ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13/6/20

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ» - Η Λειτουργία Των Κέντρων Άμεσης Βοήθειας Διεθνώς (Μέρος Τέταρτο)Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2020
EKABNews

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ» - Η Λειτουργία Των Κέντρων Άμεσης Βοήθειας Διεθνώς (Μέρος Τέταρτο)

Η λειτουργία του ΕΚΑΒ, σαφώς, και δεν συνιστά μοναδικό φαινόμενο στα πλαίσια των παροχών υγείας στο κόσμο. Κάθε χώρα, διαθέτει ανάλογες υπηρεσίες που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών και τη μεταφορά ασθενών. Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες υγείας και την οργάνωσή τους που ενέχουν την χρήση ασθενοφόρων, σε διάφορες χώρες του κόσμου.

3.1 ΕΥΡΩΠΗ

Σε επίπεδο Ευρώπης, η οργάνωση των ασθενοφόρων και των υπηρεσιών που παρέχουν είναι παρόμοια και δομείται σε εθνικό επίπεδο ή τοπικό επίπεδο ή επίπεδο περιφέρεις.

Για παράδειγμα στη Κροατία και την Λιθουανία, η υπηρεσία ασθενοφόρων οργανώνεται σε τοπικό επίπεδο. Στο Βέλγιο, τη Τσεχία και την Γερμανία, οι υπηρεσίες οργανώνονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στην Τουρκία υφίσταται εθνική και τοπική οργάνωση. Στην Ιρλανδία, πλην του Δουβλίνου, οι υπηρεσίες ασθενοφόρων είναι οργανωμένες σε εθνικό επίπεδο. Σε πολλές χώρες υφίσταται συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ενώ στην Κροατία, την Τσεχία, την Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ασθενοφόρων είναι απόλυτα δημόσιου χαρακτήρα. Όλες οι χώρες διαθέτουν ασθενοφόρα για επείγουσες και μη επείγουσες μεταφορές (Bos, Krol, Veenvliet & Plass, 2015).

Στο επόμενο πίνακα αναφέρονται συγκεντρωτικά στοιχεία του 2010 για τον προϋπολογισμό, τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τον αριθμό των κλήσεων και των ασθενοφόρων, καθώς και των ατόμων που απασχολούνται στις υπηρεσίες που παρέχονται από ασθενοφόρα, σε επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΠΙΝΑΚΑΣ 0.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΤΟ 2010. Πηγή: Ambulancezorg Nederland, 2010.

Χώρα
Προϋπολογισμός
Τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης
Αριθμός κλήσεων
Αριθμός ασθενοφόρων
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Αυστρία 400 εκ. ευρώ 144 & 112 - 2.500 59.000
Βουλγαρία 74.962.610 λέβα 112 & 100 866.678 1.020 7.113
Εσθονία 27 εκ. ευρώ 112 250.000 90 1.336
Φιλανδία 85 εκ. ευρώ 112 900.000 800 2.000
Λιθουανία 33 εκ. ευρώ 112 - 256 2.350
Πολωνία 200 εκ. ευρώ 112 & 999 - 1.400
Ην. Βασίλειο 89.568 εκ. λίρες 999 7.000.000 1.721

Όπως καταδεικνύεται, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η Αυστρία δαπάνησε τα περισσότερα χρήματα για τις υπηρεσίες ασθενοφόρων. Αυτό δικαιολογείται, σαφώς, από το γεγονός ότι πρόκειται για μια χώρα με μεγάλο αριθμό ασθενοφόρων, καθώς και προσωπικού που απασχολείται σε αυτά, σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα. Στη συνέχεια, παρατίθενται αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε διάφορες χώρες του κόσμου.

3.2 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν ομάδες δημόσιων νοσοκομείων, που είναι γνωστές ως NHS Trusts. Το πρώτο NHS Trust δημιουργήθηκε το 1991. Οι ενώσεις αυτές αποτελούν το σύνολο των νοσοκομείων μιας περιοχής όπου οι διοικήσεις τους επιλέγουν αυτόνομα τους τρόπους διάθεσης των κεφαλαίων τους στα όρια που τίθενται στην αρχή του έτους από το Υπουργείο υγείας και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων (Πιερράκος, 2008).

Η παροχή υγείας στη Μεγάλη Βρετανία συνίσταται σε 2 βασικούς τομείς: το τομέα που ασχολείται με τη στρατηγική, τις πολιτικές και τη διοίκηση και το τομέα που σχετίζεται με την φροντίδα υγείας αυτή καθεαυτή και που επιμερίζεται σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια (Grosios, Gahan & Burbidge, 2010).

Οι υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Μεγάλη Βρετανία παρέχονται δωρεάν, εκτός και αν υφίσταται εξαίρεση σύμφωνα με απόφαση του Κοινοβουλίου. Οι αρχικές υπηρεσίες του συστήματος εστίαζαν στη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών, ενώ σήμερα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στη πρόληψη της ασθένειας, όσο και στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του πληθυσμού.

Το NHS αποτελείται από μια ποικιλία οργανισμών που εξειδικεύονται σε διαφορετικές μορφές υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Συνολικά, όλες οι υπηρεσίες διαχειρίζονται πάνω από 1 εκατομμύριο ασθενείς σε διάστημα 36 ωρών (NHS, 2013).

Κάθε trust του βρετανικού συστήματος υγείας, διαθέτει τα δικά του ασθενοφόρα για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και τη μεταφορά ασθενών.

Τη περίοδο 2015-2016 οι εν λόγω υπηρεσίες στη Μεγάλη Βρετανία αποτιμήθηκαν σε 2,2 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες, εκ των οποίων τα 1,7 δισεκατομμύρια αφορούσαν σε έκτακτα περιστατικά.

Κατά την ίδια περίοδο, το τηλεφωνικό κέντρο για τα έκτακτα περιστατικά έλαβε 9,4 εκατομμύρια επείγουσες κλήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 1,3 εκατομμύρια μεταφορές ασθενών.

Το κέντρο άμεσης βοήθειας της Μεγάλης Βρετανίας διαχειρίζεται τα περιστατικά για τα οποία λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις, με βάση τον διαχωρισμό αυτών σε “Red calls” και “Green calls”.

Στα “Red Calls” υπάγονται οι κλήσεις όπου κρίνεται ότι ο ασθενής βρίσκεται σε κατάσταση που συνιστά απειλή για την ζωή του.

Τα “Red calls 1”, μάλιστα, θεωρούνται ως τα πιο κρίσιμα, καθώς αναφέρονται σε ασθενείς που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή, δεν έχουν αναπνοή ή σφυγμό και άλλες ανάλογες καταστάσεις, όπως η απόφραξη των αεραγωγών.

Στα “Red calls 2”, από την άλλη, υπάγονται πιο ήπιες, σχετικά, καταστάσεις, όπως το εγκεφαλικό ή το έμφραγμα.

Και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις τα ασθενοφόρα φθάνουν στο ασθενή 8 λεπτά μετά τη κλήση, στο 75% των περιπτώσεων. Τα “Green calls” αφορούν σε καταστάσεις που δεν κρίνονται ως επικίνδυνες για την υγεία του ασθενή. Οι κλήσεις αυτές διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με την σοβαρότητα του περιστατικού (National Audit Office, 2017).

Πηγή: www.aace.org.uk

3.3 ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Στην Ολλανδία, οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται με τη χρήση ασθενοφόρων οργανώνεται σε 25 περιφέρειες. Κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία Ασθενοφόρων είναι υπεύθυνη για την κάλυψη αναγκών σε ασθενοφόρα, εντός των ορίων της. Η υπηρεσία αυτή έχει τη δυνατότητα να είναι αποκλειστικά δημόσια ή να συνδυάζεται η δημόσια με την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Στην Ολλανδία υπάρχουν 725 ασθενοφόρα που είναι διαθέσιμα όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης λαμβάνουν ετησίως πάνω από 1 εκατομμύρια κλήσεις που καταλήγουν στην αποστολή ασθενοφόρου.

Και στην περίπτωση της Ολλανδίας, οι κλήσεις διαχωρίζονται ανάλογα με την σοβαρότητα του περιστατικού.

Έτσι, οι κλήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α1 κρίνονται ως περισσότερο σοβαρές και απειλητικές για τον ασθενή και το ασθενοφόρο υποχρεούται να φθάσει στον ασθενή εντός 15 λεπτών μετά τη κλήση.

Οι περιπτώσεις Α2 αναφέρονται σε μη απειλητικές καταστάσεις για την ζωή ασθενή, όπου το ασθενοφόρο πρέπει να καταφθάσει σε αυτόν εντός 30 λεπτών.

Επίσης, υπάρχει και η περίπτωση της μεταφοράς ασθενών, όπως καρκινοπαθών σε κέντρα ακτινοθεραπείας για προγραμματισμένη επίσκεψη, όπου δεν υπάρχει ο χαρακτήρας του επείγοντος, αλλά και η περίπτωση μεταφοράς ασθενών από ένα γενικό νοσοκομείο σε έναν εξειδικευμένο οργανισμό υγείας.

Στην Ολλανδία, το προσωπικό που απασχολείται στην υπηρεσία ασθενοφόρων ανέρχεται σε 5.040 άτομα, εκ των οποίων τα 4.430 εργάζονται ως ειδικευμένοι νοσηλευτές και οδηγοί ή ως προσωπικό στα κέντρα αποστολής των ασθενοφόρων (Bos, Krol, Veenvliet & Plass, 2015).

3.4 ΣΟΥΗΔΙΑ

Η υγειονομική φροντίδα στη Σουηδία προγραμματίζεται, παρέχεται, χρηματοδοτείται, νομιμοποιείται και παρακολουθείται στα πλαίσια ενός οργανισμού. Αυτό περιλαμβάνει την ιδιοκτησία στις υποδομές, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τον έλεγχο, καθώς και τη πρόσληψη γιατρών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού.

Μεταξύ των ετών 1992 και 1995 έλαβαν χώρα 3 σημαντικές μεταβολές στην οργανωτική δομή της παροχής υγείας που σχετίζονταν με τη περίθαλψη των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ψυχικά ασθενών.

Η ευθύνη για τους ασθενείς με σημαντικές ανάγκες για περίθαλψη μεταφέρθηκαν από τα νοσοκομεία των περιφερειών, στα νοσοκομεία των δήμων.

Η Σουηδική οργάνωση σχετικά με τη παροχή υγείας προγραμματίζεται και διοικείται από διαφορετικά πολιτικά και διοικητικά επίπεδα, τη κεντρική κυβέρνηση, τα νομαρχιακά συμβούλια και τις τοπικές αρχές- τους δήμους. Οι υπηρεσίες υγείας είναι αντικείμενο διαχείρισης των τοπικών πολιτικών αρχόντων, που εκλέγονται ευθέως, από 290 δήμους, 18 νομαρχίες και 2 περιφέρειες (Andersson, 2006).

Η παροχή υγειονομικής φροντίδας και η χρηματοδότησή της στη Σουηδία νοείται ως δημόσια υποχρέωση.

Η υγειονομική φροντίδα οργανώνεται από 23 περιφερειακά συμβούλια και 3 μεγάλα δημοτικά συμβούλια που διαχειρίζονται τα θέματα υγείας στα όρια των περιοχών τους.

Η παροχή των υπηρεσιών είναι οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα, ενώ τα περιφερειακά συμβούλια αποτελούν δημοκρατικά εκλεγμένα σώματα.

Η κρατική παρέμβαση περιορίζεται μόνο στη παροχή συμβουλευτικής μέσω του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων και του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας.

Βασική μέριμνα του Συμβουλίου είναι η επίβλεψη των περιφερειών συμβουλίων, η έρευνα και η αξιολόγηση της προόδου σε όλους τους τομείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ενώ αποτελεί κι ένα εθνικό κέντρο με εξειδικευμένη γνώση σε θέματα υγείας (Jakubowski, 1998).

Οι υπηρεσίες ασθενοφόρων, κατ’ επέκταση, είναι ευθύνη των δημοτικών συμβουλίων που οργανώνουν αυτόνομα τις υπηρεσίες αυτές είτε σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς.

Στην Σουηδία υπάρχουν, περίπου, 700 ασθενοφόρα εκ των οποίων τα 71 βρίσκονται στην πρωτεύουσα Στοκχόλμη, καθώς κι ένα ασθενοφόρο επανδρωμένο με γιατρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πρωτεύουσα έχει πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων και η υπηρεσία ασθενοφόρων πραγματοποιεί ετησίως 187.000 αποστολές (Lindstrom, Bohm & Kurland, 2015).

3.5 ΤΟΥΡΚΙΑ

Η Τουρκία διαθέτει πληθυσμό μεγαλύτερο από 71 εκατομμύρια κατοίκους και ο προϋπολογισμός στη χώρα για τις υπηρεσίες ασθενοφόρων ξεπερνά τα 340 εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα για προσωπικό, συντήρηση και ιατρικό εξοπλισμό. Ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο μπορούν να καλούν οι πολίτες για την αποστολή ασθενοφόρων είναι ο 112.

 Αναλυτικότερα, στην Τουρκία το 2008 υπήρχαν 1.208 σταθμοί ασθενοφόρων και 1.829 ασθενοφόρα, ενώ το 2009 υπήρχαν 1.314 σταθμοί ασθενοφόρων, 2.129 ασθενοφόρα και 30 μοτοσυκλέτες για την μεταφορά κι εξυπηρέτηση ασθενών. Κάθε σταθμός είναι υπεύθυνος για 50.000 κατοίκους, ενώ ο χρόνος ανταπόκρισης του ασθενοφόρου σε κλήση είναι μικρότερη των 30 λεπτών, στο 90% των περιπτώσεων (Ambulancezorg Nederland, 2010).

3.6 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Όπως αναφέρουν οι Eburn & Bendall (2010), οι υπηρεσίες ασθενοφόρου στην Αυστραλία εμπεριέχουν τόσο την παροχή προ-νοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας, όσο και την μεταφορά αρρώστων και τραυματιών.

Στα πλαίσια αυτά, οι εν λόγω υπηρεσίες, δια νόμου, πρέπει να εξασφαλίζουν:

 Την άμεση ανταπόκριση στην κλήση για βοήθεια.
 Την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διατήρηση της ζωής και την μείωση των τραυματισμών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε ανθρώπους που απαιτούν τις εν λόγω ικανότητες.
 Τη παροχή κατάλληλης μεταφοράς τραυματιών σε υποδομές όπου παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ»
ΜΠΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΜ: 2010012
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δεκέμβριος 2017, Καλαμάτα

Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews