κ.Υ. τα σχετικά πρακτικά ανάρτησης.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων, καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλει στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ (FAX 2132143222) ένσταση για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους.

Παρακαλούνται, το Γραφείο Διεκπεραίωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και οι Διευθύνσεις των Παραρτημάτων, να αναρτήσουν το παρόν έγγραφο στους πίνακες ανακοινώσεων, προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και να συντάξουν σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

Πηγή: ekab.gr


Πίνακας μεμονωμένων υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου όλων των υπηρετούντων ιατρών ΕΣΥ (μόνιμων και επί θητεία) στο ΕΚΑΒ, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ
22/07/2019
Τμήμα Γραμματείας

Θέμα: «Πίνακας μεμονωμένων υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μονίμων και επί θητεία) στο ΕΚΑΒ, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ»
Σχετ.: 1. Η υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/11-06-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Η υπ΄ αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-09-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά τον έλεγχο έγκαιρης και έγκυρης κατάρτισης, καθώς και των προϋποθέσεων εκλογιμότητας ο πίνακας μεμονωμένων υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μονίμων και επί θητεία) στο ΕΚΑΒ, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, διαμορφώνεται ως ακολούθως:


Σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι ανωτέρω πίνακες υποψηφίων θα αναρτηθούν στις 22-07-2019, ημέρα Δευτέρα. Τα Τμήματα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης των Παραρτημάτων, οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη ανάρτηση των πινάκων υποψηφίων, τόσο στην έδρα του Παραρτήματος, όσο και στους τομείς ευθύνης τους και να αποστείλουν στην Κ.Υ. τα σχετικά πρακτικά ανάρτησης.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων, καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλει στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ (FAX 2132143222) ένσταση για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους.

Παρακαλούνται, το Γραφείο Διεκπεραίωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και οι Διευθύνσεις των Παραρτημάτων, να αναρτήσουν το παρόν έγγραφο στους πίνακες ανακοινώσεων προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ιατροί του ΕΚΑΒ και να συντάξουν σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα διαβιβαστεί στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

Πηγή: ekab.gr

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

4 σχόλια :

 1. Καμιά παράταση λοιπόν, προχωρά το σχέδιο κανονικά!
  Κρίμα τα αιτήματα παράτασης που υποβλήθηκαν από το σωματείο Αθήνας και την διοίκηση.
  Δεν ήταν σε γνώση κανενός, μόνο η ΔΑΚΕ γνώριζε ότι ξεκίνησε η διαδικασία και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η παράταξη που στηρίζει την πλειοψηφία του σωματείου, του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καταρτήσει ψηφοδέλτιο!
  Εκτός κι αν υπάρχει κάτι άλλο, που δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι...
  Θα το δείξουν η συμπεριφορά τους, ως τις εκλογές και τα αποτελέσματα, τότε θα κρίνουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ .......Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ site ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΩΣ ΕΠΡΕΠΕ?? ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΛΠΚΛΠ https://www.facebook.com/papanikolaou.spiros.7

   Διαγραφή
  2. Ναι, αλλά κάποιοι μάλλον είχαν εσωτερική πληροφόρηση και ήταν έτοιμοι σαν από καιρό!!!
   Δεν πρεπει να απολατασταθει η δυσλειτουργία από την υπηρεσία που είναι και η υπεύθυνη για την διεξαγωγή των εκλογών;

   Διαγραφή
 2. Πολλές ηχηρές απουσίες από τα ψηφοδελτια

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews