ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4/6/20

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ» - Ιστορική Αναδρομή - Οργανωτική Δομή του ΕΚΑΒ - Κεντρική Υπηρεσία - Το Απασχολούμενο Προσωπικό Του ΕΚΑΒ (Μέρος Πρώτο)Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020
EKABNews                 

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ» - Ιστορική Αναδρομή - Οργανωτική Δομή του ΕΚΑΒ - Κεντρική Υπηρεσία - Το Απασχολούμενο Προσωπικό Του ΕΚΑΒ (Μέρος Πρώτο)ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ»
ΜΠΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΜ: 2010012
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αντικείμενο της εργασίας είναι κατ΄ αρχήν η αποτύπωση των λειτουργειών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και των προβλημάτων του, με σκοπό την διατύπωση προτάσεων και παρουσίαση ενός σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του.

Το ΕΚΑΒ σήμερα παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε μέσα και οχήματα διακομιδής και ενός συστήματος διομολόγηση τους. Σημαντικό έλλειμμα υπάρχει επίσης στην δυνατότητα αξιολόγησης προτεραιοτήτων των περιστατικών διακομιδής. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται διότι καλείται να αντιμετωπίσει αιτήματα από μια μεγάλη απαιτητική και πολύμορφη γεωγραφική περιοχή. Ο εξοπλισμός σήμερα ανανεώνεται μερικώς και σταδιακά χωρίς όμως τη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Στην παρούσα ερεύνα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του κέντρου με τα οχήματα μεταφοράς των ασθενών. Επίσης θα αυτοματοποιεί σε σημαντικό βαθμό τις διαχειριστικές και διοικητικές λειτουργίες. Οι εξελίξεις των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα δημιουργήσουν το e-EKAB.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το EKAB είναι ο αρμόδιος φορέας διεξαγωγής των απαιτούμενων ενεργειών για την διακομιδή βαριά ασθενών από διάφορα διαμερίσματα της χώρας ,σε κατάλληλα νοσηλευτικά ιδρύματα

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) καλείται να υπηρετήσει το σημαντικό αυτό λειτούργημα με περιορισμένους πόρους και χωρίς την συνεισφορά και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. της Πληροφορικής και των επικοινωνιών Λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, πολλές ελλείψεις που παρουσιάζονται κυρίως σε κινητά μέσα καλύπτονται σήμερα μέσω δωρεών.

Σε «δρόμους» όμως ταχείας κυκλοφορίας επιχειρεί να εισέλθει το ΕΚΑΒ Αττικής, με «όχημα» το σύστημα γεωεντοπισμού (GPS) των ασθενοφόρων και τη μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων στο Επιχειρησιακό Κέντρο. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες οι οποίες και συνεχίζονται για ανάπτυξη και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων τόσο στις κεντρικές δομές του ΕΚΑΒ όσο και σε μερικές περιφερειακές δομές του.

Αξίζει να αναφερθούν τα συστήματα που λειτουργούν στα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων. Στη Θεσσαλονίκη και στη Κρήτη αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ ή από Ευρωπαϊκούς Ερευνητικού Πόρους Πληροφοριακά Συστήματα με τοπική όμως εμβέλεια και με περιορισμένες δυνατότητες.. Στο Επιχειρησιακού Κέντρου του ΕΚΑΒ έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η μηχανοργάνωση του.

Το Επιχειρησιακό Κέντρο της Αττικής ακολουθώντας την πετυχημένη-πεπατημένη του ΕΚΑΒ Κρήτης το οποίο χρησιμοποιεί πρωτοποριακό λογισμικό για τη διαχείριση των κλήσεων και των ασθενοφόρων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ίδιο Ινστιτούτο έχει αναλάβει τη μετάβαση του ΕΚΑΒ Αττικής στην ψηφιακή εποχή.

Η εργασία αυτή έρχεται να αναδείξει τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στο σύστημα των διακομιδών των ασθενών από όλες τις περιοχές της Ελλάδος σε κατάλληλες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Η εργασία βασίστηκε κυρίως σε βιβλιογραφική ανασκόπηση και σε μια συγκριτική παρουσίαση σχετικών στοιχείων της Ελλάδας με στοιχεία άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Ένα σημαντικό μέρος των πηγών προέκυψε από ιστοσελίδες του Διαδικτύου. Αξιοποιήθηκε eτο υλικό που περιλαμβάνεται στην προκήρυξή του έργου e EKAB.

Και αποτελεί μια ανάλυση λεπτομερειακή των απαιτήσεων για το e-EKAB

Κεφάλαιο 1

ΤΟ “ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”- ΕΚΑΒ

Το παρόν κεφάλαιο συνιστά μια επισκόπηση στη λειτουργία του ΕΚΑΒ, από την εποχή της ίδρυσής του, ενώ αναφέρεται και στα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως η οργανωτική δομή του, το απασχολούμενο προσωπικό, αλλά και τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα.

1.1 IΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το ΕΚΑΒ εντάσσεται στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού που επιδιώχθηκε στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, με την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συγκεκριμένα, η προσπάθεια διαμόρφωσης του σύγχρονου ΕΣΥ μπορεί να διακριθεί σε 4 περιόδους με κριτήριο τους επιδιωκόμενους κάθε φορά στόχους της πολιτικής υγείας.

Ως απαρχή της κάθε περιόδου θεωρείται η ψήφιση σχετικού νόμου που προσδιόριζε το πλαίσιο πολιτικής.

Αναλυτικότερα (Οικονόμου, 2004):

Η πρώτη περίοδος συμπίπτει με τη προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγείας, οποία ξεκίνησε με την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου για το ΕΣΥ, δηλαδή, του νόμου 1397/1983 (ΦΕΚ 143,1983).
 Κατά τη δεύτερη περίοδο κυριάρχησε η φιλελεύθερη ιδεολογία με τον νόμο 2071/1992 (ΦΕΚ 123,1992) όπου επιδιώχθηκε η απορρύθμιση του ΕΣΥ και η ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα.

Η επόμενη περίοδος υποδηλώνει την αποκατάσταση των αρχικών θεμελιωδών αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης του συστήματος, όπως εκφράστηκε με το νόμο 2194/1994 (ΦΕΚ 34, 1994).
Κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου εντοπίζεται η μετάβαση προς περισσότερο τεχνοκρατικές προσεγγίσεις με το νόμο 2519/1997 (ΦΕΚ 165, 1997). όπως δόθηκε έμφαση στην εισαγωγή σύγχρονων αρχών και τεχνικών διοίκησης των υπηρεσιών υγείας.

Το ΕΚΑΒ ιδρύθηκε το 1985 με το νόμο 1579 (ΦΕΚ 217, 1985) ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με έδρα την Αθήνα. Με το νόμο αυτό ορίστηκε και ο σκοπός του ΕΚΑΒ που είναι Σύστημα διακομιδών και λειτουργία του ΕΚΑΒ ο συντονισμός της παροχής, σε έκτακτες περιπτώσεις, άμεσης βοήθειας κι επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά τους σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

Στο νόμο 2071 (ΦΕΚ 123, 1992) περιγράφεται λεπτομερέστερα ο σκοπός λειτουργίας του ΕΚΑΒ που συνίσταται στα κάτωθι:
 Εφαρμογή σωστικών μέτρων για την υγεία και τη ζωή σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο και μεταφορά τους, με παροχή ειδικής φροντίδας, σε κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.
 Μεταφορά περιστατικών που δεν χαρακτηρίζονται ως επείγοντα, αλλά που δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν με άλλο τρόπο.
 Εκπαίδευση σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών και επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής, στη πληθυσμό, στα πληρώματα των ασθενοφόρων και σε λοιπές άλλες κοινωνικές ομάδες.
 Άμεση συμμετοχή και συντονισμός για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 376 (ΦΕΚ 169, 1988) συστάθηκε ο Οργανισμός του ΕΚΑΒ. Το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε με άλλο, το 1996, το υπ’ αριθμόν 348 (ΦΕΚ 229, 1996). Στην επόμενη ενότητα αναφέρεται η οργανωτική του ΕΚΑΒ που προσδιορίστηκε στα εν λόγω διατάγματα.

Το ΕΚΑΒ συνιστά ένα σύγχρονο σύστημα υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής και συμβάλει (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, 2016α):

 Στην ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  Στην ελάττωση της θνητότητας, του χρόνου νοσηλείας και της συχνότητας προσωρινής ή μόνιμης ανικανότητας και αναπηρίας.
 Στη μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 Στη μείωση του βαθμού μετανάστευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα με τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους της περιφέρειας
 Στη μείωση των αποτρέψιμων των θανάτων. Σύστημα διακομιδών και λειτουργία του ΕΚΑΒ

1.2 Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Το ΕΚΑΒ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι επταμελές, η θητεία των μελών ορίζεται ως διετής και η συγκρότησή του πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού (ΦΕΚ 123,1992).

Με βάση την Υπουργική Απόφαση Υ4β/9919/Φ25 (ΦΕΚ 125, 1993) το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ:

 Αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησής του.
 Αποφασίζει και προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στη πραγματοποίηση των στόχων του φορέα.
 Αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με την διαχείριση της περιουσίας του ΕΚΑΒ.
 Υλοποιεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την απόκτησης πάγιου και κινητού εξοπλισμό
 Εγκρίνει όλα τα προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και οργάνωση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα.
 Επιβλέπει κάθε διαδικασία που προβλέπεται για την πρόσληψη, εξέλιξη ή απόλυση προσωπικού όλων των κατηγοριών.
 Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του ΕΚΑΒ.
 Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τις αναγκαίες τροποποιήσεις αυτού.
 Προκηρύσσει διαγωνισμούς, συγκροτεί επιτροπές διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών κι εγκρίνει την κατακύρωση των διαγωνισμών.
 Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων.
 Καταλογίζει στους υπευθύνους αδικαιολόγητες δαπάνες, φθορές και απώλειες αγαθών του ΕΚΑΒ.

Το ΕΚΑΒ διαρθρώνεται με βάση τις 3 εξής βασικές δομές (ΦΕΚ 123,1992):

1.2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Έχει έδρα την Αθήνα και φέρει την ευθύνη της υλοποίησης των σκοπών του ΕΚΑΒ, έτσι ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να έχουν ενιαίο χαρακτήρα σε όλη την έκταση της χώρας.

Η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες, τμήματα και γραφεία (ΦΕΚ 229, 1996):

Διεύθυνση Οργάνωσης και Συντονισμού: περιλαμβάνει τα τμήματα Οργάνωσης και Προγραμματισμού, Συντονισμού, Πληροφορικής, Δημοσίων Σχέσεων και το Τεχνικό τμήμα (ΦΕΚ 169, 1988).

Σύστημα διακομιδών και λειτουργία του ΕΚΑΒ Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών: στα καθήκοντά του εντάσσονται η κατάρτιση και εισήγηση προγραμμάτων παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας στα πλαίσια του σκοπού του ΕΚΑΒ, η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στα πληρώματα των ειδικών κινητών μονάδων, των ασθενοφόρων και των άλλων μέσων διακομιδής ασθενών, η κατάρτιση του προγράμματος εφημερίας και ετοιμότητας του ιατρικού προσωπικού, η συνεργασία με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και η κοινή κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων δράσης για την αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών, η ευθύνη για τη στελέχωση με ιατρικό προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου, η παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των παρεχόμενων από το ΕΚΑΒ υπηρεσιών και η συμμετοχή στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΑΒ στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική (ΦΕΚ 229, 1996).

Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών: η εν λόγω διεύθυνση απαρτίζεται από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης και το Τμήμα Ειδικών Μονάδων.

Αναλυτικότερα, σε κάθε τμήμα υπάγονται τα παρακάτω καθήκοντα (ΦΕΚ 229, 1996):

Τμήμα Άμεσης Επέμβασης: φέρει την ευθύνη κατάρτισης του προγράμματος δράσης των ασθενοφόρων, της ανάπτυξης και υλοποίησης προγραμμάτων παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής νοσηλευτικής φροντίδας, της προμήθειας και της διακίνησης του απαραίτητου ιατροφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, της συντήρησης των ασθενοφόρων, της κατάρτισης των προγράμματος εργασίας του προσωπικού, της συγκέντρωσης και καταγραφής των στοιχείων των συνολικά διακινούμενων από το ΕΚΑΒ περιστατικών και της παρακολούθησης, του ελέγχου και της αξιολόγησης του έργου του τμήματος, καθώς και της εισήγησης μέτρων βελτίωση της λειτουργίας του.

Τμήμα Ειδικών Μονάδων: το εν λόγω τμήμα καταρτίζει το πρόγραμμα δράσης των ειδικών κινητών μονάδων και μεριμνά για τη καλή λειτουργία τους, καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας του σχετικού προσωπικού, διαμορφώνει προγράμματα και σχέδια δράσης αναφορικά με την αντιμετώπιση ομαδικών ατυχημάτων ή μαζικών καταστροφών, εξασφαλίζει την ετοιμότητα του προσωπικού για την άμεση κινητοποίησή του, μεριμνά για την προμήθεια και διαρκή συντήρηση του απαραίτητου ιατροφαρμακευτικού, υγειονομικού και λοιπού υλικού που απαιτείται για την αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών, ενώ παρακολουθεί, ελέγχει, αξιολογεί και εισηγείται μέτρα για την βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος.

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: απαρτίζεται από τα κάτωθι τμήματα με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις (ΦΕΚ 169, 1988):

Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού: χειρίζεται όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, ενώ τηρεί κι επεξεργάζεται τα στοιχεία για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. Τμήματα Εκπαίδευσης: μελετά και καταγράφει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού, οργανώνει ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς και βιβλιοθήκες, ενώ μεριμνά για και την ανάπτυξη συνεργασίας με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες σε εκπαιδευτικά ζητήματα.

Σύστημα διακομιδών και λειτουργία του ΕΚΑΒ Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προμηθειών: μεριμνά για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού, πραγματοποιεί δαπάνες, εκκαθαρίζει των αποδοχές και τις λοιπές αποζημιώσεις του προσωπικού, τηρεί λογιστικά βιβλία και εισπράττει έσοδα, καταρτίζει την ισολογισμό και φροντίζει για την προμήθεια μέσων μεταφοράς, υλικού επικοινωνίας, μηχανημάτων και άλλων υλικών κι εφοδίων που χρειάζονται για τη λειτουργία του ΕΚΑΒ. Επίσης, φροντίζει για τη διαφύλαξη και αξιοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου του ΕΚΑΒ, καθώς και για την στέγαση των υπηρεσιών του.

Τμήμα Γραμματείας: διακινεί την αλληλογραφία, συντάσσει και αναπαράγει έγγραφα κι έντυπα, τηρεί το πρωτόκολλο, μεριμνά για τη καθαριότητα των χώρων της υπηρεσίας, επικυρώνει αντίγραφα, βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του προσωπικού, τηρεί στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη δραστηριότητα του ΕΚΑΒ, ενώ μεριμνά για την παρακολούθηση του προγράμματος κανονικής και υπερωριακής εργασίας του προσωπικού και τη σύνταξη ημερήσιου δελτίου παρουσίας του προσωπικού.

Γραφείο Προέδρου: το γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. μεριμνά για τη τήρηση του πρωτοκόλλου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Προέδρου και γενικά διαχειρίζεται τη γραμματειακή υποστήριξη αυτού, αλλά και του συνόλου του Δ.Σ. Επίσης, εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα αποφάσεων, καθώς και διαβιβάζει τις αποφάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.

Γραφείο Νομικών Υπηρεσιών: όπως είναι αυτονόητο, η δομή αυτή διαχειρίζεται τα όποια ζητήματα άπτονται νομικής υποστήριξης.

1.2.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Είναι αυτοδύναμες περιφερειακές μονάδες, η δραστηριότητα των οποίων αφορά μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή κι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας της περιοχής ευθύνης τους, ενώ υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 376 (ΦΕΚ 169, 1988) συστάθηκαν περιφερειακές υπηρεσίες σε πόλεις της Ελλάδας, που λειτουργούν μέχρι και σήμερα ως αυτοδύναμα παραρτήματα.

Οι πόλεις αυτές είναι 12 πρωτεύουσες νομών και είναι οι:
Θεσσαλονίκη,
Πάτρα,
Ηράκλειο,
Λάρισα,
Καβάλα,
Ιωάννινα,
Λαμία,
Αλεξανδρούπολη,
Τρίπολη,
Κοζάνη και
Μυτιλήνη.

Τα εν λόγω παραρτήματα εκπληρώνουν το σκοπό του ΕΚΑΒ στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους και συνεργάζονται με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των νομών στους οποίους εδρεύουν. Επίσης, το κάθε παράρτημα είναι αποκλειστικά αρμόδιο να συντονίζει τη δράση και τη κίνηση όλων των ασθενοφόρων οχημάτων, των ειδικών κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και των άλλων μέσων μεταφοράς και διακίνησης ασθενών και εκτάκτων περιστατικών.

Τα 12 παραρτήματα του ΕΚΑΒ διαθέτουν τα παρακάτω επιμέρους τμήματα (ΦΕΚ 229, 1996):

 Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών.
 Τμήμα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Σύστημα διακομιδών και λειτουργία του ΕΚΑΒ
 Τμήμα Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης.
 Γραφείο Γραμματείας
 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.

Κέντρα Άμεσης Βοήθειας: αποτελούν τις αποκεντρωμένες περιφερειακές υπηρεσιακές μονάδες του ΕΚΑΒ κι έχουν την ευθύνη για την παροχή άμεσης και κατάλληλης βοήθειας σε απειλούμενους από ατύχημα ή παθολογικά αίτια ασθενείς, στο τόπο του συμβάντος και κατά τη μεταφορά τους μέχρι τον πλησιέστερο και κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.

Η αποτελεσματική λειτουργία σε κάθε Περιφέρεια επιτυγχάνεται με τα εξής:

α) στελέχωση με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ιατρικό, νοσηλευτικό και πληρώματα ασθενοφόρων - διασώστες καθώς και προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης.
β) κατάλληλα οργανωμένο επιχειρησιακό κέντρο επικοινωνίας και συντονισμού.
γ) μέσα άμεσης επέμβασης και διακομιδής πασχόντων κατάλληλα εξοπλισμένα (ασθενοφόρα, κινητές μονάδες επείγουσας ιατρικής, μοτοσικλέτες, πτητικά μέσα - ελικόπτερα ).
δ) Ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Συντονιστικό Κέντρο, τις Κινητές Ιατρικές Μανάδες (ΝΙΜ), τις μοτοσυκλέτες, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) και σε μονάδες Νεογνών και τέλος,
ε) εξειδικευμένες υπηρεσίες από το Τμήμα Αεροδιακομιδών και το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ)

Παραρτήματα ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ είναι αναπτυγμένο Πανελλαδικά σε 12 Παραρτήματα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Καβάλα, Ιωάννινα, Λαμία, Αλεξανδρούπολη, Τρίπολη, Κοζάνη και Μυτιλήνη) και κάθε Παράρτημα αναπτύσσεται σε Τομείς στις διάφορες περιοχές της χώρας.

Η ανάπτυξη του ΕΚΑΒ δημιουργεί ένα σύγχρονο σύστημα υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής

Οι γεωγραφικές περιφέρειες μαζί με την Κεντρική Υπηρεσία (που αποτελεί την πρώτη περιφέρεια) είναι 12 παραρτήματα/περιφέρειες:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 1η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Εύβοιας και Βοιωτίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας και Χαλκιδικής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ, 3η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Αιτωλ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 4η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, 5η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, 6η Περιφέρεια
Σύστημα διακομιδών και λειτουργία του ΕΚΑΒ σελίδα 17 Περιλαμβάνει τους νομούς Καβάλας, Σερρών και Δράμας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 7η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας και Λευκάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ, 8η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 9η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 10η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 11η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 12η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

1.3 ΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας, αλλά, ταυτόχρονα, συνιστά έναν ολοκληρωμένο οργανισμό που αποτελείται από τομείς και τμήματα διαφόρων ειδικοτήτων τα οποία καλύπτονται από προσωπικό με αντίστοιχα προσόντα κι ευθύνες. Όσον αφορά το αμιγώς ιατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ, επισημαίνεται ότι σε αυτό απασχολούνται γιατροί στις ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής, της Αναισθησιολογίας, της Καρδιολογίας, της Ορθοπεδικής, της Παθολογίας, της Πνευμονολογίας και της Χειρουργικής, καθώς και γιατροί ανεξαρτήτως ειδικότητας οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Αντωνόπουλος, 2015).

Στο Προεδρικό Διάταγμα 376 (ΦΕΚ 169,1988) αναφέρονται αναλυτικά οι λοιπές θέσεις προσωπικού του ΕΚΑΒ, με βάση τις κατηγορίες, τους κλάδους και τις ειδικότητες.

Έτσι, το ΕΚΑΒ στελεχώνουν εργαζόμενοι στους κάτωθι κλάδους:

 Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού- Οικονομικού.
 Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.
 Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής.
 Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.
 Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής.
 Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιχειρησιακών Ερευνητών.
 Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Νοσοκομείων.
 Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού- Λογιστικού.
 Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.
 Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας.
 Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής.
 Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικός- Λογιστικός.
 Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων- Στενογράφων.
 Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός.
 Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
 Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών.
 Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων.
 Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας.
 Θέσεις με έμμισθη εντολή, όπως οι δικηγόροι.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ»
ΜΠΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΜ: 2010012
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δεκέμβριος 2017, Καλαμάτα

Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥΔημοσιεύτηκε 01/06/2020About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews