ΕΙΔΗΣΕΙΣ

12/6/20

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ» - Το Έργο Του ΕΚΑΒ (Μέρος Τρίτο)Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020
EKABNews

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ» - Το Έργο Του ΕΚΑΒ (Μέρος Τρίτο)
diasostesrodou.blogspot.com


ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Στο παρόν κεφάλαιο σχολιάζεται το σημαντικό έργο που παρέχει το ΕΚΑΒ στην Ελλάδα μέσω των συστημάτων και των μέσων που πραγματοποιούνται οι διακομιδές ασθενών, καθώς και με την χρήση της κινητής ιατρικής μονάδας.

2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ στην Ελλάδα, από την χρονική στιγμή της σύστασής του, παρέχει επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική φροντίδα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διακομιδή ενός ασθενούς, με τη χρήση μέσω οι ενδιαφερόμενοι καλούν στον εθνικό τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 166. Η κάθε κλήση αξιολογείται από εκπαιδευμένο προσωπικό, βάσει πρωτοκόλλου, κι εκτιμώνται οι ανάγκες και οι δυνατότητες αποστολής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, της τάξης του 90%, απαιτείται η αποστολή απλού πληρώματος του ΕΚΑΒ, ενώ στο λοιπό 10% χρειάζεται η παρέμβαση κινητής ιατρικής μονάδας (Αγγουριδάκης & Σμπυράκης, 2010).

Αναλυτικότερα, το σύστημα διακομιδών, όπως και η όλη λειτουργία του ΕΚΑΒ, βασίζεται στα κάτωθι στοιχεία (Καρούτσου, Λαμπρούσης & Κωνσταντινίδης, 2007):

 Στο τηλεφωνικό κέντρο 166, με ικανό αριθμό γραμμών.
 Στο σύγχρονο ψηφιακό δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας για την συνεχή επαφή με ασθενοφόρα και άλλα μέσα και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
 Στο ασύρματο ψηφιακό σύστημα εντοπισμού και πλοήγησης όλων των οχημάτων του ΕΚΑΒ Αθηνών.
 Στο δίκτυο ενσύρματης επικοινωνίας με τα τμήματα υποδοχής επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων.
 Στα συστήματα πληροφορικής για καταγραφή κι επεξεργασία πληροφοριών. Στα σύγχρονα μέσα μετάδοσης ιατρικών πληροφοριών, όπως το σύστημα τηλεϊατρικής στο τμήμα αεροκομιδών

2.2 ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ

Στη Συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή της κύριας επιχειρησιακής Λειτουργίας διακομιδής ασθενών

2.2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Σε κάθε τηλεφωνική κλήση ο υπάλληλος διευκρινίζει άμεσα το λόγο αυτής και ενεργεί ανάλογα.

Όταν ζητούνται πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία, ο υπάλληλος πληροφορείται το είδος του προβλήματος και την περιοχή διαμονής, ώστε να δώσει συγκεκριμένη για την περίπτωση απάντηση. Δίνει επίσης και τα τηλέφωνα εφημερευόντων νοσοκομείων, μόνο όταν ζητούνται για εξυπηρέτηση συγκεκριμένης έκτακτης ανάγκης.

 Όταν η κλήση αφορά στην αναζήτηση πληροφοριών για περιστατικά που μεταφέρθηκαν ή μεταφέρονται με ασθενοφόρα, τότε μεταβιβάζεται στο γραφείο πληροφοριών.

Όταν η κλήση αφορά σε αίτημα αποστολής ασθενοφόρου ή αυτό προκύπτει από τη συνομιλία, συμπληρώνονται με ακρίβεια όλα τα σχετικά στοιχεία της κάρτας διακίνησης περιστατικού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ακριβή διεύθυνση με τα προσδιοριστικά της για γρηγορότερη ανεύρεση, στο τηλέφωνο του καλούντος, στην ηλικία του πάσχοντος και στην διευκρίνιση του προβλήματος (υπάρχουν πρωτόκολλα ερωτήσεων για την διευκρίνιση των παθήσεων) έτσι ώστε να μπορέσει να διευκρινισθεί ο βαθμός του επείγοντος.

Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπου είναι αδύνατη η λήψη πλήρων στοιχείων, αρκεί μόνο η διεύθυνση και το τηλέφωνο, χωρίς τίποτα άλλο.

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες, αφού συμπληρωθεί η κάρτα και ενώ προωθείται στον ασύρματο για διεκπεραίωση, η κλήση διαβιβάζεται στο γιατρό υπηρεσίας για παροχή οδηγιών προς τον καλούντα, μέχρις ότου αφιχθεί το ασθενοφόρο.

Τηλεφωνικές ιατρικές οδηγίες ή συμβουλές δεν επιτρέπονται σε καμία άλλη περίπτωση από τον τηλεφωνητή.

Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων και την αναγραφή της ακριβούς ώρας της τηλεφωνικής κλήσης στην κάρτα διακίνησης περιστατικού, αυτή άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση διαβιβάζεται στον αρμόδιο για διεκπεραίωση ασύρματο.

Ο υπάλληλος του αρμοδίου για διεκπεραίωση ασυρμάτου, μόλις παραλάβει την κάρτα, σημειώνει την ακριβή ώρα παραλαβής της, επιλέγει το πλησιέστερο διαθέσιμο ασθενοφόρο και του διαβιβάζει άμεσα το σήμα.

Τα διαβιβαζόμενα στοιχεία περιλαμβάνουν: το ονοματεπώνυμο του πάσχοντος, την ακριβή διεύθυνση του, το επείγον ή κατεπείγον του σήματος (χρήση σειρήνας) και την ακριβή ώρα διαβίβασης.

Η πάθηση αναφέρεται ούτως ώστε να γνωρίζει το πλήρωμα του ασθενοφόρου για τι ακριβώς περιστατικό ενεργεί. Μετά τη διαβίβαση του σήματος σημειώνεται στην κάρτα ο κωδικός του επιλεγέντος ασθενοφόρου, η θέση του και η ακριβής ώρα διαβίβασης.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης ύπαρξης περισσοτέρων της μιας κλήσεων από την ίδια περιοχή, όπου υπάρχει μόνο ένα διαθέσιμο ασθενοφόρο και αντικειμενική αδυναμία άμεσης αποστολής άλλου, ο υπάλληλος του ασυρμάτου με τη συνδρομή του γιατρού υπηρεσίας του συντονιστικού κέντρου, ιεραρχεί τις κλήσεις και ενεργεί ανάλογα.

Στις περιπτώσεις αυτές, ή και σε κάθε άλλη που προκύπτει αντικειμενική αδυναμία άμεσης εξυπηρέτησης λόγω έλλειψης ασθενοφόρου, ο υπάλληλος του ασυρμάτου υποχρεούται να ενημερώνει τους καλούντες για την καθυστέρηση, σημειώνοντας τη σχετική ένδειξη στην κάρτα.

Η άμεση εξυπηρέτηση των περιστατικών που επιτυγχάνεται με την μείωση των χρόνων ανταπόκρισης των ασθενοφόρων αποτελούν πρωταρχικό καθήκον των υπαλλήλων του ασυρμάτου.

Στα πλαίσια επίτευξης αυτού του στόχου και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν, παρέχεται σαφώς η δυνατότητα ανάθεσης αποστολών σε ασθενοφόρα εκτός των προκαθορισμένων ορίων δράσης τους (τομείς).

Μόλις το πλήρωμα του ασθενοφόρου πάρει από το ασυρματιστή εντολή για να κινηθεί, υποχρεούται να ακολουθήσει το συντομότερο δρομολόγιο και να μεταβεί όσο πιο γρήγορα γίνεται στον τόπο που το έστειλε, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Το πλήρωμα κατά την άφιξη του στον τόπο του ασθενούς υποχρεούται να αναφέρει στο Κέντρο ότι έφτασε και να σημειώσει την ώρα που του δίδει ο ασυρματιστής στο Ημερήσιο Δελτίο Ασθενοφόρου.

Αφού λάβει κάθε σχετική πληροφορία για το ιστορικό του ασθενούς και εκτιμήσει την κατάσταση του, ακολουθεί συνομιλία μεταξύ αυτού και του υπαλλήλου του ασυρμάτου, με σκοπό την διευκρίνιση του προβλήματος, ώστε να επιλεγεί ο πλησιέστερος κατάλληλος για την αντιμετώπιση του υγειονομικός σχηματισμός.

Η παραπομπή των πασχόντων γίνεται πάντοτε προς τον πλησιέστερο και κατάλληλο για την αντιμετώπιση της πάθησής τους δημόσιο υγειονομικό σχηματισμό. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα μαιευτικά περιστατικά, που μπορεί να παραπέμπονται και σε ιδιωτικά μαιευτήρια της επιλογής τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του πάσχοντος, σημειώνεται στην κάρτα ο επιλεγείς για την παραπομπή του υγειονομικός σχηματισμός και η ώρα παραλαβής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα και την τυχόν Σύστημα διακομιδών και λειτουργία του ΕΚΑΒ επιδείνωση της κατάστασης του μεταφερόμενου περιστατικού είναι δυνατή από τον υπάλληλο του ασυρμάτου η αλλαγή του αρχικού προορισμού.

Στις περιπτώσεις αυτές, ζητείται η συνδρομή του γιατρού υπηρεσίας για παροχή οδηγιών προς το πλήρωμα. Η επιλογή του κατάλληλου υγειονομικού σχηματισμού προκύπτει από τις καταστάσεις εφημερίας, που καθημερινά διανέμονται στο Τ/Α Κέντρο από τη Γραμματεία του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης. Κατά την άφιξη του ασθενοφόρου στον επιλεγέντα υγειονομικό σχηματισμό καταγράφεται υποχρεωτικά στην κάρτα η ακριβής ώρα άφιξης και μετά την παράδοση του περιστατικού το τέλος.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ άφιξης και τέλους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των δέκα (10) λεπτών. Υπέρβαση αυτού του χρόνου μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση του αρμοδίου υπαλλήλου του ασυρμάτου και για ιδιαίτερα σημαντικό λόγο, που υποχρεωτικά καταγράφεται στο βιβλίο συμβάντων του Τ/Α Κέντρου.

Η αποστολή των Κινητών Μονάδων Επείγουσας Ιατρικής αποφασίζεται από τον υπάλληλο του ασυρμάτου, σε συνεργασία πάντοτε με το γιατρό της υπηρεσίας του Τ/Α Κέντρου όταν κρίνεται αναγκαίο λόγω της σοβαρότητας της πάθησης του ασθενούς (π.χ καρδιακή ανακοπή, έμφραγμα, πνευμονικό οίδημα, σοβαρό τροχαίο).

Με την άφιξη στον τόπο του συμβάντος και μετά την εκτίμηση του πάσχοντος, ο επιβαίνων γιατρός αποφασίζει για την αναγκαιότητα μεταφοράς με την Κινητή Μονάδα ή με άλλο ασθενοφόρο.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο ασύρματος υποχρεούται στην άμεση αποστολή ασθενοφόρου, ώστε να ελευθερωθεί η Κινητή Μονάδα το συντομότερο δυνατό. Επίσης οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες αποστέλλονται για διακομιδές βαρέως πασχόντων ασθενών από Υγειονομικούς Σχηματισμούς σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας άλλων Υγειονομικών Σχηματισμών όπου υπάρχει κενή θέση.

Η διαδικασία ανεύρεσης κενών κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας γίνεται από την Ιατρική Υπηρεσία του Συντονιστικού Κέντρου.

Όσον αφορά την διακίνηση χρόνιων περιστατικών, την προηγούμενη της μεταφοράς αποστέλλεται από το Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο ασθενής γραπτή αίτηση στην οποία ζητείται η διακομιδή του ασθενούς, αναγράφεται σαφώς η πάθηση και η αναγκαιότητα μεταφοράς με ασθενοφόρο όχημα καθώς και ο τόπος στον οποίο θα διακομισθεί ο ασθενής.

Το αίτημα διακομιδής γράφεται σε κάρτα και δίδεται την επομένη το πρωί στον υπάλληλο ασυρμάτου διακίνησης χρόνιων περιστατικών και ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει και για την αποστολή ασθενοφόρου σε επείγοντα περιστατικά.

Όταν διεκπεραιωθεί η μεταφορά ασθενούς είτε επείγοντος είτε χρόνιου, η κάρτα διακίνησης περιστατικού πηγαίνει στο τμήμα πληροφοριών όπου και καταγράφεται σε Η/Υ.

Το αρχείο καταγραφής των καρτών ηλεκτρονικά εκτός από το τμήμα των πληροφοριών κρατείται και σε αντίγραφο από την γραμματεία του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης.

Οι υπάλληλοι του τμήματος επίσης καταγράφουν τις κλήσεις για διακομιδή περιστατικών από την επαρχία σε υγειονομικό σχηματισμό της Αθήνας.

Η διεκπεραίωση αυτών των διακομιδών (έγκριση, επιλογή τελικού προορισμού) γίνεται πάντοτε από το γιατρό υπηρεσίας του Τ/Α Κέντρου. Διεκπεραιώνουν τις μεταφορές περιστατικών από το κέντρο στην επαρχία. Διεκπεραιώνουν τις μεταφορές πρόωρων και με προβλήματα υγείας νεογνών προς τις νεογνικές μονάδες των νοσοκομείων.

2.2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών στελεχώνει με ιατρούς

α) Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) που λειτουργούν με 1 ιατρό και δύο διασώστες
β) Οχήματα Ταχείας Επέμβασης που λειτουργεί με 1 ιατρό και 1 διασώστη
γ) Τα Συντονιστικά Κέντρα της Κ.Υ του ΕΚΑΒ και των Παραρτημάτων
δ) Το Συντονιστικό Κέντρο των Αεροδιακομιδών με 1 ιατρό
ε) Το Τμήμα Αεροδιακομιδών με 3 ιατρούς σε εφημερία και 1 ιατρό σε εφημερία ετοιμότητας
στ) Το Ιατρείο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" με 2 ιατρούς (1 ιατρός στο ιατρείο και 1 ιατρός στην ΚΙΜ του αερολιμένα)

2.2.3 ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

Το Τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ανήκει στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Συντονισμού και έχει ως αποστολή το σχεδιασμό μηχανογραφημένων πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδομής και των αναγκαίων εφαρμογών πληροφορικής για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ.

Ο χώρος λειτουργίας της Διεύθυνσης είναι η Κεντρική Υπηρεσία, στην Αθήνα, ενώ υπάρχει και εξειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψη τοπικών αναγκών και σε ορισμένα Περιφερειακά Παραρτήματα.

Το Τμήμα Πληροφορικής διαθέτει συνολικά 7 άτομα (ΠΕ και ΔΕ) με πολυετή θητεία στο Φορέα και πολύ καλή γνώση και κατανόηση όλων των σχετικών ζητημάτων με τη χρήση ΤΠΕ για το ΕΚΑΒ τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Το Τμήμα Πληροφορικής υποστηρίζει πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ ή από Ευρωπαϊκούς Ερευνητικού Πόρους με τοπική εμβέλεια και περιορισμένες δυνατότητες.

Τα πληροφοριακά αυτά συστήματα είναι:

 Πληροφοριακό Σύστημα Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής του ΕΚΑΒ Κρήτης που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το ΙΤΕ
 Σύστημα Επείγουσας Ιατρικής και Νοσηλευτικής, το οποίο λειτουργεί στην Περιφέρεια Ηπείρου. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ 2000-2006 από την Περιφέρεια Ηπείρου και το ΕΚΑΒ Ιωαννίνων. Το σύστημα εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο ΕΚΑΒ Ιωαννίνων και στους τομείς Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας.
 Σύστημα τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης στόλου και κλήσεων το οποίο λειτουργεί στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης καλύπτοντας τις ανάγκες της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. Το εν λόγο σύστημα χρηματοδοτήθηκε επίσης από το Γ' ΚΠΣ 2000- 2006 μέσω του του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα δύο έργα αυτά περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: «Σύστημα Επείγουσας Ιατρικής και Νοσηλευτικής»

Στο ΕΚΑΒ Ιωαννίνων υλοποιήθηκε το έργο «Σύστημα Επείγουσας Ιατρικής και Νοσηλευτικής για την Περιφέρεια Ηπείρου» στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ 2000-2006 από την Περιφέρεια Ηπείρου και το ΕΚΑΒ Ιωαννίνων. Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 748.768,23 €.

Το σύστημα εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο ΕΚΑΒ Ιωαννίνων και στους τομείς Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας.

Το σύστημα αποτελείται από: Απινιδωτές monitor, tablet PC, εξοπλισμός επικοινωνίας GPRS/3G σε 30 ασθενοφόρα Εξοπλισμός 13 server σε ΕΚΑΒ και ΤΕΠ καθώς και 12 clients.

Δικτυακός εξοπλισμός κι εφαρμογές εντοπισμού οχημάτων, διαχείρισης κλήσης και τηλεϊατρικής (μεταφορά βιοσημάτων από Κινητές Μονάδες).

Περιλαμβάνει συνοπτικά: Εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών Εφαρμογή διαχείρισης στόλου με ψηφιακούς χάρτες.

 Εφαρμογή τηλεϊατρικής που αποστέλλει τα δεδομένα του μεταφερόμενου ασθενούς στον κεντρικό server μέσω GPRS και από εκεί στα κατά τόπους νοσοκομεία. Το έργο βρίσκεται σήμερα σε παραγωγική λειτουργία και αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό από το ΕΚΑΒ Ηπείρου. Έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και υπολειτουργεί το υποσύστημα τηλεϊατρικής λόγο προβλημάτων του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στη μετάδοση των δεδομένων μέσω GPRS στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων αναφοράς.

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: «Ανάπτυξη Προγράμματος Επικοινωνιών με το σύστημα ΤΕΤΡΑ»

Το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ενέταξε ως υποέργο με τίτλο «Ανάπτυξη Προγράμματος Επικοινωνιών με το σύστημα ΤΕΤΡΑ» στο έργο «Ολοκλήρωση και βελτίωση υποδομών κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΚΑΒ Θες/κης» του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας του Γ' Κ.Π.Σ., την ανάπτυξη Προγράμματος Διαχείρισης στόλου οχημάτων.

Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής κύριες εφαρμογές:

 Ψηφιακή τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα επικοινωνίας ΤΕΤΡΑ Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων
Σύστημα διαχείρισης κλήσης.

Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί με κόστος προμήθειας τα 150.590,10 €.

Οι πρώτες δυο εφαρμογές βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη ενώ η τρίτη βρίσκεται στο στάδιο της μετάβασης μέσω της σταδιακής εξοικείωσης των χρηστών λόγω της κρισιμότητας διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών.

Σε γενικές γραμμές το έργο έχει εξελιχθεί ικανοποιητικά και καλύπτει τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Πέραν των παραπάνω εφαρμογών, το Τμήμα Πληροφορικής είναι αρμόδιο σήμερα, για τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Μισθοδοσία και Διαχείριση Αποθήκης Υλικών ενώ είναι υπεύθυνο και για τη διασύνδεση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

 2.2.4 ΜΕΣΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ

Σήμερα, το ΕΚΑΒ διαθέτει τα παρακάτω μέσα διακομιδής, τα οποία και χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε περιστατικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 0.1 ΜΕΣΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Μέσο         Αριθμός
Ασθενοφόρα 735
Ειδικές κινητές μονάδες επείγουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης 102
Μοτοσυκλέτες 25
Μικρά οχήματα ταχείας πρόσβασης (αυτοκίνητα) 4
Ελικόπτερα 3
Αυτοκινούμενα συντονιστικά κέντρα 2
Οχήματα αντιμετώπισης καταστροφών 2

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, 2016β.

Σαφώς και τα ασθενοφόρα συνιστούν τα πολυπληθέστερα μέσα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων «Τα ασθενοφόρα της Αττικής είναι παλαιά. Μετρούν ήδη 10 χρόνια κυκλοφορίας. Αυτό μεταφράζεται σε τουλάχιστον 500.000 χιλιόμετρα για κάθε όχημα, ενώ σε κάποια έχει σπάσει το κοντέρ πλησιάζοντας και στο 1 εκατ. χιλιόμετρα. Αν τα συγκρίνουμε με τα συμβατικά οχήματα, είναι σαν να οδηγούμε και να χρησιμοποιούμε όχημα 30 χρόνων»

Αξίζει, όμως να αναφερθεί ότι πολύ πρόσφατα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πραγματοποίησε δωρεά 143 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων, ενώ δεσμεύτηκε να καλύπτει και την πλήρη συντήρησή τους για οκτώ χρόνια και προχώρησε στην ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού κέντρου. Η δωρεά που αποτιμάται σε 14 εκατομμύρια ευρώ εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ενάντια στην κρίση και πραγματοποιείται επιπλέον της τακτικής κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος (News247, 2017).

Το ΕΚΑΒ Αττικής λειτουργεί σε τρεις βάρδιες - στη βραδινή υπάρχουν 30 οχήματα και στις άλλες δύο από 70. Εκτός από τα ασθενοφόρα, διαθέτει μηχανές και 9 κινητές μονάδες με γιατρό. Σε κάθε βάρδια 70 οχημάτων αντιστοιχούν 140 άτομα πλήρωμα.

Σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρντς η Αττική θα έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον 120 οχήματα.

Απτή απόδειξη του γηρασμένου στόλου του ΕΚΑΒ είναι οτι τέθηκε σε κυκλοφορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004- είναι η δαπάνη για ανταλλακτικά. Από τον συρρικνωμένο ετήσιο προϋπολογισμό του Κέντρου που ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ, το 1,5 εκατ. ευρώ διατίθεται για ανταλλακτικά. Οι βλάβες τους επισκευάζονται με ασταμάτητο ρυθμό στο συνεργείο του ΕΚΑΒ δίπλα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Κάθε μέρα γίνεται προγραμματισμένος έλεγχος 15 οχημάτων ενώ προκύπτουν 2- 3 βλάβες έκτακτες οι οποίες δυστυχώς δεν αποκαθίστανται άμεσα, γεγονός που αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο το Κέντρο. του ΕΚΑΒ. Συνολικά θα γίνει αγορά 186 οχημάτων, αξίας 13,5 εκατ. ευρώ. Τα 45 από αυτά θα κινηθούν στην Αττική.

Οι κινητές μονάδες που αφορούν στην παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας στελεχώνονται από εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και είναι εφοδιασμένες με ειδικό εξοπλισμό για ενισχυμένη υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών του πάσχοντα και εξειδικευμένους θεραπευτικούς χειρισμούς. Πρόκειται, δηλαδή, για ειδικά ασθενοφόρα που χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως οξέα καρδιολογικά επεισόδια, σοβαροί τραυματισμοί, ομαδικά ατυχήματα και μαζικές καταστροφές (Γιακουμάκη, 2002).

Μοτοσυκλέτες

Οι μοτοσυκλέτες, ως μέσα εξυπηρέτησης επειγόντων περιστατικών χρησιμοποιούνται διεθνώς, και στην Ελλάδα, διότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες στα κέντρα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων, αλλά και γιατί μπορούν να ανταποκριθούν ταχέως σε κρίσιμα περαστικά, στον προβλεπόμενο χρόνο κάτω των 5 λεπτών

Το τμήμα μοτοσικλετιστών διασωστών στην Ελλάδα ξεκίνησε την λειτουργία του το 1996, με τις μοτοσυκλέτες να στελεχώνονται με οδηγό και ιατρό Επείγουσας Ιατρικής. Στελεχώνεται αποκλειστικά, με Διασώστες, πτυχιούχους ΙΕΚ ΕΚΑΒ και κατόχους διεθνών πιστοποιήσεων (ERC/BLS, ILS, ALS – PHTLS, PALS), οι οποίοι επανεκπαιδεύονται διαρκώς. Η ασφάλεια των αναβατών διασφαλίζεται με πλήρεις στολές ατομικής προστασίας υψηλών προδιαγραφών, τις οποίες παρέχει το ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, 2016γ). Πηγή: Onmed, 2015.

Η λειτουργία του στηρίχτηκε σε διεθνή πρότυπα και συγκεκριμένα της αντίστοιχης Υπηρεσίας του Λονδίνου (NHS/LAS).

Σήμερα στην Αθήνα υφίστανται 15 μοτοσυκλέτες του ΕΚΑΒ, οι οποίες και καλύπτουν τρεις Τομείς, στην πρωινή και απογευματινή βάρδια. Κεντρικός, Νότια και Δυτικά Προάστια.

Εκ περιτροπής και ανάλογα με τις εφημερίες των Νοσοκομείων, οι οποίες επηρεάζουν την διαθεσιμότητα των ασθενοφόρων, καλύπτεται το Κέντρο του Πειραιά.

Επίσης, ζεύγη μοτοσυκλετών, κατά την θερινή περίοδο, καλύπτουν τουριστικούς προορισμούς η Χαλκιδική, η Κέρκυρα και η Ρόδος.

Οι μοτοσυκλέτες του ΕΚΑΒ διαθέτουν διαγνωστικό monitor 12 απαγωγών, παλμικό οξύμετρο, πιεσόμετρο, στηθοσκόπιο, σακχαρόμετρο, φορητή αναρρόφηση, πλήρες σύστημα αεραγωγού, με ασκό ενηλίκων, παίδων, με στοματοφαρυγγικούς αεραγωγούς και λαρυγγικές μάσκες όλων των μεγεθών, υλικό φροντίδας τραύματος, εγκαυμάτων, τοκετού, σετ φλεβοκέντησης με τους αντίστοιχους ορούς, αερονάρθηκες, αυχενικά κολάρα και φιάλη οξυγόνου, με μάσκες χορήγησης.

Εφοδιασμένες με τα παραπάνω, οι μοτοσυκλέτες του ΕΚΑΒ είναι σε θέση να παρέχουν τα κάτωθι (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, 2016γ):

 Ταχεία ανταπόκριση, σε κρίσιμα συμβάντα, ιδίως καρδιολογικά, με αποτέλεσμα την επιτυχή ανάταξη περισσότερων ανακοπών, σε σύγκριση με την περίοδο χωρίς λειτουργία μοτοσυκλετών.
 Βοήθεια σε ασθενοφόρο, ιδίως σε περιπτώσεις ατυχημάτων με πολλά θύματα.
 Αποσαφήνιση κλήσεων για μεταφορά ασθενούς, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της διαθεσιμότητας των ασθενοφόρων, τα οποία πλέον μπορούν να απασχολούνται εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.
 Κάλυψη ειδικών συμβάντων τα οποία απασχολούσαν για πολύ χρόνο ασθενοφόρα, όπως απειλές αυτοκτονίας, ή φωτιές με πιθανά θύματα.
 Κάλυψη διαδηλώσεων και θυμάτων στο κέντρο αυτών, συμβάντα στα οποία δεν μπορούσαν με ευκολία να προσεγγίσουν τα ασθενοφόρα.
 Κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων, λόγω της δυνατότητας κίνησης στο πλήθος, παρακολούθησης δρομέων κλπ.

Ελικόπτερα

Αν και το ΕΚΑΒ διαθέτει 3 ελικόπτερα, αυτά παραμένουν για εκτενές χρονικό διάστημα αναξιοποίητα, λόγω έλλειψης πόρων για την επισκευή τους. Για το λόγο αυτό οι εναέριες διακομιδές ασθενών πραγματοποιούνται σήμερα με ελικόπτερα που παραχωρούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπορία (iefimerida, 2016). Πηγή: Press Time, 2016.

Κατά τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο το ΕΚΑΒ να αναγκάζεται να επιστρατεύει ιδιωτικά σκάφη ώστε να μεταφέρονται ασθενείς ή τραυματίες από νησιά του Αιγαίου σε λιμάνια με κεντρικές νοσοκομειακές μονάδες. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κρούσματα για τα οποία οι γιατροί κρίνουν ότι η διακομιδή τους είναι επιβεβλημένη και που τοποθετούνται, από άποψη σοβαρότητας, ένα στάδιο πριν από την επείγουσα κατάσταση.

Βέβαια, η ναύλωση ιδιωτικών μέσων προκαλεί υψηλά κόστη. Υπολογίζεται, συγκεκριμένα, ότι η ετήσια δαπάνη με την οποία επιβαρύνεται το ΕΚΑΒ για τις πλωτές διακομιδές προσεγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Όσον αφορά τα πιο πρόσφατα έτη, οι περισσότερες διακομιδές με πλωτά μέσα έγιναν το 2014 και υπολογίστηκαν σε 758 συνολικά, εκ των οποίων οι 290 πραγματοποιήθηκαν με μέσα του Λιμενικού Σώματος και οι 468 με ιδιωτικά σκάφη.

Το 2016, ο αριθμός των πλωτών διακομιδών ήταν και ο χαμηλότερος της πενταετίας με 576 συνολικά περιπτώσεις, εκ των οποίων 169 πραγματοποιήθηκαν με μέσα του λιμενικού και 407 με ιδιωτικά προσφερόμενα σκάφη. Η πιο ισορροπημένη αναλογία διακομιδών μεταξύ μέσων του λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών καταγράφηκε το 2012, όταν από τις 678 συνολικά πλωτές διακομιδές, οι 301 πραγματοποιήθηκαν με σκάφη του λιμενικού και οι 377 με ιδιωτικά σκάφη (Μπουλούτζα, 2017).

2.3 ΚΙΝΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Οι κινητές ιατρικές μονάδες στελεχώνονται από ένα γιατρό και 2 διασώστες. Λειτουργούν όλο το 24ωρο και είναι εξοπλισμένες με φαρμακευτικό και ιατρικό εξοπλισμό, όπως αναπνευστήρες, απινιδωτή, σανίδα ακινητοποίησης και λοιπά. Καλύπτουν τομείς της Αττικής και συγκεκριμένα τους τομείς Ιλίου, Αρτέμιδας, Κορυδαλλού, Χαϊδαρίου, Δάφνης, Βορείων Προαστίων, Λαυρίου, Πειραιά, Σαλαμίνας, Βούλας και Αγίας Παρασκευής.

Επίσης, υπάρχουν μόνιμα κινητές ιατρικές μονάδες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας και στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας, ενώ υφίσταται και ξεχωριστή μονάδα για τη φροντίδα νεογνών (Περδικογιάννης, 2006).

2.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συνεισφορά του ΕΚΑΒ στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, και σε συνεργασία και με άλλους φορείς, μπορεί να γίνει αντιληπτή ευκολότερα με την αναφορά ποσοτικών δεδομένων που σχετίζονται με τον αριθμό των κλήσεων που λαμβάνει το κέντρο 166, καθώς και το πλήθος των διακομιδών.

Αναλυτικότερα, το ΕΚΑΒ στην περιοχή της Αττικής, δέχεται καθημερινά περισσότερες από 5.000 κλήσεις κατοίκων, 160.000 κλήσεις τον μήνα και, σχεδόν, 2 εκατομμύρια κλήσεις τον χρόνο.

Από αυτές, περίπου το 30% αφορά σε αίτημα για διακομιδή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Οι υπόλοιπες, αφορούν, κυρίως, σε πληροφορίες είτε για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, είτε για να μάθουν σε ποιο νοσοκομείο διακομίστηκαν οι οικείοι τους. Επίσης, πολλοί ζητούν αριθμούς τηλεφώνων νοσοκομείων αλλά και γενικές πληροφορίες σχετικά με συμπτώματα ή ασθένειες ή οδηγίες πρώτων βοηθειών κ.ά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Κέντρου, κάθε ενάμιση λεπτό πραγματοποιείται τουλάχιστον μία διακομιδή ασθενούς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, ενώ καθημερινά τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ πραγματοποιούν, περίπου, 1.000 διακομιδές στην Αθήνα.

Το 25% των διακομιδών αφορούν σε χρόνια περιστατικά, όπως αιμοκαθάρσεις, ή σε δευτερογενή, όπως προγραμματισμένη μεταφορά ασθενή από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ή εξιτήρια (Αυτοδιοίκηση, 2014).

Όσον αφορά τις πλωτές διακομιδές, το ΕΚΑΒ επιστρατεύει ιδιωτικά σκάφη ή σκάφη του λιμενικού σώματος και της ακτοφυλακής, για την εξυπηρέτηση περιστατικών που βρίσκονται σε νησιωτικές περιοχές.

Στο πιο κάτω πίνακα αναφέρεται ο αριθμός των πλωτών διακομιδών για τη περίοδο 2012-2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ 0.2 ΠΛΩΤΕΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2016.

Έτος/ Διακομιδές
Αριθμός διακομιδών με ιδιωτικά σκάφη
Αριθμός διακομιδών με σκάφη λιμενικού σώματος ακτοφυλακής

Σύνολο διακομιδών

2012 377 301 678
2013 453 235 688
2014 468 290 758
2015 437 208 645
2016 407 169 576

Πηγή: Μπουλούτζα, 2017

Όπως καταδεικνύεται, οι περισσότερες πλωτές διακομιδές πραγματοποιήθηκαν με την ναύλωση ιδιωτικών μέσων, ενώ συνολικά το 2014 ήταν το έτος όπου εξυπηρετήθηκαν τα περισσότερα περιστατικά μέσω σκαφών.

Σε σχέση με τις αερομεταφορές ασθενών, αυτές πλέον πραγματοποιούνται με σκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Η τρέχουσα οικονομική κρίση δεν επιτρέπει την συντήρηση των 3 ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα να υφίσταται συνεργασία με τον στρατό.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 409 αποστολές με κάθε είδους πτητικό μέσο και μεταφέρθηκαν 590 ασθενείς (Δράκος, 2016).

Τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται στις αεροδιακομιδές που πραγματοποιήθηκαν με σκάφη Super Puma της ελληνικής αεροπορίας για την εξυπηρέτηση ασθενών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 0.3. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2015

Έτος Αριθμός αποστολών
Αριθμός εξυπηρετούμενων ασθενών

2010 1.091 1.439
2011 975 1.334
2012 983 1.351
2013 966 1.365
2014 1.007 1.342
2015 953 1.287

Πηγή: Δράκος, 2016.

Η προσφορά της ελληνικής αεροπορίας στο έργο του ΕΚΑΒ είναι σημαντική.

Το 2010 εξυπηρετήθηκαν 1.439 ασθενείς, ενώ και τα επόμενα έτη ο αντίστοιχος αριθμός ήταν εξίσου υψηλός. Το ΕΚΑΒ διαχρονικά συμβάλλει δραστικά στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών υγείας, διασφαλίζοντας το επίπεδο υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Σαφώς, τόσο οι οργανωτικές ελλείψεις όσο και η τρέχουσα οικονομική κρίση έχουν περιορίσει το έργο που θα μπορούσε ιδανικά να παράσχει. Παρόλα αυτά, πρέπει να αναγνωρίζεται το έργο των επαγγελματιών υγείας που εντάσσονται στο δυναμικό του και που καθημερινά υπερβάλλουν εαυτό προκειμένου να σώζουν ανθρώπινες ζωές.ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ»
ΜΠΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΜ: 2010012
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δεκέμβριος 2017, Καλαμάτα

Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews