ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14/6/20

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ» - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ (Μέρος Πέμπτο)
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020
EKABNews

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ» - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ (Μέρος Πέμπτο)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ

Ένα πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του ΕΚΑΒ θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη λύση που θα συνδυάζει υποδομές διασύνδεσης και επικοινωνίας με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα ιατρικής υποστήριξης, εποπτείας και διαχείρισης των κινητών μέσων του ΕΚΑΒ. Ειδικότερα και σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές και τον σχεδιασμό που έγιναν στο έργο πληροφορικής “e-EKAB “ για το ΕΚΑΒ περιλαμβάνονται δύο βασικά υποσυστήματα. Τα υποσυστήματα αυτά θα πρέπει να είναι Εθνικής εμβέλειας και να έχουν διαλειτουργικότητα με τα υφιστάμενα συστήματα του ΕΚΑΒ και με όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα του ΥΥΚΑ και άλλων Φορέων που αλληλοεπιδρούν με τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια αναφέρονται τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις των δύο αποστημάτων.

4.1 ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

“Σύστημα Δρομολόγησης, Παρακολούθησης και Συντονισμού Οχημάτων ΕΚΑΒ”.

Το πρώτο υποσύστημα ολοκληρώνει σε μία ενιαία πλατφόρμα τις λειτουργίες συλλογής δεδομένων από οχήματα του ΕΚΑΒ μέσω σύγχρονων , την επεξεργασία και την καταχώρησή των δεδομένων αυτών σε μία ενιαία και κατάλληλα δομημένη βάση δεδομένων, την γεωγραφική απεικόνιση σε χάρτες, την επεξεργασία και παραμετροποίηση των χαρτογραφικών δεδομένων καθώς και την παροχή κατάλληλων εργαλείων (Web Services) για την εκμετάλλευση των λειτουργιών της εφαρμογής από εφαρμογές τρίτων. Η λειτουργικότητά του θα εξυπηρετηθεί από το απαραίτητο υπόβαθρο (χάρτες) όλης της χώρας.

Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τα υφιστάμενα τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα του ΕΚΑΒ προκειμένου να διευκολύνεται το έργο του συντονισμού του Φορέα. Με την πλατφόρμα αυτή θα μπορούν τα στελέχη των συντονιστικών κέντρων (όλης της χώρας) τα πληρώματα των οχημάτων, στελεχιακό δυναμικό άλλων Φορέων που αλληλοεπιδρούν με το ΕΚΑΒ (ΥΥΚΑ, ΕΚΕΠΥ, ΥΕΘΑ) να επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξάρτητα με το επικοινωνιακό μέσω που χρησιμοποιούν (TETRA, VHF, GSM, Ενσύρματη τηλεφωνία).

Τέλος, θα περιλαμβάνει εφαρμογές ανάλυσης των δεδομένων που παράγονται με στόχο την αποτύπωση, μέτρηση και διαρκή βελτίωση της επίδοσης του ΕΚΑΒ.


Συγκεκριμένα το προτεινόμενο υποσύστημα με τη χρήση εφαρμογής Μέτρησης της απόδοσης και εξειδικευμένων αριθμό-δεικτών αναμένεται να φέρει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή λειτουργία και οργάνωση του Φορέα.

Οι υπηρεσίες που προκύπτουν από την υλοποίηση του πρώτου υποσυστήματος είναι οι εξής:

 Έξυπνη δρομολόγηση οχημάτων ΕΚΑΒ
 Συντονισμός οχημάτων ΕΚΑΒ
 Κατηγοριοποίηση και προτεραιοποίηση της εξυπηρέτησης περιστατικών με βάση τη σοβαρότητά τους
 Ανάλυση ιστορικών δεδομένων με στόχο τον προγραμματισμό εξυπηρέτησης μελλοντικής ζήτησης  Μέτρηση και παρακολούθηση της επίδοσης του ΕΚΑΒ
 Συλλογή δεδομένων λειτουργίας οχημάτων ΕΚΑΒ (καύσιμα, ταχύτητα, κατάσταση οχήματος)
 Ενοποιημένη επικοινωνία μέσω υφιστάμενων επικοινωνιακών συστημάτων

Τα οφέλη από την υλοποίηση του συγκεκριμένου υποσυστήματος εστιάζονται στην βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΚΑΒ μέσω της καλύτερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης, με τη χρήση των παραπάνω υπολογιστικών συστημάτων.

Τελικός ωφελούμενος είναι σε κάθε περίπτωση ο ασθενής που θα απολαμβάνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του ΕΚΑΒ με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και ταχύτερη εξυπηρέτηση τη στιγμή της ανάγκης.

Η βελτίωση της ταχύτητας απόκρισης σε κάθε κλίση του ΕΚΑΒ, είναι κρίσιμη στις περισσότερες περιπτώσεις για τη ζωή του ασθενούς και η έγκαιρη απόκριση στην κυριολεξία σώζει ζωές. Η συνεισφορά της τεχνολογίας στη συγκεκριμένη υπηρεσία προς τον πολίτη είναι ανυπολόγιστη.

4.2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

“Σύστημα μετάδοσης πολυμεσικών δεδομένων ιατρικής φύσης από τις κινητές μονάδες στα νοσοκομεία αναφοράς”

Το δεύτερο υποσύστημα αφορά στη συγκέντρωση και μετάδοση των βιοϊατρικών και άλλων δεδομένων του ασθενή που εξυπηρετείται από το ΕΚΑΒ. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη συλλογή, ασύρματη μετάδοση και επεξεργασία όλων των απαραίτητων πληροφοριών (κλινική εικόνα ασθενούς, σύντομο προσωπικό ιστορικό, εικόνα και ήχος) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το επείγον συμβάν με τον ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Με τον τρόπο αυτό, το προσωπικό της κινητής μονάδας μπορεί να συλλέξει την κλινική εικόνα του και να τη μεταδώσει στο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και από εκεί μέσω διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα είναι διαθέσιμη στα πλαίσια του VPN ΥΓΕΙΑΣ του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στα περιφερειακά κέντρα του ΕΚΑΒ (εάν απαιτείται) και στους υγειονομικούς σταθμούς προορισμού του ασθενοφόρου (νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας)..

Η συλλογή των δεδομένων αρχίζει αμέσως με τη διασύνδεση του ασθενούς στις συσκευές απεικόνισης της κατάστασής του.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις συσκευές θα πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνουν:

 Την καρδιακή λειτουργία (καρδιογράφημα, παλμοί)
 Την αρτηριακή πίεση (συστολική και διαστολική)
 Το οξυγόνο του αίματος (οξύμετρο)
 Τη θερμοκρασία (θερμόμετρο).

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από το δεύτερο υποσύστημα της προτεινόμενης πράξης, είναι η προνοσοκομειακή ιατρική φροντίδα και συνεργασία ανάμεσα στα πληρώματα του ΕΚΑΒ και το ιατρικό / νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων

Οι υπηρεσίες που προκύπτουν από την υλοποίηση του πρώτου υποσυστήματος είναι οι εξής:

 Ψηφιακή αποτύπωση της κατάστασης της υγείας του μεταφερόμενου ασθενούς με χρήση ιατρικών εργαλείων εντός του οχήματος.
 Μετάδοση ψηφιακών κλινικών δεδομένων του μεταφερόμενου ασθενούς προς τα επιχειρησιακά κέντρα του ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία αναφοράς.
 Αυτόματη καταγραφή και αποθήκευση κατά τη διακομιδή του ασθενούς, όλων των δεδομένων σε ηλεκτρονικό φάκελο για χρήση και αξιολόγηση τους, καθ' όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας του.
 Συμβουλευτική υποστήριξη ιατρικής φύσεως στο προσωπικό του ΕΚΑΒ που επιβαίνει στο όχημα, σε σχέση με το περιστατικό που αντιμετωπίζεται.
 Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στους υγειονομικούς σταθμούς προορισμού του ασθενοφόρου (νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας) για το χρόνο άφιξης του ασθενοφόρου, τη φύση και τη κρισιμότητα του περιστατικού και την ανάγκη κινητοποίησης ειδικών ιατρικών ομάδων (π.χ. προετοιμασία χειρουργείων και ειδικών χειρουργικών ομάδων).

Κάθε εισερχόμενη κλήση στο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ, το Σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα στο χειριστή του τηλεφωνικού κέντρου ταυτόχρονα με την ανάληψη της κλήσης να εισάγει τη διεύθυνση του συμβάντος (Οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ) και μέσω γεωκωδικοποίησης να εντοπίζει τη θέση του συμβάντος πάνω σε ψηφιακό διανυσματικό χάρτη.

Για κάθε εισερχόμενη κλήση θα τηρείται στο σύστημα αναλυτικό ιστορικό ενεργειών και θα καταγράφονται σε βάση δεδομένων στοιχεία, όπως η θέση του περιστατικού, η διεύθυνση, ο αριθμός κλήσης, η ημερομηνία και η ώρα κλήσεως, ο χρόνος αναμονής, ο χρόνος ανταπόκρισης, τα στοιχεία του συμβάντος και ο κωδικός τηλεφωνητή.

Επιπλέον, ο χρήστης θα δύναται να προσθέτει παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια συνδιάλεξης που θα αποθηκεύονται με τα υπόλοιπα στοιχεία στη βάση δεδομένων. Οι εγγραφές αυτές θα μπορούν να αντιστοιχηθούν με τις καταγραφές συνδιαλέξεων.

4.2.1 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Το σύστημα αξιοποιώντας τεχνολογική υποδομή συστήματος GIS θα είναι σε θέση να προβάλλει τη θέση του περιστατικού ως σημείο με τρόπο που να διευκολύνει τη διαχείριση από τους αρμόδιους για τη δρομολόγηση των οχημάτων (υποστήριξη λειτουργιών pan-tilt-zoom, κλπ.).

Επίσης, θα τοποθετηθούν αισθητήρες στο ρεζερβουάρ των οχημάτων και στη μηχανή προκειμένου να μεταφέρει ενδείξεις στο Συντονιστικό Κέντρο σε σχέση με την ποσότητα του καυσίμου καθώς και με τη θερμότητα που αναπτύσσει ο κινητήρας.

Στο κάθε όχημα θα υπάρχει ένας ανθεκτικός υπολογιστής οχήματος που θα καταγράφει τις συντεταγμένες του οχήματος μέσω GPS και θα τις αποστέλλει στα κεντρικά μέσω του υποσυστήματος τηλεπικοινωνιακής υποδομής των οχημάτων.

Ο υπολογιστής αυτός θα διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής, όπου θα τρέχει μία εφαρμογή πλοήγησης η οποία θα ενημερώνεται αυτόματα από το Συντονιστικό Κέντρο σχετικά με την θέση του περιστατικού.

Επίσης μέσα από το ίδιο τερματικό θα μπορούν οι οδηγοί των οχημάτων να αποστέλλουν προγραμματισμένα μηνύματα προς το κέντρο (π.χ. παραλαβή ασθενή, ολοκλήρωση αποστολής, κατάσταση οχήματος κ.λπ.).

Αντίστοιχα, το κέντρο θα μπορεί να στέλνει γραπτά μηνύματα, τα οποία θα αναγράφονται στην οθόνη του οχήματος Μέσω του πληροφοριακού συστήματος οι χρήστες του συστήματος θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο ή και απολογιστικά την ημερήσια κίνηση των ασθενοφόρων να ενημερώνονται για διάφορα συμβάντα (π.χ. παρατεταμένη στάση οχήματος, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, κατάσταση οχήματος, κλπ.) και να παράγουν αναφορές.

Οι βασικές λειτουργίες που θα υποστηρίζονται:

 ο Δημιουργία λίστας οχημάτων δενδροειδούς μορφής πολλαπλών επιπέδων για εύκολη και γρήγορη επιλογή και αναζήτηση οχημάτων
 ο Αυτόματος εντοπισμός των οχημάτων και απεικόνισή σε αναλυτικό ψηφιακό χάρτη,
 ο Εποπτεία της Ημερήσιας Κίνησης των Ασθενοφόρων, με σχηματική απεικόνιση της πορείας στο χάρτη, αλλά και παρουσίασης όλων των στοιχείων των διαδρομών (ημ/νία / ώρα έναρξης-λήξης κίνησης, ονομασία & διάρκεια στάσεων/ περιστατικών, διανυθέντα χιλιόμετρα).
 ο Αναπαράσταση / αναπαραγωγή της πορείας ενός οχήματος (playback) με σαφή απεικόνιση σημείων ενδιαφέροντος και συμβάντων
 ο Απεικόνιση ίχνους της πορείας (διανυσματική καταγραφή) που έχει ακολουθήσει ένα όχημα
 ο Εύρεση / παρακολούθηση οχήματος σε χάρτη
 ο Εύρεση κοντινότερου οχήματος σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο
 ο Εύρεση κοντινότερου οχήματος του οποίου η τρέχουσα θέση είναι πλησιέστερη σε γεωγραφικό χώρο ή θέση που θα επιλέξει ο χρήστης - Λειτουργίες Dispatching
 ο Απεικόνιση πληροφοριών σε μορφή πίνακα τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και κατά την λειτουργία αναπαραγωγής της πορείας ενός οχήματος, που θα δίνει στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα και τη θέση και την κατάσταση του οχήματος, όπως: αρ κυκλοφορίας, αριθμός περιστατικού που εξυπηρετεί, τύπος οχήματος, θέση (γεωγραφικό μήκος / πλάτος), υψόμετρο, κατεύθυνση, ταχύτητα, ημερομηνία και ώρα τελευταίας αναφοράς, κατάσταση στάθμης καυσίμου κλπ.
 ο Ενημέρωση για διάφορα συμβάντα (πχ υπέρβαση ορίου ταχύτητας, παρατεταμένη στάση κλπ) και απεικόνιση των οχημάτων που εμπλέκονται σε κάποιο συμβάν με διαφορετικό χρώμα
 ο Επικοινωνία με κάποιο όχημα, ομάδες οχημάτων ή όλων των οχημάτων για την παροχή πληροφορίας θέσης (Poll) την αποστολή μηνυμάτων μεταβολής παραμέτρων κλπ
 ο Δημιουργία αναφορών για επιβεβαίωση, διαχείριση και στατιστικές πληροφορίες (Αναλυτική Παρουσίαση έναρξης λήξης κίνησης του οχήματος, χρονικής διάρκειας στάσεων, χιλιομετρικών αποστάσεων, οχήματος ταυτότητας οδηγού, με δυνατότητα επιλογής χρονικής περιόδου ενδιαφέροντος)
 ο Λειτουργία άμεσης εστίασης και συνεχούς παρακολούθησης (find/follow) οχήματος με βάση την ταχύτητα ή την απόσταση που έχει διανύσει το όχημα
 ο Προβολή επισκόπηση και άμεση εκτύπωση του χάρτη, του δρομολογίου ή άλλων πληροφοριών που παρουσιάζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

4.3 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ -ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της κλήσεως και εφόσον πραγματοποιηθεί ο εντοπισμός της τοποθεσίας του συμβάντος, θα ακολουθεί καταγραφή του περιστατικού (τροχαίο, καρδιακό επεισόδιο) για τον εντοπισμό κατάλληλου οχήματος για την ανάθεση της διακομιδής του ασθενούς.

Ο εντοπισμός θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα απεικονίζεται σε ψηφιακό χάρτη η τοποθεσία και τα στοιχεία του συμβάντος. Τα κριτήρια επιλογής του οχήματος θα είναι η εγγύτητα, η διαθεσιμότητά του, καθώς και ο εξοπλισμός και η καταλληλότητά του για το συγκεκριμένο συμβάν.

Το σύστημα θα παρουσιάζει στο χρήστη λίστα των πέντε (5) κοντινότερων διαθέσιμων οχημάτων (σε σχέση με το συμβάν). Το σύστημα επιπλέον θα δίνει τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης και διακομιδής, καθώς και τη βέλτιστη προτεινόμενη διαδρομή. Για τη διευκόλυνση του χειριστή, θα παρέχεται η δυνατότητα εύρεσης συγκεκριμένου οχήματος εισάγοντας ανάλογους κωδικούς και ονομασίες.

Όλες οι ενέργειες του χρήστη θα καταγράφονται αυτόματα για μελλοντική ανάλυση των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν για τη διαχείριση του συμβάντος (logging & auditing).

Η εφαρμογή θα ενσωματώνει επίσης λειτουργίες σύνθετης δρομολόγησης και επιλογής της βέλτιστης διαδρομής με χρήση ενδιάμεσων σταθμών μέσω του κατάλληλου εργαλείου το οποίο θα έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 ο Χρήση ψηφιακών χαρτών για τον υπολογισμό των βέλτιστων διαδρομών (συντομότερη ή ταχύτερη διαδρομή)
 ο Ορισμός μέσων ωριαίων ταχυτήτων ανά κατηγορία οδικού άξονα για τον χρονικό υπολογισμό κάθε διαδρομής
 ο Δυνατότητα υπολογισμού της απόστασης του οχήματος από κοντινά σημεία ενδιαφέροντος και εύρεση του πλησιέστερου οχήματος (χρονικά ή απόσταση) σε εξυπηρέτηση περιστατικού
 ο Παραγωγή αναλυτικών οδηγιών πλοήγησης με την δημιουργία χάρτη πάνω στο οποίο αποτυπώνεται η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει ο οδηγός συνοδευόμενος από αναλυτικές οδηγίες πλοήγησης σε μορφή κειμένου.


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ»
ΜΠΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΜ: 2010012
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δεκέμβριος 2017, Καλαμάτα

Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥAbout " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews