ΕΙΔΗΣΕΙΣ

25/9/19

Σε Δημόσια Διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον οργανισμό του ΕΚΑΒ – Διεύρυνση αρμοδιοτήτων με μεταφορά τους από το ΕΚΕΠΥΤετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019
EKABNews

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης, θέτουν από σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας».

Στα μέτρα για τη βελτίωση της παρεχόμενης προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας ιδίως ενόψει κρίσεων και επειγόντων περιστατικών εντάσσεται η τροπολογία διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του ΕΚΑΒ με την ανάθεση σε αυτό αρμοδιοτήτων του ΕΚΕΠΥ προς τον σκοπό της ενιαίας λειτουργίας των επιχειρησιακών κέντρων του ΕΚΑΒ και την επίτευξη αποτελεσματικότερης, ενιαίας και άμεσης αντιμετώπισης αιτημάτων προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας ιδίως σε καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων και επειγόντων περιστατικών.

Συστήνονται στο ΕΚΑΒ: Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας και Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων.

Στον σκοπό του ΕΚΑΒ η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Αναρτήθηκε 25 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00
Ανοικτή σε Σχόλια έως 2 Οκτωβρίου 2019, 16:00

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.ΕΠ.Υ. – Ε.Κ.Α.Β.
Άρθρο 29 – Κατάργηση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ ως Αυτοτελούς Δημόσιας Υπηρεσίας και σύσταση Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας

1. To Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) που συστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3370/2005 (Α’ 176) και λειτουργεί ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία κατ’ άρθρο 26 του π.δ. 121/2017 (Α’ 148), καταργείται. Συστήνεται Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας υπαγόμενη, ως Διεύθυνση Δ4, στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ζωής του άρθρου 21 του π.δ. 121/2017. Η συνιστώμενη κατά τα ανωτέρω Διεύθυνση ονομάζεται Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας. Το προσωπικό του καταργούμενου Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ) μεταφέρεται στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας και κατανέμεται μεταξύ των τμημάτων της.

2. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας ορίζεται ανώτερος υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας. O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και γενικά στη διαχείριση κρίσεων και στον συντονισμό νοσηλευτικών μονάδων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αναπληρώνει στα καθήκοντά του, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες αυτού στον αναπληρωτή του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορούν να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στον εκάστοτε Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β. για ορισμένο χρονικό διάστημα ή επ’ αόριστον, προκειμένου να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός σε ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.

4. Καταργείται το άρθρο 26 του π.δ. 121/2017. Το άρθρο 25 του π.δ. 121/2017 αναριθμείται σε άρθρο 26, οριζόμενο ως πρώτο κατά σειρά άρθρο του Κεφαλαίου ΣΤ’ του π.δ. 121/2017. Προστίθεται νέο άρθρο 25 στο π.δ. 121/2017, το οποίο ορίζεται εφεξής ως καταληκτικό άρθρο του Κεφαλαίου Ε’ του π.δ. 121/2017 και έχει ως εξής:
«1. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας έχει την αρμοδιότητα του προγραμματικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία, της εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας, της επικοινωνιακής διαχείρισης ανάλογων καταστάσεων, της εκπροσώπησης σε διεθνείς θεσμούς στον τομέα δράσης της και του συντονισμού των φορέων, κρατικών ή μη, που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.
2. Τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) συγκροτούν τα ακόλουθα Τμήματα :
α. Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση έκτακτων υγειονομικών αναγκών (Δ4α).
β. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Δ4β).
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
Α. Τμήμα Προγραμματικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών.
α. Η εκπόνηση και επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και κρίσεων υγειονομικού χαρακτήρα, η επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων αυτών από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β. ως επιχειρησιακό πυλώνα αντιμετώπισης κρίσεων στο χώρο της υγείας, η επικοινωνιακή διαχείριση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων, σε συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, και η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
β. Η ευθύνη συντονισμού των φορέων, κρατικών ή μη, που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών με σκοπό την προαγωγή της υγείας και αξιοπρέπειάς τους και την προστασία της δημόσιας υγείας.
γ. Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση ασκήσεων προετοιμασίας και συντονισμού όλων των δημόσιων φορέων σε περίπτωση κρίσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μεμονωμένα ή από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β.
δ. Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ασκήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων, μεμονωμένα ή από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β.
ε. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για θέματα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, υποδομών ζωτικής σημασίας, αναγνώρισης θυμάτων μαζικών καταστροφών και χημικών, βιολογικών, ραδιενεργών ή πυρηνικών απειλών.
στ. Ο συντονισμός και η υγειονομική κάλυψη, από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β., μεγάλων εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων, καθώς και η μέριμνα υγειονομικής υποστήριξης επισκέψεων ξένων ηγετών και επισήμων.
ζ. Η συμμετοχή, ο σχεδιασμός, η απορρόφηση και εν γένει υποστήριξη εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ή και του τομέα της Υγείας εν γένει, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας. Η ίδια Διεύθυνση διαδέχεται ως φορέας υλοποίησης εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα των οποίων φορέας υλοποίησης ήταν το Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
Β. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.
α. Η κατάρτιση, η τήρηση, η αναμόρφωση, η προσαρμογή και η υλοποίηση σχεδίων προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάμεων του Υπουργείου Υγείας σε καιρό πολέμου, έντασης, κρίσης και εκτάκτων αναγκών (πολιτική άμυνα).
β. Η πολιτική επιστράτευση προσωπικού, η δέσμευση και η επίταξη υλικών και μέσων, η εκπαίδευση και η εξουσιοδότηση διαβάθμισης του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (πολιτική άμυνα).
γ. Η παρακολούθηση και η τήρηση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας του Υπουργείου Υγείας.
δ. Η παρακολούθηση και η τήρηση συστημάτων και μέτρων συναγερμού, καθώς και θεμάτων πολιτικής άμυνας, όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά σχέδια.
4. Για τις ανάγκες άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας και ιδίως κάλυψης των αναγκών δημόσιας υγείας από την διαχείριση του μεταναστευτικού, το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης δύναται να απασχολείται σε επταήμερη βάση.
5. Ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., πλην Συντονιστών Διευθυντών, και στρατιωτικοί ιατροί, επιτρέπεται να απασχολούνται στο εφεδρικό επιχειρησιακό κέντρο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας για τη διασφάλιση της λειτουργίας αυτού όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, με απόφαση του Υπουργού Υγείας που ορίζει κάθε τεχνική λεπτομέρεια συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης δημόσιας υγείας. Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017, εκτός από τους ιατρούς του ΕΚΑΒ, οι οποίοι αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β. Οι στρατιωτικοί ιατροί που απασχολούνται στο επιχειρησιακό κέντρο αποζημιώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, κατ` αναλογική εφαρμογή της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβάνουν οι Επιμελητές Β’, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

Άρθρο 30 Σκοπός του Ε.Κ.Α.Β.
Σκοπός του Ε.Κ.Α.Β. είναι ο συντονισμός της παροχής, σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας, επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες, η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, ο συντονισμός της νοσοκομειακής και προνοσοκομειακής φροντίδας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 31 Συγκρότηση και θητεία Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. είναι τετραετής.

Άρθρο 32 Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και διάρθρωση υπηρεσιών
1. Επιτρέπεται ελευθέρως η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., για οποιονδήποτε λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη μέλους του Δ.Σ. σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας, γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τον αρχικό ορισμό. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο ορισμός αντικαταστάτη μέλους του Δ.Σ., το Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη του. Η αντικατάσταση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ε.Κ.Α.Β. χωρεί με όμοιο τρόπο μετά τη λήξη της θητείας τους.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ., ο τρόπος λειτουργίας του, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των υπολοίπων μελών του, η διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Με τον Οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β. που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 4 του ν. 1579/1985 (Α’ 217) ορίζεται η νέα διάρθρωση των υπηρεσιών του, προσαρμοσμένη στις διευρυμένες αρμοδιότητές τους και προς το σκοπό της ένταξης των νέων συνιστώμενων Τμημάτων στην υφιστάμενη διοικητική δομή. Δύνανται ακόμα να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού κατά κλάδο και να ορίζονται τα προσόντα για την κατάληψή τους.
5. Με τον Οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β. μπορούν να συνιστώνται στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων περιφερειακές υπηρεσίες, που λειτουργούν ως αυτοδύναμα παραρτήματα για την προσφορά υπηρεσιών στον πληθυσμό της περιοχής τους στο πλαίσιο του σκοπού του Ε.Κ.Α.Β., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η οργάνωση, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω παραρτημάτων ορίζονται με τον Οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και του ΚΕ.Σ.Υ. εκδίδεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ.Α.Β. και των παραρτημάτων του. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών του, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
7. Μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, στο Ε.Κ.Α.Β. οι προβλεπόμενες πιστώσεις για το επιχειρησιακό κέντρο του τέως Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Το Ε.Κ.Α.Β. αποκτά αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά πλήρη κυριότητα το σύνολο του κινητού εξοπλισμού που προοριζόταν για την αντιμετώπιση εκτάκτων κρίσεων και ο οποίος τελούσε υπό την κατοχή του τέως Ε.Κ.ΕΠ.Υ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.


Άρθρο 33 Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β.
1. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων και όλων των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας.
2. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Ε.Κ.Α.Β. στελεχώνεται από ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ., πλην συντονιστών διευθυντών, και στρατιωτικούς ιατρούς, οι οποίοι επιτρέπεται να απασχολούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη εικοσιτετράωρη λειτουργία αυτού με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
3. Ο Υπουργός Υγείας, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου Ε.Κ.Α.Β., εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής και στην οποία περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες επιλογής και απασχόλησης. Για την απασχόληση τους αυτή, οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β. με αντίστοιχη μεταφορά πιστώσεων από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Οι στρατιωτικοί ιατροί αποζημιώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, κατ’ αναλογική εφαρμογή της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβάνουν οι επιμελητές Β’, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 34 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β. και Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ε.Κ.Α.Β.
1. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρό του. Το Τμήμα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. την αρμοδιότητα παρακολούθησης και συντονισμού της εύρυθμης λειτουργίας του υγειονομικού συστήματος της χώρας από επιχειρησιακής απόψεως σε καθημερινή βάση,
β. την αρμοδιότητα του γενικού συντονισμού των καθημερινών επιχειρησιακών δράσεων σε όλον τον τομέα της υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό, όπου και όταν απαιτείται,
γ. τη διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων, τη ρύθμιση των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και των κλινών των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ),
δ. τη ρύθμιση τυχόν δυσλειτουργιών στο σύστημα εφημέρευσης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και την αντιμετώπιση κάθε μορφής κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων,
ε. την κατάρτιση, παρακολούθηση και το συντονισμό των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων και την επιμέλεια κοινοποίησής τους στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,
στ. την εκπόνηση, μετά από εισήγηση των αρμοδίων Υ.ΠΕ., του ετησίου προγράμματος αναστολής λειτουργίας ορισμένου χρόνου, των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας της χώρας,
ζ. την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος Τηλεϊατρικής.
2. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. (Ε.Σ.ΚΕ. – Ε.Κ.Α.Β.), το οποίο συγκροτείται από τα δύο επιμέρους συντονιστικά κέντρα του Ε.Κ.Α.Β., το συντονιστικό κέντρο του άρθρου 4Α του π.δ. 346/1996, μαζί με όλα τα υποστηρικτικά αυτού γραφεία και προσωπικό και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.
3. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ε.Κ.Α.Β., με το σύνολο του προσωπικού του εντάσσεται στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας, που υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β.

Άρθρο 35 Αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β.
1. Επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και θετική τεκμηριωμένη εισήγηση του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. προς τον Υπουργό Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Στο αποσπασμένο προσωπικό δύναται να ανατεθούν καθήκοντα διάφορα της ειδικότητάς του, με απόφαση του προέδρου του Ε.Κ.Α.Β.
2. Το αποσπασμένο προσωπικό εξακολουθεί να λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών του από την οργανική του θέση και αμείβεται από το Ε.Κ.Α.Β. για τυχόν υπερωριακή απασχόληση. Ο χρόνος υπηρεσίας στο Ε.Κ.Α.Β θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για την υπηρεσιακή κατάσταση του αποσπασμένου προσωπικού. Η απόσπαση λήγει με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος επιστρέφει στην οργανική του θέση μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη της απόσπασής του.

Άρθρο 36 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews