ΕΙΔΗΣΕΙΣ

9/12/19

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρο του Συναδέλφου, Βιδάκη Παρασκευά)


ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, επί τη ευκαιρία της εβδομάδας των  Δράσεων  για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας(21 – 25 Οκτωβρίου 2019) θα  σας παρουσιάσω τις υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο Ιατρός εργασίας στην Υπηρεσία μας.
Οι οποίες είναι άκρως σημαντικές και απαραίτητες διότι όλοι οι συνάδελφοι ζούν κινούνται και εργάζονται σε χώρους όπου επικρατούν πάρα πολλοί επικίνδυνοι  βιολογικοί παράγοντες,  ασθένειες και επιβαρύνονται με διαφόρους τύπους  ακτινοβολιών.
Οι υποχρεώσεις του Ιατρού εργασίας περιγράφονται με τον Ν.3850/2010, όπως η προληπτική περιοδική εξέταση των εργαζομένων, η δημιουργία Ιατρικού αρχείου του προσωπικού, εκτίμηση ικανότητας για εργασία από πλευράς υγείας, εκπονήσεις προγραμμάτων εμβολιασμού, εκπαίδευση και ενημέρωση για την προστασία από βιολογικούς παράγοντες, οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά και μετακίνηση φορτίων και πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων.
          Ο ιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση και την αρμοδιότητα να διαφυλάξει την υγεία, ψυχική και σωματική όλων των εργαζομένων. Προκειμένου να τα επιτύχει αυτά θα πρέπει να καταστρώσει ένα σχεδιασμό και να μεθοδεύσει αλλά  και να οργανώσει τον πληθυσμό των υπαλλήλων  όλης της Υπηρεσίας ώστε να :
1.Συντάσσει ή/και να ενημερώνει τον ατομικό ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου, να καταχωρεί τα αποτελέσματα εξετάσεων στον ατομικό ιατρικό φάκελο  του εργαζομένου,
2. Εκδίδει βεβαιώσεις καταλληλότητας των εργαζομένων,
3. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας κατά την ανάλογη εργασία,
4. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,
5. Ενημερώνει τους εργαζομένους για τον τρόπο αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους,
6. Επισκέπτεται κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, όπως αυτές θα αναγράφονται και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και να ενημερώνονται όλοι οι συνάδελφοι που θα θέλουν μία έξτρα συνάντηση – συνεδρία,

Επιπλέον, σαν Επιτροπή Εργαζομένων,
          Γνωρίζετε ποιες είναι οι νομικές υποχρεώσεις του οργανισμού που εκπροσωπείτε σχετικά με την υγεία των εργαζομένων;
          Έχουν  θεωρηθεί από την Επιθεώρηση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ;
          Κατά τις επισκέψεις του, διενεργεί ελέγχους σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας σε σχέση με την Υγεία & Ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων,
          Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας,
          Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και την καταγραφή τους,

Λίγα πράγματα για το ΙΑΤΡΙΚΌ ΑΠΌΡΡΗΤΟ,
Το ιατρικό απόρρητο στον χώρο εργασίας περιλαμβάνει:
          Καθετί που ο εργαζόμενος εμπιστεύτηκε στον ιατρό ή στον νοσηλευτή.
          Καθετί που ο ιατρός ή ο νοσηλευτής πληροφορήθηκε, συνήγαγε, υπέθεσε ή αντιλήφθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτής.
          Τη θετική ή και την αρνητική ακόμη διαπίστωση του γιατρού ή του νοσηλευτή.
          Κάθε πληροφορία που ο ασθενής επιθυμεί να θεωρείται ως απόρρητη, ακόμη κι αν αυτό ήδη φημολογείται ή έχει ήδη διαρρεύσει με διαφορετικό τρόπο.
          Την είσοδο στο ιατρείο ή τον χώρο Πρώτων Βοηθειών, καθώς και αυτή ακόμη αποτελεί ιατρικό απόρρητο.
          Ο εργαζόμενος που μοιράζεται με τον Ιατρό Εργασίας προσωπικά στοιχεία του, μεταβιβάζοντάς του ένα μεγάλο μέρος της αυτονομίας του, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί.
          Γι’ αυτό, το ιατρικό απόρρητο αποτελεί σημαντική αρχή στην ιατρική της εργασίας, όπου η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να έχει προσωπικές, κοινωνικές ή νομικές επιπτώσεις.

          Επίσης ο Ιατρός εργασίας θα πρέπει να καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας σύμφωνα με τον Νόμο
1. Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά στο βιβλίο υποδείξεων ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Ειδικότερα, ο Ιατρός Εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της εργασίας, όσον αφορά την κατασκευή ή  και συντήρηση των  εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων,
β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού σε κάθε χώρο,
γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και οργάνωσης της εργασίας,
δ) Την οργάνωση της  υπηρεσίας παροχής Πρώτων Βοηθειών,
ε) Την αρχική τοποθέτηση ή  και αλλαγή  θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούν των ατόμων στην εργασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας σε περίπτωση που ο υπάλληλος διαθέτει τα τυπικά προσόντα.
2. Παρέχει ιατρικές συστάσεις σε όσους εργαζομένους το επιθυμούν, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του.
3. Δίνει γενικές οδηγίες προς τους εργαζομένους, με ειδικό έντυπο ή με ηλεκτρονικό τρόπο, για σημαντικά ή επίκαιρα θέματα υγείας, όπως: προστασία από καύσωνα, προστασία ευάλωτων και  χρονίων ασθενών, απαγόρευση,  περιορισμό καπνίσματος, υγιεινή διατροφή, εργασία σε οθόνες, φυσική άσκηση κ.ά.
4. Διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία σε συνέργεια  με την ομάδα συλλογής αίματος της Υπηρεσίας.

Απλές συμβουλές για τη σωστή αξιοποίηση της υπηρεσίας του Ιατρού Εργασίας
          Αντιμετωπίστε τον Ιατρό Εργασίας ως σύμβουλό σας σε κάθε θέμα επαγγελματικής υγείας: ρωτήστε τον κάθε λεπτομέρεια που αφορά στις υπηρεσίες του, ώστε να ωφεληθείτε στον μέγιστο βαθμό.
          Ενημερώστε άμεσα τον Ιατρό Εργασίας σχετικά με τους χώρους και τις θέσεις εργασίας που έχετε στην επιχείρηση που εκπροσωπείτε. Θα σας καθοδηγήσει σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις ή/και τα εμβόλια που ενδεχομένως απαιτούνται, σχετικά με τα σημεία στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί κουτί Πρώτων Βοηθειών και τα άτομα που πρέπει να εκπαιδευτούν, ώστε να αποτελέσουν την ομάδα Πρώτων Βοηθειών.
          Ενημερώστε τους ανθρώπους σας για το προσωπικό όφελος που μπορεί να έχουν, καθώς ο Ιατρός Εργασίας είναι δίπλα σε κάθε εργαζόμενο: μπορεί να δει αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, να παραπέμψει σε ειδικότερο ιατρό εφόσον απαιτείται, να καθοδηγήσει στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής κ.ά.
          Ζητήστε τη γνώμη του Ιατρού Εργασίας σχετικά με προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε ως Υπηρεσία, όπως π.χ. αυξημένα επίπεδα θορύβου, κακή ποιότητα αέρα, αντικανονικός  φωτισμός, περιορισμένους ή απομακρυσμένους χώρους. Θα σας κάνει ο ίδιος κάποιες προτάσεις και θα σας κατευθύνει με την βοήθεια της επιτροπής Εργασίας  Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων ώστε να σχεδιαστεί, να παραμετροποιηθεί  η κατάλληλη λύση για την Υπηρεσία μας.

Άρθρο  του

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews