ΕΙΔΗΣΕΙΣ

31/1/20

Ορίστηκε η Επιτροπή για την «Αναγκαιότητα τροποποίησης Οργανισμού ΕΚΑΒ»Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020
EKABNews

ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝ 2/21-01-2020
ΘΕΜΑ 77: «Αναγκαιότητα τροποποίησης Οργανισμού ΕΚΑΒ»

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η υπ’ αριθμ. 177/17-01-2020 εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. που είναι η παρακάτω:

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:

Όπως είναι γνωστό ο Οργανισμός του ΕΚΑΒ έχει θεσμοθετηθεί με το ΠΔ 376/1988 και ακολούθως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 348/1996. Έκτοτε, μολονότι, παρήλθε χρονικό διάστημα 25 και πλέον ετών δεν έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά, με συνέπεια να παρουσιάζει ελλείψεις και να προκαλεί δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση των σημερινών υπηρεσιακών αναγκών, όπως διαμορφώνονται από την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΚΑΒ.
Εξάλλου, με τον Ν. 4440/2016 επιβάλλεται υποχρέωση των φορέων του Δημοσίου για τη σύσταση νέων οργανισμών, περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και ψηφιακού οργανογράμματος, χωρίς την ύπαρξη των οποίων δεν θα καθίσταται δυνατή η ένταξη του προσωπικού του ΕΚΑΒ στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), ούτε η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού του ΕΚΑΒ δυνάμει του Ν. 4369/2016, ενώ ήδη από 01-01-2020 για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης προσωπικού, απαιτείται αναγκαία προϋπόθεση η ανάρτηση ψηφιακού οργανογράμματος δυνάμει του Ν. 4500/2019.
Τέλος, μετά την κατάργηση του ΚΕΠΥ ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας και την σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας και Εκτάκτου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων στο ΕΚΑΒ, δυνάμει του Ν. 4633/2019, με τον οποίο διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητές του, καθίσταται αυτονόητο ότι επιβάλλεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, ώστε να εναρμονίζεται με τις σημερινές απαιτήσεις εκπλήρωσης του ρόλου και του σκοπού του στον προνοσοκομειακό χώρο, ο οποίος είναι καθοριστικός για τη διασφάλιση της ζωής και της υγείας των πολιτών, ιδίως σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων καθ’ άπασα την Επικράτεια.
Με βάση τα παραπάνω, προτείνω και εισηγούμαι τη συγκρότηση εννεαμελούς Επιτροπής με έργο τη σύνταξη νέου οργανισμού, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με αυτές και προθεσμία για την υποβολή του 6 μήνες από σήμερα. Τα προτεινόμενα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ανωτέρω Επιτροπής είναι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παναγιώτης Κουτσουμπέλης,                     1. Μιχαήλ Αγρανιώτης,
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΕΚΑΒ                           Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΕΚΑΒ


2. Άννα Ρούσσου,                                                   2. Αποστολία Βουγιουκλή,
Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών &                 Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης
Οικονομικών Υπηρεσιών                                    

3. Κωνσταντίνος Λαζαράκης,                              3. Δήμητρα Κουζέλη,
Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης                         Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικού
Οργάνωσης & Συντονισμού

4. Ελευθερία Καλούδη, Προϊσταμένη             4. Σοφία Μαυρικάκη, Προϊσταμένη
Δ/ν σης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών                 Τμ. Άμεσης Επέμβασης

5. Δημήτριος Πύρρος,                                   5. Αναστασία-Ντίνα Ζυγούρα,
Δ/ντής Τμ. Ιατρικών Υπηρεσιών                    Δ/ντρια ΙΕΚ ΕΚΑΒ

6. Θεμιστοκλής Λιάσκος                                6. Κωνσταντίνος Σταμνάς, Δ/ντής
Δ/ντής του ΕΚΑΒ Λαμίας                                ΕΚΑΒ Λάρισας

7. Νικόαλος Ατζουλάτος,                               7. Κωνσταντίνος Μπαχτής,
ΠΕ Ιατρών                                                     ΠΕ Ιατρών

8. Γεώργιος Μαθιόπουλος, Πρόεδρος            8. Αλέξιος Κιτσόπουλος, Μέλος του
του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ                 Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ

9. Χρήστος Αγγελίδης,                                  9. Χρήστος Βεντούλης
Πρόεδρος της ΠΟΠ ΕΚΑΒ                               Μέλος της ΠΟΠ ΕΚΑΒ

Πρόεδρος της επιτροπής ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Κουτσουμπέλης.
Ως Γραμματέας της ανωτέρω επιτροπής προτείνεται η υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ιωάννα Μάλλιου και ως νομικός σύμβουλος ο κ. Ανδρέας Κουρούκλης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική
Συζήτηση

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την έγκριση συγκρότησης της ανωτέρω επιτροπής, έργο της οποίας είναι η σύνταξη νέου οργανισμού, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με αυτές και προθεσμία για την υποβολή του 6 μήνες από τη λήψη της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. Επίσης, με ευθύνη του Προέδρου της επιτροπής να ενημερώνεται το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κάθε μήνα για την πρόοδο των εργασιών.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝ 3/28-01-2020
ΘΕΜΑ 97: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΣΥΝ 2/21-01-2020 (θέμα 77) απόφασης Δ.Σ. ΕΚΑΒ»

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η υπ’ αριθμ. 290/24-01-2020 εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. που είναι η παρακάτω:

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:
Στην υπ’ αριθμ. 2/21-1-2020 συνεδρίαση του Συμβουλίου είχε αποφασισθεί η συγκρότηση επιτροπής με έργο τη σύνταξη νέου οργανισμού, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ώστε να εναρμονισθεί πλήρως με αυτές και ορίσθηκε προθεσμία έξι μηνών για την υποβολή του.
Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής είναι δυνατόν να προκύψουν θέματα που χρήζουν διευκρινίσεων ή επεξεργασίας από την υπηρεσία, προτείνεται ο ορισμός τεχνικών συμβούλων που θα συνδράμουν το έργο της επιτροπής, όποτε αυτό ζητηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό των υπαλλήλων :
α) Ελένης Τσατσανιά, Αναπλ. Προϊσταμένης Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,
β) Σταύρου Καραγιάννη, Αναπλ. Προϊστάμενου Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης & Προμηθειών, κλάδου ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας και
γ) Ιωάννη Λούκου, Αναπλ. Προϊστάμενου Τμήματος Τεχνικού, κλάδου ΤΕ Μηχανικών ως τεχνικών συμβούλων της ορισθείσας με την υπ’ αριθμ. 2/21-1-2020 (θέμα 77) απόφασης Δ.Σ. επιτροπής σύνταξης νέου οργανισμού, σύμφωνα με την εισήγηση.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

2 σχόλια :

  1. Προφανέστατα πάνω από τη Λάρισα δεν υπάρχουν γιατροί για να συμμετέχουν.Υπάρχουν όμως ξεκούραστοι συνδικαλιστές με φοβερές ιδέες που μπήκαν στην επιτροπή τιμή και δόξα.Και οι νοσηλεύτριες επίσης έχουν πολύ καλή εκπροσώπηση,μπράβο με το σπαθί τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μετά από χρόνια κρατάτε στα χέρια σας την μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσετε έναν οργανισμό.
    Μην την σπαταλησέτε.
    Κοιτάξτε στο μέλλον.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews