ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1/4/20

Εγκρίθηκαν 673 θέσεις (603 διασώστες) επικουρικό προσωπικό για το ΕΚΑΒ-Πολύ σύντομα η προκήρυξη μέσω ΥΠΕ
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020
EKABNews                 

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του ΕΚΑΒ το Υπουργείο Υγείας προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη 673 θέσεων από τους οποίους οι 603 θα είναι Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες του EKABNews η διαδικασία πρόσληψης του επικουρικού προσωπικού (ΙΔΟΧ) για δύο έτη θα γίνει μέσω ΥΠΕ με αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση loipoepikouriko.moh.gov.gr.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
603 ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
20 ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
4 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ
15  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
18 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αθήνα 31/03/2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ    
Αριθμ. Πρωτ.: Γ4β/Γ. Π. 19965
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΝ.Π. ΤΜΗΜΑ   Β΄                       
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Τ Κ 10433                                  
Πληροφορίες: Ολ. Κουτσογιάννη  ΑΠΟΦΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2132161529
e-mail: aitimataepikourikou@moh.gov.gr         

Θέμα: Έγκριση πρόσληψης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.
Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις:
Το άρθρο 17 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/ τ. Α΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
β) Της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/4-04-2005), όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.
δ) Του Ν. 4622/7-08-19  (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/7-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
ε) Του Π.Δ.  83/2019 (ΦΕΚ 121/τ. Α΄/9-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
στ) Του Π.Δ.  121/28-9-17 (ΦΕΚ 148/ τ. Α΄/2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
2. Την υπ’αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 7980/7-02-2020 (ΦΕΚ 460/τ. Β΄/14-02-20) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της
κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα».
3. Το με αρ. πρωτ. 17448/20-03-20   έγγραφο του Ε.Κ.Α.Β.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Ε.Κ.Α.Β., σύμφωνα με το ανωτέρω (3) σχετικό:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 5

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 6
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 3
ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) 1
ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 1
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 1
ΕΚΑΒ ΜΥΤΗΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΡΟΔΟΥ) 1
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 1
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ(ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)  1

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 3

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 3
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 2
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΡΟΔΟΥ) 2
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 2
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 1

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 2
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 2

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 5
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 5
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 5

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 3
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 3
ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) 1
ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 1
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 1
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΡΟΔΟΥ) 1
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 2
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ) 1
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) 1
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) 1
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 1
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ) 1

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΩΡΩΝ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 50
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΗΒΑΣ) 10
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ) 10
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ  (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ) 10
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ) 10
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΥΜΗΣ) 10
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) 10
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) 10
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ) 5
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) 5
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ) 5
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 50
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ) 5
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 5
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ) 5
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ) 5
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ) 5
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) 10
ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) 10
ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) 3
ΕΚΑΒ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) 3
ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ) 5
ΕΚΑΒ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) 3
ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ) 3
ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΣΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 6
ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ) 3
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΗΡΑΣ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΩ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΡΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΞΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΡΟΔΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΑΜΟΥ)  5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΡΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΝΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 5
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 4
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ) 3
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΥ – ΣΦΑΚΙΩΝ) 3
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 4
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΙΡΩΝ) 4
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ) 4
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ) 4
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ) 4
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΝΙΩΝ)  4
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΤΑΣ) 5
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ) 3
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) 8
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 8
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 5
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) 5
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ) 5
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 5
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 5
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΡΔΑΣ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) 3
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ) 10
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ  ΠΥΡΓΟΥ) 3
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΛΟΥ) 8
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) 3
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) 3
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) 2
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ) 3
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ)  3
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ) 3
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 4
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΛΑΩΝ) 5
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) 4
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΛΟΥ ) 4
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ) 4
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) 5
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) 4
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) 4
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) 4
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 5
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) 4
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) 4
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 4
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ)  4
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 5
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ) 8

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα έχουν χρονική διάρκεια 24 μήνες

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

8 σχόλια :

 1. pote arxizoyn na doyme an mporoume na kanoyme aithshs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πότε θα μπορούμε να κάνουμε αίτηση;.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι αιτήσεις έχουν λήξει, αφορά επικουρικο προσωπικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα λάβει δηλαδή το ΕΚΑΒ συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση για να προσλάβει 670 άτομα, αφού θα πρέπει να τα πληρώνει εξ ιδίων πόρων. Μάλιστα.Κάτι δεν κολλάει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ποτέ αρχίζουν οι προθεσμίες για τις αιτήσεις ? Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι αιτήσεις έχουν κλείσει στις 15/3. Από τη δεξαμενή των αιτήσεων που υπάρχει αντλεί ο φορέας τους εργαζόμενους που χρειάζεται και που μπορεί να πληρώσει. Δεν είναι προκήρυξη,το λέει με κόκκινα γράμματα στη σελίδα του υπουργείου, που ανοίγει αν πατήσεις στον σύνδεσμο.

   Διαγραφή
 6. Θα γίνει νέα προκήρυξη μέσω επικουρικού γιατί είναι πολλές οι θέσεις ή θα πάρουν από εμάς που έχουμε είδη κάνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Θα γίνει νέα προκήρυξη μέσω επικουρικού γιατί είναι πολλές οι θέσεις ή θα πάρουν από εμάς που έχουμε είδη κάνει. Μπορείτε κάποιοι του EKABNews να απαντήσετε πάνω σε αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews