ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20/6/20

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Θεωρητικό – Νομικό Πλαίσιο - Εννοιολογική Προσέγγιση του Όρου Αεροδιακομιδής - Τύποι Αεροδιακομιδών & Medical Evacuation (MEDEVAC) (Μέρος Δεύτερο)Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020
EKABNews

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Θεωρητικό – Νομικό Πλαίσιο - Εννοιολογική Προσέγγιση του Όρου Αεροδιακομιδής - Τύποι Αεροδιακομιδών & Medical Evacuation (MEDEVAC) (Μέρος Δεύτερο)

 

Θεωρητικό – Νομικό Πλαίσιο
Γενικά περί της Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

Με τον όρο διαχείριση εκτάκτων αναγκών, εννοούμε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης, με στόχο την ελαχιστοποίηση ανθρώπινων απωλειών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταστροφών σε υποδομές και αποδιοργάνωση της κοινωνικής ζωής γενικά. 12

Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των περιστατικών Αεροδιακομιδών δεν αναδεικνύουν μόνο τη σημαντικότητα του προβλήματος, αλλά επιβάλλουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού συστήματος για την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση.

Προς την πραγμάτωση της αποτελεσματικής διευθέτησης εκτάκτων-επειγουσών καταστάσεων, όπως είναι οι Αεροδιακομιδές, που ενεργοποιούνται από πληθώρα έκτακτων αναγκών και καταστροφών (συμπεριλαμβανομένου και των φυσικών) έχουν αναδυθεί στη διεθνή βιβλιογραφία κρίσιμες ενέργειες που σκοπό έχουν να καλύψουν ολόκληρο το φάσμα εξέλιξης ανάλογων τέτοιων συμβάντων.

Δεδομένου ότι τα περιστατικά αυτά τείνουν να διακρίνονται από επαναληψιμότητα, σχηματίζουν έναν κύκλο, επί του οποίου εντάσσονται οι ενέργειες αυτές, τον κύκλο της διαχείρισης των έκτακτων καταστάσεων, ο οποίος απαρτίζεται από τα ημι-διακριτά στάδια της μετρίασης/μείωσης, της ετοιμότητας, της απόκρισης και της αποκατάστασης (ανάκαμψης)/ανακούφισης (mitigation - preparedness/preparation - response - recovery/relief).

Τα δύο πρώτα στάδια λαμβάνουν χώρα στην προ του συμβάντος φάση, ενώ τα δύο τελευταία στη μετά συμβάντος (Εικόνα 1,σελ20). Σε γενικές γραμμές, οι δράσεις που αναλαμβάνονται σε κάθε στάδιο, καθώς και οι διαδικασίες σχεδιασμού που τις καθορίζουν διαφέρουν, όσο διαφέρουν και οι ανάγκες που χρήζουν διευθέτησης/αντιμετώπισης.

Έτσι ο μετριασμός/μείωσης (mitigation) αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ενέργειες προκειμένου να ελαττωθεί ο αντίκτυπος μελλοντικών επειγουσών συμβάντων. Αυτές οι ενέργειες-μέτρα, στην περίπτωση των Αεροδιακομιδών διαιρούνται στις κατασκευαστικές (δημιουργία ελικοδρομίων, κέντρων συντονισμού) και στις μη κατασκευαστικές που αφορούν στη νομοθέτηση, στο σχεδιασμό οργάνωση των μέσων και εγχειριδίων και στα σχέδια επιχειρήσεων.

Η ετοιμότητα συμπεριλαμβάνει πάλι ενέργειες, π.χ. ετοιμότητα επέμβασης 2ωρών, 30 και 15 λεπτών κλπ, προς την μείωση των συνεπειών ενός συμβάντος, όταν όμως ένα τέτοιο επίκειται, μεταβαίνουν από τον σχεδιασμό (planning) στην εκτέλεση (execution).

Στο στάδιο της απόκρισης υπεισέρχονται δράσεις που υλοποιούνται τόσο κατά την διάρκεια εκδήλωσης του περιστατικού, όσο και στο βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα που επακολουθεί.

Στοχεύουν δε στην αμεσότητα της διακομιδής καθώς και στην ικανοποίηση των άμεσων αναγκών του ασθενούς/τραυματία (αρχική ιατρική βοήθεια κ..α.).

Τέλος, η ανάκαμψη αποκατάσταση εμπερικλείει διενέργειες επιδιόρθωσης και επισκευή υλικών ζημιών και φθορών, επανόρθωσης των υπηρεσιών και υλικά κατασκευής των υποδομών, καθώς και διαδικασίες αναδόμησης και αναζωογόνηση κοινωνικοοικονομικής ζωής, διαδικασίες που στο σύνολο τους ενδέχεται να διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα. αν πρόκειται για μείζον καταστροφικό περιστατικό.13Εννοιολογική Προσέγγιση του Όρου Αεροδιακομιδής

Ως Αεροδιακομιδή νοείται η αποστολή της εναέριας μεταφοράς απωλειών υγείας υπό υγειονομική επίβλεψη. 14

Οι αεροδιακομιδές κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες.

Ωστόσο υπάρχει άλλη μία, το Medical Evacuation (MEDEVAC), στην οποία η διεθνή βιβλιογραφία οργανισμών ναυσιπλοΐας, αεροπορίας κ.α. δίνει διάφορες ερμηνείες, όπως αυτές θα αναφερθούν αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.

Η Ελλάδα υιοθέτησε τον ορισμό που δίνεται στη Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση: «Μία επιχείρηση για  διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν, η οποία παρέχει αρχικά στους κινδυνεύοντες, ιατρικές ή άλλες φροντίδες και μεταφέρει αυτούς σε ασφαλές μέρος».

Τύποι Αεροδιακομιδών & Medical Evacuation (MEDEVAC)

Οι τέσσερις κατηγορίες των Αεροδιακομιδών είναι οι εξής:

Πρωτογενείς: Είναι οι αεροδιακομιδές βαρέων πασχόντων ασθενών από τον τόπο του συμβάντος στον πλησιέστερο κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της πάθησης του.

Πρωτογενείς Αεροδιακομιδές δεν εκτελούνται, πλην ειδικών καταστάσεων-έκτακτων αναγκών, συνέπεια μαζικών καταστροφών και απωλειών υγείας ή μεγάλων ατυχημάτων, όπου οι απαιτήσεις εξετάζονται κατά περίπτωση και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και οι κανόνες ασφαλείας προσωπικού και μέσων, θα αποφασίζεται η εκτέλεση αυτών από τα θεσμικά όργανα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δευτερογενείς: Είναι οι αεροδιακομιδές βαρέων πασχόντων ασθενών από πρωτοβάθμιο υγειονομικό σχηματισμό στο πιο κοντινό ή κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της πάθησης του.

Τριτογενείς: Είναι οι αεροδιακομιδές ασθενών από δευτεροβάθμιο υγειονομικό σχηματισμό σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε εξειδικευμένο κέντρο για την πάθηση του ή την αποθεραπεία του.

Τεταρτογενείς: Είναι οι Αεροδιακομιδές για τον επαναπατρισμό του ασθενούς, μεταφορά ασθενών για μεταμόσχευση ή μεταφορά μοσχευμάτων.16

Ως πρωτοβάθμιοι υγειονομικοί σχηματισμοί, σύμφωνα με τα Άρθρα 1 έως 6 του Ν.4238 ΦΕΚ 38/Α/17-02-2014, ορίζονται:

Τα Κέντρα Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία,Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) και ο Οικογενειακός Ιατρός, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω των Κέντρων Υγείας, στο ιδιωτικό του ιατρείο και κατ΄ οίκον. Καθήκοντα Οικογενειακού Ιατρού μπορούν να ασκούν όλοι οι Ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, και Παιδιατρικής.

Ως δευτεροβάθμιοι υγειονομικοί σχηματισμοί σύμφωνα με το Άρθρο 2 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3054/Β/18-11-2012), η οποία αποτελεί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β/3−11−2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β/11−4−2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει, ορίζονται τα Νοσοκομεία, οι ιδιωτικές κλινικές, οι μονάδες ψυχικής υγείας, τα κέντρα αποθεραπείας − αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας και στα θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ημερήσιας νοσηλείας

Για το Medical Evacuation (MEDEVAC) δόθηκαν πολλές ερμηνείες και ορισμοί. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ICAO (International Civil Aviation Organization) και ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας, IMO (International Maritime Organization) συνεργάστηκαν για να συντονίσουν τα κράτη μέλη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γενικός σκοπός, των δύο αυτών οργανισμών, είναι η παροχή ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο δημιουργεί και διατηρεί υπηρεσίες Έρευνας Διάσωσης, SAR (Search and Rescue), διαθέσιμες οπουδήποτε άνθρωποι ταξιδεύουν.

Για το σκοπό αυτό ανέπτυξαν από κοινού το IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search And Rescue) Manual, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις διαδικασίες και τους περιορισμούς όπως αυτοί προκύπτουν από την σύμβαση SOLAS (Safety Of life At Sea) την οποία η Ελλάδα επικύρωσε την σύμβαση αυτή με τον νόμο Ν. 1045/1980, ΦΕΚ95/Α/25-04-1980.

Σκοπός της είναι, η καθιέρωση προτύπων ως προς την κατασκευή πλοίων και στα συστήματα ασφαλείας και σωστικά μέσα αυτών, η τυποποίηση διαδικασιών παροχής βοήθειας από παραπλέοντα σε κινδυνεύοντα πλοία και τέλος οι υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη που υπογράφουν την σύμβαση, για παροχή SAR στην περιοχή ευθύνης τους. Το εγχειρίδιο αυτό σε πολλά σημεία του είναι υποχρεωτικό, ενώ σε άλλα είναι συμβουλευτικό προς τα κράτη μέλη, υποδεικνύοντας τον καλύτερο τρόπο για την δόμηση ενός κατάλληλου συστήματος SAR.

Για παράδειγμα υποχρεωτικά είναι τα συστήματα τα οποία πρέπει να φέρουν τα πλοία για να μπορούν να δηλώνουν μια κατάσταση κινδύνου, ενώ προτείνονται για ενσωμάτωση στο Εθνικό Σχέδιο Έρευνας Διάσωσης εκάστοτε κράτους μέλους, οι φορείς, ιδιωτικοί και κρατικοί, πέραν αυτών του συστήματος Έρευνας Διάσωσης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδρομητικά σε επιχειρήσεις,.

Medical Evacuation (MEDEVAC) -

Ο ορισμός που δίδεται στο IAMSAR για το MEDEVAC είναι η εκκένωση ενός ατόμου για ιατρικούς λόγους, «Evacuation of a person for medical reasons».

Στην ανάλυση του θέματος προτείνονται δομές συστήματος και προσδιορίζονται ενέργειες για περιστατικά τα οποία αφορούν μεταφορά ασθενή με ελικόπτερο από πλοίο σε υγειονομικό σταθμό. Δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για Διάσωση ή για Αεροδιακομιδή. Ωστόσο το γεγονός ότι εντάσσει τις αποστολές αυτές στο σύστημα Έρευνας Διάσωσης έμμεσα τις προσδιορίζει ως Διάσωση από πλοίο.17

Η Βόρειο Ατλαντική Συμμαχία (North Atlantic Treaty Organization, NATO) σε στρατιωτικό επίπεδο κατηγοριοποιεί το MEDEVAC ανάλογα με το επίπεδο απειλής της περιοχής από την οποία θα γίνει εκκένωση του τραυματία-ασθενή (Forward Air Medevac, Tactical Air Medevac, Strategic Air Medevac).

Στο γενικό ορισμό ορίζει το MEDEVAC ως την κίνηση ασθενούς, υποχρεωτικά υπό ιατρική παρακολούθηση, από την περιοχή του συμβάντος, σε υγειονομικό σχηματισμό.18

Το εγχειρίδιο Έρευνας Διάσωσης της Αμερικανικής ακτοφυλακής με οδηγό τα αναγραφόμενα στο IAMSAR Manual, χρησιμοποιεί τον όρο MEDEVAC με σκοπό να προσδιορίσει την διάσωση στη θάλασσα, την μεταφορά τραυματία από πλοίο και την διάσωση από την ξηρά.

Σε όλες αυτές τις αποστολές προβλέπει την παροχή πρώτων βοηθειών στο ελικόπτερο.19

Η Ελλάδα χαρακτηρίζει τις αποστολές MEDEVAC ως διάσωση δίνοντας την αρμοδιότητα του συντονισμού στο Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, ΕΚΣΕΔ, το οποίο τις εκτελεί με διατιθέμενα από την Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.) μέσα.

Η ερμηνεία που δίνεται στον όρο διάσωση από την Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση όπως κυρώθηκε με το Ν. 1844/1989 «Κύρωση Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 100/Α/25-04-1989) και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 201/2000, ΦΕΚ 181/Α/09-08-2000, Π.Δ. 137/2007, ΦΕΚ 174/Α/31-07-2007 και Π.Δ. 97/2009, ΦΕΚ 124/Α/27-07-2009, είναι: «Μία επιχείρηση για διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν, η οποία παρέχει αρχικά στους κινδυνεύοντες, ιατρικές ή άλλες φροντίδες και μεταφέρει αυτούς σε ασφαλές μέρος».

Στις αποστολές MEDEVAC είτε αυτές χαρακτηρίζονται ως Αεροδιακομιδή είτε ως Διάσωση στις, είναι απαραίτητη η παρουσία Ιατρού στο ελικόπτερο, για την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας. Στην Ελλάδα Υπόχρεος φορέας για την παροχή αυτή σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν.1579/1985 , ΦΕΚ217/Α/23-12-1985, είναι το ΕΚΑΒ.

Η απόφαση για το αν πρέπει ή όχι ένας ασθενής να μεταφερθεί από ένα πλοίο ανήκει στον καπετάνιο του πλοίου, στη βάση της συμβουλευτικής ιατρικής η οποία παρέχεται δωρεάν μέσω ασυρμάτου ή δορυφόρου (International Maritime Satellite Organization, INMARSAT)20 από το Κέντρο Ιατρικών Οδηγιών (ΚΙΟ) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Έργο του ΚΙΟ, το οποίο είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και στελεχωμένο με εκπαιδευμένους ιατρούς, είναι η παροχή τηλεϊατρικής υποστήριξης στα πλοία.21

Κριτήρια για την εκτέλεση της αποστολής αποτελούν:
 η κατάσταση του ασθενούς,
 οι καιρικές συνθήκες της περιοχές
 η κατάσταση της θάλασσας η οποία επηρεάζει την σταθερότητα του πλοίου, και κατά προέκταση την δυνατότητα του ελικοπτέρου να περισυλλέξει τον ασθενή
 η απόσταση του πλοίου από το προσφορότερο ιπτάμενο μέσο
 η δομική αρχιτεκτονική του πλοίου, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει την χωρίς εμπόδια προσέγγιση του ελικοπτέρου.

Επιχειρήσεις ελικοπτέρων σε τέτοιου τύπου αποστολές ενδέχεται να υποστηρίζονται από υπέρπτηση αεροσκάφους για την συνεχή και αμφίδρομη ασύρματη επικοινωνία καθώς και την radar επαφή με το επιχειρούν ελικόπτερο, το οποίο πετάει σε χαμηλά ύψη όπου οι ασύρματες επικοινωνίες με σταθμούς στην ξηρά είναι αδύνατες και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κάλυψη radar.

Όταν η κατάσταση του ασθενούς επιτάσσει την άμεση μεταφορά του αλλά η απόσταση είναι απαγορευτική για την εμβέλεια του ελικοπτέρου, δύναται να χρησιμοποιηθεί πλοίο με κατάλληλο ελικοδρόμιο ως ενδιάμεσος προορισμός για τον ανεφοδιασμό του ελικοπτέρου. 22

Οι αποστολές MEDEVAC από τη φύση τους απαιτούν Ενοποιημένη Διοίκηση και Έλεγχο (Unified Command and Control Βλέπε Παρ 9.1.3 σελ 34) καθώς πολλοί φορείς συνεργάζονται εκτελώντας επιμέρους επιχειρήσεις για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ο κάθε φορέας θέτει τα δικά του κριτήρια και περιορισμούς, έχει την δική του γλώσσα επικοινωνίας και αντιλαμβάνεται χρονικά την έννοια του επείγοντος με διαφορετικό τρόπο.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συντελούν στο να έχει η εφαρμογή Ενοποιημένης Διοίκησης και Ελέγχου στις αποστολές MEDEVAC αυξημένο δείκτη δυσκολίας.

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν αυτόν τον αυξημένο δείκτη δυσκολίας τον οποίο έχει η εφαρμογή Ενοποιημένης Διοίκησης, το αφιλόξενο περιβάλλον (νύχτα, θάλασσα, καιρός) στο οποίο επιχειρούν τα ελικόπτερα, την επικινδυνότητα που έχει η διαδικασία περισυλλογής του ασθενούς από το πλοίο και την πιθανή συνεργασία με αεροσκάφος ή πλωτό ελικοδρόμιο, είναι κατανοητό γιατί οι αποστολές MEDEVAC χαρακτηρίζονται ως επιχειρησιακές αποστολές υψηλού ρίσκου.

Παρόλο που εκ του νόμου ορίζεται το ΕΚΑΒ ως μοναδικός φορέας ο οποίος μπορεί να παρέχει ιατρικές βοήθειες πρώτης ανάγκης, η απουσία νομικού πλαισίου και μνημονίων συνεργασίας μεταξύ εμπλεκομένων φορέων (ΕΚΑΒ, Πολεμική Αεροπορία Π.Α., Λιμενικό Σώμα Λ.Σ.), τα οποία να συγκεκριμενοποιούν διαδικασίες για εμπλοκή του ΕΚΑΒ σε αποστολές MEDEVAC, δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό του ΕΚΑΒ για μη συμμετοχή σε πτήσεις.

Αυτή τη δυνατότητα εκμεταλλεύεται προσωπικό το οποίο ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εδρεύει σε μικρούς υγειονομικούς σχηματισμούς και δε μπορεί να υποχρεωθεί σε συνοδεία ασθενή με ιπτάμενο μέσο.

Σήμερα το ΕΚΑΒ στα προφορικά (καταγραφόμενα τηλέφωνα) αιτήματα του Λιμενικού Σώματος για συνδρομή με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, δηλώνει αδυναμία συμμετοχής του προσωπικού του σε αποστολές MEDEVAC επικαλούμενο:
α) έλλειψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του τομέα των αεροδιακομιδών αλλά και
β) την διαθεσιμότητα, στη βάση του εθελοντισμού, προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στις βάσεις των ελικοπτέρων τα οποία εκτελούν αυτού του είδους τις αποστολές (Παράρτημα "Δ" σελ 99).

Η αδυναμία αυτή του ΕΚΑΒ για συμμετοχή στις αποστολές MEDEVAC δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί στην παρούσα εργασία επειδή οι καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες χαρακτηρίζονται ως απόρρητες όταν απομαγνητοφωνηθούν. Παρατίθεται ωστόσο ως προσωπική εμπειρία του συγγραφέα από τη θέση του Συντονιστή Επιχειρήσεων στο ΕΚΣΕΔ (009-2016). Η απαίτηση για παροχή αρχικών ιατρικών βοηθειών στο ελικόπτερο καλύπτεται από Υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).23


«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο»
Διπλωματική Εργασία του Κοτρέτσου Συμεών

Βιβλιογραφία
12 Βεσκούκης Β., «Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων και προληπτικού Σχεδιασμού, 2010
13 Alexander, D., «Principles of Emergency planning and management». UK: 2002, σελ 5
14 ΓΕΑ, «Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», 2015
15 ΓΕΑ, «Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», 2015
16http://www.ekab.gr/aero.html, Ανακτήθηκε στις 02 Φεβ 2017.
17 IMO-ICAO, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, IAMSAR Manual, Volume II, 2010 Edition, σελ XVIII
18 Col. Dr. Ingo Hartenstein,Germany, «Medical Evacuation in Afghanistan», Ανακτήθηκε από τη ιστοσελίδα https://stopthemedevacmadness.files.wordpress.com/2012/02/nato-medical-evacuation-in-afghanistan-mp-hfm157-05.pdfστις 17 Μαρτίου 2017, σελ 5-2,5-3
19 USCoastCuard, «ADDENDUM, TO THE UNITED STATES NATIONAL SEARCH AND RESCUE SUPPLEMENT»,2013, U.S. Department of Homeland Security, σελ 4-31 έως 4-37
20 http://www.inmarsat.com, Ανακτήθηκε στις 19 Μαρ 2017
21 Προεδρικό Διάταγμα 376/1995 - ΦΕΚ 206/Α/5-10-1995 για την ενσωμάτωση Οδηγίας 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31 Μαρτίου 1992.
22 IMO-ICAO, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, IAMSAR Manual, Volume II, 2010 Edition

23 ΓΕΑ, «Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», 2015

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ


Δημοσιεύτηκε 15/06/2020About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews