ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19/6/20

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Εισαγωγή (Μέρος Πρώτο)Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020
EKABNews

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Εισαγωγή (Μέρος Πρώτο)

 

Εισαγωγή

H ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου και η προστασία της αποτελεί ύψιστο καθήκον και επιτακτική υποχρέωση όλων μας. Ο κίνδυνος από την άλλη είναι εγγενής της ανθρώπινης ζωής, καθότι συνιστά αναπόσπαστο και αναπόδραστο συστατικό της καθημερινής ζωής, δεδομένου ότι δεν υπάρχει περιβάλλον παντελώς απαλλαγμένο από αυτόν. Ιδιαίτερα έντονα συναντάται στις σύγχρονες πολύπλοκες κοινωνίες και σε πολυδιάστατες χωρικά, καιρικά και κοινωνικά κατοικήσιμες περιοχές.

Τις συνέπειες που έχουν οι αστάθμητοι αυτοί παράγοντες έρχεται να θεραπεύσει το Εθνικό σύστημα υγείας κάθε κράτους, κομμάτι του οποίου αποτελεί και το σύστημα Αεροδιακομιδών, ως τελευταία λύση, στις περιπτώσεις όπου οι τοπικές υγειονομικές μονάδες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν επείγοντα ιατρικά περιστατικά, λόγω σοβαρότητας, πολυπλοκότητας ή έλλειψης ιατρικού προσωπικού ή φαρμακευτικού υλικού.

Η αεροδιακομιδή ατόμων των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, αποτελεί μια από τις βασικότερες αποστολές των ιατρικών υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών κάθε κράτους, στο πλαίσιο των καθ ύλη αρμοδιοτήτων του, αλλά και της γενικότερης προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο.

Αποτελεί άλλωστε απορρέουσα υποχρέωση από το Ελληνικό Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 25 παρ1 το οποίο αναφέρει: «τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους».

Το συγκεκριμένο άρθρο επομένως διακηρύσσει την υποχρέωση της πολιτείας να εγγυάται την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C 364/01) και να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη άσκησή τους.

Ο Γ.Κατρούγκαλος ορίζει το κοινωνικό κράτος ως «το κράτος εκείνο που αναλαμβάνει θεσμικά υποχρεώσεις σχετικά µε την εξασφάλιση βασικών αναγκών των πολιτών του.»1 Στην Ελλάδα τα περιστατικά αεροδιακομιδών αποτελούν ένα έντονο φαινόμενο αφενός λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας (πολλά νησιά) που παρουσιάζει η χώρα,αφετέρου λόγω της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού στα νησιά κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Τα νησιά αποτελούν κύριο μορφολογικό χαρακτηριστικό του ελληνικού χώρου και συστατικό τμήμα του πολιτισμού και της παράδοσης της χώρας. Η ελληνική επικράτεια περιλαμβάνει 6.000 νησιά και νησίδες διάσπαρτα στα πελάγη του Αιγαίου και του Ιονίου, από τα οποία μόνο τα 227 είναι κατοικημένα. 2

Η ασυνέχεια του νησιωτικού χώρου καταδικάζει τα νησιά σε φυσική απομόνωση. Η συγκοινωνιακή σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα ή, µε νησιά που αποτελούν τοπικά κέντρα μπορεί να εντείνει ή να εκτονώσει τη γεωγραφική αυτή απομόνωση3 .

Επιπλέον αστάθμητοι μετεωρολογικοί παράγοντες μπορεί να καταργήσουν οποιαδήποτε προσπάθεια αναίρεσης του υπάρχοντος γεωγραφικού αποκλεισμού. Η αδυναμία αντιμετώπισης του συνόλου των αναγκών σε τοπικό επίπεδο όμως, επιβάλλει την αναζήτηση εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας εκτός του νησιού. Ο συνδυασμός φυσικής, συγκοινωνιακής και μετεωρολογικής απομόνωσης αποφέρει ποικίλου βαθμού μείωση της προσβασιμότητας των κατοίκων σε δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα καθιστά τις επείγουσες διακομιδές εκτός από πολυδάπανες και επισφαλείς. 4 .

Η απομόνωση που βιώνουν τα νησιά έχει επίσης αντίκτυπο στην προσέλκυση επαγγελματιών υγείας και ειδικότερα εξειδικευμένου προσωπικού5 .

Η γεωγραφική – συγκοινωνιακή απομόνωση που χαρακτηρίζει τα νησιά, σε συνδυασμό με την έλλειψη κοινωνικών δομών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία αλλά και η ψυχαγωγία, καθιστούν τις περιοχές αυτές μη δημοφιλείς, με αρνητικές επιπτώσεις στην προσέλκυση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού6 .

Οι γιατροί που εργάζονται σε απομονωμένες μονάδες υγείας έρχονται αντιμέτωποι με συνθήκες επαγγελματικής απομόνωσης7 .

Η έλλειψη επαγγελματικής υποστήριξης, λόγω της απόστασης από δομές εξειδικευμένης φροντίδας και της μειωμένης στελέχωσης, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εγκατάσταση επαγγελματιών υγείας. Η γεωγραφική απομόνωση, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ιατρική στελέχωση των τοπικών μονάδων υγείας και τη συνεπακόλουθη αδυναμία απουσίας, περιορίζει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης των ιατρών που τις στελεχώνουν 8.

Η γεωγραφική απομόνωση μετατρέπεται σε επιστημονική απομόνωση με συνέπεια την ποιοτική υποβάθμιση της στελέχωσης. Η διακύμανση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του έτους, λόγω της τουριστικής δραστηριότητας κατά τη θερινή περίοδο9 , μεταβάλλει παράλληλα τις προτεραιότητες και τις ανάγκες στο τομέα των υπηρεσιών υγείας.

Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας δεν οφείλεται μόνο στην αριθμητική άνοδο του πληθυσμού, αλλά και στην υιοθέτηση συμπεριφορών αυξημένου κινδύνου από τους επισκέπτες, οι οποίες τους καθιστούν επιρρεπέστερους σε τροχαία κυρίως ατυχήματα. 10

Ο στρατηγικός σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης Επειγόντων Ιατρικών περιστατικών με Αεροδιακομιδή εξαρτάται αρχικά από την αξιολόγηση της γεωγραφικής κατανομής των περιστατικών.

Στη συνέχεια γίνεται επιλογή των ιπτάμενων μέσων και της θέσης (αεροδρόμιο, ελικοδρόμιο) στην οποία θα εγκατασταθούν αυτά τα μέσα, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τους υγειονομικούς σχηματισμούς, κατά τόπους αλλά και κεντρικά,
β) το διαθέσιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και
γ) διάφορους παράγοντες και παραμέτρους οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζουν.

Η τοποθεσία η οποία τελικά θα επιλεγεί για την κάλυψη συγκεκριμένων περιοχών καθορίζει ως επί το πλείστον και την επιτυχημένη παροχή υπηρεσιών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όσον αφορά σε περιστατικά άμεσης ανάγκης η έγκαιρη απόκριση σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο προσδιορίζεται πέραν από άλλους παράγοντες και από την ικανότητα των εκάστοτε υπηρεσιών να κινητοποιήσουν τις μονάδες και το προσωπικό τους, καίρια και αποτελεσματικά.

Ειδικότερα στην περίπτωση των υπηρεσιών και των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική κλπ.), το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημαντικότητα του προσδιορισμού των βέλτιστων θέσεων για τους αντίστοιχους σταθμούς. 11

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο»
Διπλωματική Εργασία του Κοτρέτσου Συμεών

Βιβλιογραφία

1 Γ. Κατρούγκαλος, «Το κοινωνικό κράτος της µεταβιοµηχανικής εποχής», Αθήνα-Κοµοτηνή 1998, σελ.108
2 http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands Ανακτήθηκε στις 20 Σε 2017.
3 Μωραϊτάκη – Τσάµη, Α. και Βασιλάκης, «Νησιά: πρόταση για την υγεία», Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση, 2007, σελ. 32
4 Μωραϊτάκη – Τσάµη, Α. και Βασιλάκης, «Νησιά: πρόταση για την υγεία», Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση, 2007, σελ 95
5 Phillips DR. ,«Islands, health and development», Health & Place, 1995, 1(4), σελ. 195-197.
6 Richards, HM., Farmer, J. & Selvaraj, S., «Sustaining the rural primary healthcare professionals in the Scottish Highlands», Rural and Remote Health,2005 , 5(365) http://www.rrh.org.au/publishedarticles/article_print_365.pdf, Ανακτήθηκε στις 20/09/2017.
7 Phillips DR. ,«Islands, health and development», Health & Place, 1995, 1(4), σελ. 195-197.
8 Humphreys, JS., Jones, MP., Jones, JA. and Paul R Mara, PR., «Workforce retention in rural and remote Australia: determining the factors that influence length of practice», MJA, 2002, σελ 472–476.
9 Moncada, S., Camilleri, M. & Formosa, R., «From incremental to comprehensive: towards island – friendly European Union policymaking«, Island Studies Journal, 5(1),2010, σελ61-88., http://vre2.upei.ca/islandstudies.ca/sites/vre2.upei.ca.islandstudies.ca/files/ISJ-5-1-2010-Moncada-etal.pdf Ανακτήθηκε 20/09/2017.
10 Petridou, E., Desypris, E., Skalkidou, A. & Trichopoulos, D.. «Are traffic injuries disproportionally more common among tourists in Greece? Struggling with incomplete data», Accident Analysis and Prevention, 31(6),1999, σελ 611-615.
11 Φώτης, «Χωρικές Διαφοροποιήσεις της Διαχείρισης και της Αντιμετώπισης Περιστατικών Άμεσης Ανάγκης . Μια Προσέγγιση δυο Τεχνολογιών και Τριών Επιπέδων, Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών», 1 ο Συνέδριο για τα Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών», Αθήνα, 1999, http://www.hellasgi.gr/index.php/component/content/article?id=14:1, Ανακτήθηκε 02/03/2017

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ


Δημοσιεύτηκε 13/06/2020
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews