ΕΙΔΗΣΕΙΣ

22/6/20

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Σύστημα Αεροδιακομιδών (Μέρος Τέταρτο)Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020
EKABNews

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Σύστημα Αεροδιακομιδών (Μέρος Τέταρτο)

 

Για την επίτευξη του στόχου της διακομιδής ασθενών με ταχύτητα και ασφάλεια θα πρέπει να δουλέψει παράλληλα και αρμονικά ένα σύνολο ανθρώπων, με τα υποστηρικτικά μέσα τα οποία διατίθενται.

Η εμπειρία από την εκτέλεση αποστολών αεροδιακομιδών σε συνδυασμό με τη θεωρία που αφορά την διαχείριση εκτάκτων αναγκών και με τα διεθνή πρότυπα πρωτόκολλα σε επιμέρους τομείς όπως αυτών της Αεροπλοΐας και της Ιατρικής οδήγησαν το Σύστημα Αεροδιακομιδών στη σημερινή του εξελιγμένη δομή.

Σύστημα Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών (Incident Management System, IMS)

Η ομάδα ανθρώπων με κοινό πλαίσιο ιδεών, πολιτικής και διαδικασιών, οι οποίοι όταν χρησιμοποιούνται σωστά επιφέρουν τον έλεγχο σε μια κατάσταση κινδύνου οιασδήποτε μορφής, αποτελούν ένα σύστημα διαχείρισης έκτακτων αναγκών. Η δημιουργία του πρώτου IMS προέκυψε την δεκαετία του ΄60 όταν στην Καλιφόρνια μεγάλες φωτιές κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις στα νότια της πολιτείας. Η καταστροφή αυτή ανέδειξε πολλές αστοχίες του τότε συστήματος, ειδικότερα όμως στην φάση της εξέλιξη των επιχειρήσεων, το βασικό ερώτημα ήταν το ποιός ήταν επικεφαλής αυτών.

Η απορρέουσα ανάγκη για οργάνωση των δυνάμεων (ανθρώπινο δυναμικό) καλύφθηκε με την δημιουργία του πρώτου Συστήματος Διοίκησης Περιστατικού, ICS (Incident Command System).28

Incident Command System (ICS) (Σύστημα Διοίκησης Περιστατικού)

Το ICS αποτελείται από διαδικασίες για την οργάνωση του προσωπικού, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις επικοινωνίες στην περιοχή κινδύνου.

Σκοπός του είναι να συνδυάσει διάφορους οργανισμούς για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος απόκρισης σε οποιοδήποτε τύπο και μέγεθος επείγουσας κατάστασης.

Είναι ευέλικτο στη διαχείριση καταστάσεων, οι οποίες εμπεριέχουν πολλαπλές δικαιοδοσίες και πολλές υπηρεσίες, όπως μεγάλες καταστροφές ή περιστατικά που περιλαμβάνουν επικίνδυνα υλικά.

 Προβλέπει, τυποποίηση διαφορετικών συστημάτων μεταξύ υπηρεσιών και οργανισμών, διαχείριση σε απλές και σύνθετες επείγουσες καταστάσεις, ενσωμάτωση διάφορων εναέριων μέσων στο συνολικό σύστημα αεροδιακομιδών και καθαρές γραμμές εξουσίας και διοίκησης.29

Μια τυπική διάρθρωση του ICS στο ανώτερο επίπεδο περιλαμβάνει τέσσερις βασικές λειτουργίες.

Αυτή των επιχειρήσεων, στην οποία ο διοικητής ασκεί τακτικό έλεγχο των μονάδων και εφαρμόζει, βάσει των πληροφοριών, την σχεδίαση που γίνεται στη δεύτερη βασική λειτουργία. Στη λειτουργία των logistics γίνεται η υποστήριξη του συστήματος με υλικά για την επιχείρηση και το προσωπικό και στο finance γίνεται η οικονομική διαχείριση και υποστήριξη της επιχείρησης. Για τον τρόπο διοίκησης ενός ICS υπάρχουν πολλά μοντέλα, τα κυριότερα από αυτά πηγάζουν από τον στρατό.30

Ένα σύστημα Αεροδιακομιδών έχει το δικό του ICS, πολλές φορές όμως αποτελεί στοιχείο ενός ICS για την διαχείριση ενός συμβάντος μεγάλης έκτασης και εκτελεί επιχειρήσεις παράλληλα ή συνδυαστικά με άλλες μονάδες διάσωσης. Ο τακτικός έλεγχος των εναέριων μέσων παραμένει στο σύστημα αεροδιακομιδών ωστόσο ο επικεφαλής διοικητής συνεργάζεται με τον επικεφαλή του συστήματος αεροδιακομιδών στο κομμάτι που εμπλέκονται.31

Command and Control (Διοίκηση και Έλεγχος)

Στην τέχνη του πολέμου υπάρχουν τέσσερα στοιχεία τα οποία είναι βασικά στον τρόπο διοίκησης για την διαχείριση έκτακτων καταστάσεων-καταστροφών, γνωστά σαν C4. Command, Control, Coordination, Communication. Πρόσφατα προστέθηκε και το στοιχείο των πληροφοριών C4I (Intelligence), το οποίο αναδύθηκε σαν αναγκαιότητα πολύ έντονα την 9/11 στο τρομοκρατικό χτύπημα των δίδυμων πύργων.

Τα δύο πρώτα στοιχεία Command & Control (C2) παραμένουν τα σημαντικότερα με τα υπόλοιπα να λειτουργούν επικουρικά και να  ενσωματώνονται στο Control. 32

Το 1988 το NATO δίνει ορισμό στο C2: Η άσκηση εξουσίας και εντολών από έναν κατάλληλα ορισμένο, πάνω σε συγκεκριμένες δυνάμεις για την επίτευξη του στόχου. 33

H Διοίκηση (Command) σχετίζεται με εξουσία, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, κουράγιο, εμπιστοσύνη και ικανότητα ηγεσίας και ως εκ τούτου αποτελεί καθαρά ανθρώπινη ενέργεια. Ο έλεγχος (Control) από την άλλη σχετίζεται με διαδικασίες, σχέδια, κανόνες εμπλοκής, πρωτόκολλα επικοινωνίας, λειτουργικά πληροφοριακών συστημάτων (software) και εξοπλισμό. Η Διοίκηση και ο Έλεγχος αλληλοσυμπληρώνονται, ωστόσο υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες της Διοίκησης που δίνουν υπεροχή έναντι του Ελέγχου.

Πρώτον πρέπει να έχει οριστεί ένας στόχος και να έχει παρθεί μια απόφαση από αυτόν που ασκεί διοίκηση, στοιχεία τα οποία ενεργοποιούν τον Έλεγχο. Δεύτερον η Διοίκηση μπορεί να αλλάξει την μορφή ελέγχου προσαρμόζοντας την στις απαιτήσεις.

Control (Έλεγχος)

Έλεγχος είναι η προσπάθεια να μειωθεί και να διαχειριστεί η αβεβαιότητα που αιωρείται πάνω από ένα πρόβλημα, εμποδίζει τον εντοπισμό πιθανών λύσεων και θέτει σε κίνδυνο την ολοκλήρωση της αποστολής.

Δύο είναι οι κύριες πηγές αβεβαιότητας, το φυσικό περιβάλλον και οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Παρόλο που αυτές οι δύο πηγές δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως, η χρήση ενός συστήματος ελέγχου, το οποίο συστηματικά συλλέγει και οργανώνει πληροφορίες για το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί σημαντικά να τις περιορίσει.

Ο Έλεγχος μειώνει την αβεβαιότητα και την κάνει πιο διαχειρίσιμη με οργανωτικές δομές και την εφαρμογή διαδικασιών και την κάνει πιο διαχειρίσιμη. Οι δομές και οι διαδικασίες διαφέρουν σε βαθμό τυποποίησης και ακαμψίας. ξεκινώντας από την ακαμψία που παρουσιάζουν ο εξοπλισμός και τα υπολογιστικά προγράμματα μέχρι την ελαστικότητα των σχεδίων, των κανόνων εμπλοκής και του δόγματος.

Η συνεισφορά στην όλη επιχείρηση, είναι η μείωση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αβεβαιότητα με σκοπό την ελαχιστοποίηση της διακυνδύνευσης της μη επίτευξης του στόχου. Βασικοί σκοποί του Ελέγχου είναι η διαχείριση του ρίσκου όπως προκύπτει από την επικρατούσα αβεβαιότητα, η ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων δράσης και η ελαχιστοποίηση του χρόνου αντίδρασης μέσα από τις δομές και τις διαδικασίες.34

Command (Διοίκηση)

Οι δομές και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στον Έλεγχο για την επίτευξη του σκοπού πηγάζουν από την Διοίκηση. Το ΝΑΤΟ στον ορισμό του Command δίνει την εξής ερμηνεία «The authority vested in an individual of the armed forces for the direction, coordination, and control of military forces», (Η δοθείσα εξουσία σε ένα άτομο των ενόπλων δυνάμεων για την καθοδήγηση τον συντονισμό και τον έλεγχο των στρατιωτικών δυνάμεων).35

O ορισμός αυτός είναι ανθρωποκεντρικός όπως και ο ορισμός που δίνουν οι μιλιταριστικές σχολές σκέψης,36 αλλά και δόγματα χωρών όπως του Ηνωμένου Βασίλειου. Στο συγκεκριμένο δίνεται έμφαση σε μοναδικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως κουράγιο, θέληση, ηγεσία, όραμα και υπευθυνότητα, τα οποία σκιαγραφούν το μοντέλο του Διοικητή.37

Διοίκηση συνοπτικά είναι η δημιουργική έκφραση της ανθρώπινης θέλησης για την επίτευξη του σκοπού. Από τον ορισμό αυτό, μία λέξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η θέληση, η ικανότητα δηλαδή να φτάνει σε δικές του αποφάσεις και να δρα με βάση αυτές παρόλες τις αντιξοότητες. Έχουν δοθεί διάφοροι συσχετισμοί με την Διοίκηση.38

Ο στρατηγός Montgomery βλέπει την Διοίκηση ως την ικανότητα και την θέληση για συνάθροιση ανθρώπων για έναν κοινό σκοπό.39

Από τον ορισμό που σχετίζεται με την ανθρώπινη θέληση ο οποίος δίνεται στην Διοίκηση, μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε έχει την θέληση για επίτευξη του στόχου, να ασκήσει διοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα στελέχη του συστήματος είναι προσηλωμένα και έχουν την θέληση για επίτευξη του στόχου.

Ωστόσο υπάρχουν τρείς διαστάσεις της Διοίκησης, επάρκεια, εξουσία και υπευθυνότητα οι οποίες συγκεκριμενοποιούν τον ανθρωποκεντρικό ρόλο.

Επάρκεια είναι το σύνολο των επιδεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες εμπεριέχονται σε τέσσερις κατηγορίες.

Πνευματικές και σωματικές, οι οποίες είναι αξιολογήσιμες και εκπαιδεύσιμες.
Διαπροσωπικές, οι οποίες είναι ικανότητες οι οποίες αναπτύσσονται κατά την παιδική ηλικία, αποτελούν στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα και εφόσον υπάρχει υπόβαθρο μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από εκπαίδευση.
Τέλος συναισθηματικές, οι οποίες διαμορφώνονται κατά την παιδική ηλικία και αποτελούν στοιχείο του χαρακτήρα.

Η εξουσία αφορά το πεδίο επιρροής στο προσωπικού, στο εύρος στο οποίο είναι εξουσιοδοτημένος ο Διοικητής. Τέλος η υπευθυνότητα αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο κάποιος αποδέχεται την ηθική ευθύνη και υποχρέωση, στοιχεία τα οποία απορρέουν από την Διοίκηση. Οι τρεις αυτές διαστάσεις δημιουργούν ένα χώρο στον οποίο εκφράζεται η δημιουργική θέληση του Διοικητή. 40

Ο Έλεγχος (Control) εκτελώντας τον σκοπό του συνδράμει τον Διοικητή στην επίτευξη του σκοπού του επηρεάζοντας και τις τρεις Διαστάσεις αυτού. Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις όπου η μη σωστή εφαρμογή του Ελέγχου και η υπέρμετρη εμπιστοσύνη που ενδέχεται κάποιος Διοικητής να δείξει στον Έλεγχο να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην επίτευξη του στόχου του Διοικητή.

Στο κομμάτι της επάρκειας μέσω των δομών επηρεάζονται θετικά οι σωματικές και πνευματικές ικανότητες. Ειδικά για τις πνευματικές, πέραν της εκπαίδευσης, υποστηρίζονται και με υπολογιστικά προγράμματα εξομοίωσης καταστάσεων, τα οποία πολλές φορές όταν δεν είναι σωστά δομημένα, λειτουργούν αρνητικά, δημιουργώντας στον Διοικητή κόπωση, έλλειψη διορατικότητας και επιλογών.

Στη δεύτερη διάσταση, αυτή της εξουσίας, ο Έλεγχος συνδράμει συνήθως με υπολογιστικά προγράμματα που δίνουν πρόσβαση ανάλογα με το επίπεδο εξουσίας του εκάστοτε διοικητή.

Παρόμοια συστήματα μπορούν να υπονομεύσουν την εξουσία του, όταν εμπεριέχουν τέτοια αυτοματοποίηση που πέραν της αρχικής εντολής δεν αποδέχονται παρέμβαση.

Η ευθύνη τέλος είναι ένα καθαρά ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Ωστόσο ο Έλεγχος, με τον τρόπο που υποστηρίζει τον Διοικητή, ενδέχεται να περιορίσει το εύρος της ευθύνης, το οποίο προτίθεται να επωμιστεί.

Unified Command (Ενοποιημένη Διοίκηση)

Αποτελεί μια διαδικασία διαχείρισης, η οποία επιτρέπει σε όλους όσους έχουν ευθύνες δικαιοδοσίας και λειτουργικότητας για το περιστατικό από κοινού να αναπτύξουν στρατηγική και στόχους. Επιτυγχάνεται χωρίς κάθε υπηρεσία να παραδίδει την δικαιοδοσία και τις ευθύνες που της αναλογούν. Παρόλο που μιλάμε για ενοποιημένη διοίκηση, ένα είναι το κέντρο διοίκησης, ένας εκτελεί χρέη διοικητή και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του σχεδίου. Κάθε υπηρεσία που εμπλέκεται στην επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του κομματιού που της αναλογεί.41

Χρησιμοποιείται σε περίπλοκα περιστατικά, όπου και γίνονται συνδυαστικές επιχειρήσεις, όταν εμπλέκονται πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες με ξεχωριστές αρμοδιότητες και όταν το συμβάν έχει μεγάλη ένταση και έκταση στον χώρο και τον χρόνο.

Σημαντικό στην σωστή εξέλιξη των επιχειρήσεων είναι η συνεχής ροή πληροφοριών από τον εκάστοτε διοικητή στον κεντρικό, αυτόν που κάνει γενική διαχείριση, αλλά και αντίστροφα.

Σημαντικό για την εκπόνηση σχεδίου δράσης είναι όλοι οι διοικητές να έχουν κατανοήσει και συμφωνήσει σε ένα κοινό σκοπό, κάθε ένας ξεχωριστά να έχει γνώση των δυνατοτήτων του μηχανισμού του και να μπορεί αυτές τις δυνατότητες να τις προσαρμόζει στο κοινό σχέδιο δράσης και να μπορεί να τις συνδυάζει με αυτές των υπολοίπων.

Ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο πιθανόν να παρουσιαστεί είναι η ασυμφωνία των διοικητών σε διάφορα επίπεδα όπως στην στοχοποίηση, στον τρόπο δράσης, στον τρόπο συνεργασίας και στην αξιολόγηση πληροφοριών οι οποίες κρίνουν την έκβαση της επιχείρησης.

Ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι ο επιβλέπον διοικητής της επιχείρησης να  πάρει την απόφαση. Μια τέτοια λύση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ασφάλεια της επιχείρησης, αφού καλείται κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει ένα σύστημα να πάρει απόφαση για αυτό. Μια άλλη λύση και πιο ομαλή είναι ο καθένας να κινηθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του και το συντομότερο δυνατό να αξιολογηθούν όλες οι δράσεις, με σκοπό να υιοθετηθεί η καταλληλότερη.42
«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο»
Διπλωματική Εργασία του Κοτρέτσου Συμεών

Βιβλιογραφία

28 Louis N. Morino, Emergency Incident Management Systems, Wiley & Sons Publications, New Jersey, 2006,σελ 5
29 IMO-ICAO, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, IAMSAR Manual, Volume II, 2010 Edition, σελ 1-17
30 Louis N. Morino, Emergency Incident Management Systems, Wiley & Sons Publications, New Jersey,2006,σελ 39
31 IMO-ICAO, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, IAMSAR
Manual, Volume II, 2010 Edition, σελ 1-17
32 Louis N. Morino, «Emergency Incident Management Systems», Wiley & Sons Publications, New Jersey, 2006,σελ 15-23
33 NATO.« Glossary of Terms and Definitions (Standardization Agreement No.AAP-6 (R))». NATO HQ, Brussels, 1988
34 R.A. Pigeau and C.A. McCann. 1995,«Putting ‘command’ back into command and control: The human perspective. Proceedings of Command and Control Conference», Congress Center, Ottawa, CA. Canadian Defence Preparedness Association,.
35 NATO. «Glossary of Terms and Definitions (Standardization Agreement No.AAP-6 (R))». NATO HQ, Brussels, 1988
36 S.H. Hays and W.T. Thomas. «Taking Command». Stackpole Books,Harrisburg, PA., 1967.σελ 338
37 Ministry of Defense, United Kingdom. «Operations». Army Doctrine Publication. Chief of the General Staff, London, UK, 2010
38 R. Pigeau and C. McCann,1996, «Re-defining C2. In C. McCann and R.Pigeau (Eds.), The Human in Command.», Plenum Press, London, UK.
39 Field Marshall Viscount Montgomery,« Memoirs of Alamein», Collins, London, UK, 1958
40 R. Pigeau and C. McCann,1996, «Re-defining C2. In C. McCann and R.Pigeau (Eds.), The Human in Command». Plenum Press, London, UK.
41 R. Pigeau and C. McCann,1996, «Re-defining C2. In C. McCann and R.Pigeau (Eds.), The Human in Command». Plenum Press, London, UK
42 R. Pigeau and C. McCann,1996, Re-defining C2. In C. McCann and R.Pigeau (Eds.), The Human in Command. Plenum Press, London, UK.

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ


Δημοσιεύτηκε 16/06/2020
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews