ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19/7/20

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Risk Management (Διαχείριση Διακινδύνευσης) - Οργάνωση και Λειτουργία Αεροδιακομιδών (Μέρος Έκτο)Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020
EKABNews

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Risk Management (Διαχείριση Διακινδύνευσης) - Οργάνωση και Λειτουργία Αεροδιακομιδών (Μέρος Έκτο)

 

Risk Management (Διαχείριση Διακινδύνευσης)

Εξ΄ ορισμού, κίνδυνος είναι μια παρούσα κατάσταση, ένα γεγονός, ένα αντικείμενο ή μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ή να συντελέσει σε ένα μη σχεδιασμένο ή μη επιθυμητό γεγονός όπως ένα ατύχημα. Είναι σημαντικό σε όλα τα στάδια μιας επιχείρησης να μπορούν να εντοπιστούν εκείνοι οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα ατύχημα ενός εναέριου μέσου. 67

O καθορισμός του ρίσκου απαιτεί μια καλά δομημένη προσέγγιση με όλους τους παράγοντες να υποβάλλονται σε μια επαναληπτική διαδικασία αξιολόγησης. Παρόλο που η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στα στάδια των επιχειρήσεων, η τεχνική θα μπορούσε εξίσου να εφαρμοστεί και για την αξιολόγηση του συστήματος Αεροδιακομιδών.68

Operations Risk Management (Διαχείριση Επιχειρησιακής Διακινδύνευσης)

Η διαχείριση του επιχειρησιακού ρίσκου στη διαδικασία λήψης απόφασης περιλαμβάνει πέντε στάδια (Εικόνα 5 σελ45). Στο πρώτο στάδιο του καθορισμού της αποστολής θα πρέπει ο διαχειριστής να έχει την ικανότητα να εντοπίσει τους κινδύνους μέσω του PEACE (Planning, Event Complexity, Asset Selection, Communications, Environment). Στην σχεδίαση (Planning) προσοχή δίνεται στις ιδιαιτερότητες των μέσων, ιδιαίτερα αν πρόκειται για διαφορετικού τύπου και στην σωστή διαχείριση της περιοχή ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα όταν επιχειρούν πολλά μέσα. Η σχεδίαση θα πρέπει να προβλέπει καταστάσεις, να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις επαναλαμβανόμενες - συνδυαστικές επιχειρήσεις και την κούραση των πληρωμάτων.

Η πολυπλοκότητα του περιστατικού (Event Complexity) απαιτεί προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο και με ανάλογη εμπειρία. Επιλογή κατάλληλου μέσου για την αποστολή (Asset Selection). Εξασφάλιση συνεχούς επικοινωνίας με τα μέσα (Communications), και τέλος σωστή εκτίμηση μετεωρολογικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων (Ορεινοί όγκοι κλπ) της περιοχής ενδιαφέροντος (Environment) και συσχετισμό τους με τις ικανότητες και τους περιορισμούς των μέσων. 69

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει εκτίμηση της διακινδύνευσης και να καθοριστούν οι επιλογές. Η διαδικασία γίνεται μέσω του STAAR (Spread out, Transfer, Accept, Avoid, Reduce).

Περισσότερα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να μειωθεί η σωματική και ψυχολογική κόπωση των πληρωμάτων. Μεταφορά αρμοδιότητας απόφασης σε άλλο επίπεδο διοίκησης όπου η εικόνα της περιοχής είναι καλύτερη. Ματαίωση ή αναβολή αποστολής έως ότου εκλείψουν εκείνοι οι παράγοντες που αυξάνουν το ρίσκο (π.χ. άσχημες καιρικές συνθήκες). Αποδοχή της διακινδύνευσης μόνο όταν τα οφέλη είναι πολύ σημαντικά για την ομαλή έκβαση της επιχείρησης και δεν υπάρχει άλλη επιλογή.70

 
Εικόνα 5: Operational Risk Management fοr Tactical Decision Making
Πηγή: USCoastCuard, «ADDENDUM, TO THE UNITED STATES NATIONAL SEARCH AND RESCUE SUPPLEMENT»,U.S. Department of Homeland Security,2013, σελ Ε-3

Αφού έχουν γίνει όλα τα παραπάνω εκτιμάται το συνολικό όφελος της επιχείρησης σε σχέση με το αποδεκτό ή όχι επίπεδο διακινδύνευσης. Το όφελος όπως και το ρίσκο παίρνουν τρείς διαβαθμίσεις (Error! Reference source not found.6 σελ46) . Ο διαχειριστής καλείται να  πάρει τώρα απόφαση για την υλοποίηση της αποστολής. Οποιαδήποτε αμφιβολία για την διαδικασία ή την απόφαση, σημαίνει αυτόματα αναστολή των επιχειρήσεων.71

 

Οργάνωση και Λειτουργία Αεροδιακομιδών

Για την οργάνωση του Συστήματος Αεροδιακομιδών, την επόπτευση της σωστής λειτουργίας αυτού και τον συντονισμό των απαιτήσεων έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν Συντονιστικά Κέντρα Επιχειρήσεων από τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων. Όσον αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα επιμέρους επιτελεία, Πολεμικής Αεροπορίας και Στρατού Ξηράς, στα προϋπάρχοντα Κέντρα Επιχειρήσεων δημιουργήθηκαν τμήματα Αεροδιακομιδών. Οι ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται σε αποστολές τέτοιου τύπου δεν ανήκουν στο σύστημα Αεροδιακομιδών και οργανώνονται κατά βούληση.

Κέντρο Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ για τον ιατρικό συντονισμό των Αεροδιακομιδών έχει δημιουργήσει ένα μη θεσμοθετημένο κέντρο επιχειρήσεων το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.
Συγκροτήθηκε στα πλαίσια του ΣΕΑΒ, στο οποίο Σμήνος ανήκουν τα ελικόπτερα Α109Ε. 72

Η βάρδια υπηρεσίας αποτελείται από έναν γιατρό συντονιστή ο οποίος κρίνει την αναγκαιότητα διακομιδής του ασθενούς μετά από επικοινωνία με τον τοπικό γιατρό και έναν νοσηλευτή ο οποίος εκτελεί καθήκοντα συντονιστή απαιτήσεων.

Νομοθετικά ούτε το ΣΕΑΒ είναι θεσμοθετημένο παρόλο που λειτουργεί από το 2003 και τελεί εν αναμονή σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Για την λειτουργία του διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο.73 Για την εξυπηρέτηση των πτήσεων σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το ΕΚΑΒ διατηρεί σε ετοιμότητα πληρώματα (ιπτάμενο ιατρό και νοσηλευτή), δύο στην Ελευσίνα, ένα στη Ρόδο και ένα στη Σύρο. 74

Συντονιστικά Κέντρα Ενόπλων Δυνάμεων – Σωμάτων Ασφαλείας

Οι Ένοπλες Δυνάμεις πριν από την ανάληψη της υποχρέωσης υλοποίησης του έργου των Αεροδιακομιδών είχαν θεσμοθετήσει Κέντρα Επιχειρήσεων για σκοπούς στρατιωτικών Επιχειρήσεων. Τα Κέντρα αυτά λειτουργούσαν και λειτουργούν ακόμα με δομές Διοίκησης εναρμονισμένες και επικαιροποιημένες στα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Στη βάση αυτών προστέθηκαν τμήματα Αεροδιακομιδών τα οποία προσαρμόστηκαν στις υπάρχουσες δομές διοίκησης και εκμεταλλεύτηκαν τις προϋπάρχουσες Διευθύνσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία του συστήματος Αεροδιακομιδών. Το Πυροσβεστικό Σώμα, τα οποίο πρόσφατα ενεπλάκη με συνδρομή εναέριων μέσων στο σύστημα Αεροδιακομιδών αποτελεί ένα μικρό κομμάτι του συστήματος Αεροδιακομιδών αφού συνεισφέρει με Ιπτάμενα μέσα ωστόσο δεν συντονίζει τις επιχειρήσεις. Για την επίτευξη του ρόλου του χρησιμοποιεί προϋπάρχουσες δομές όπως φαίνεται στη παράγραφο 9.4.2.4 που ακολουθεί.

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ΓΕΕΘΑ

Το ΓΕΕΘΑ μέσω του ΕΘΚΕΠΙΧ ασκεί εποπτικό ρόλο στην διαδικασία και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιτελείων του ΓΕΑ και του ΓΕΣ. Το ΓΕΕΘΑ αποτελεί το ανώτατο επίπεδο των Ε.Δ., στο οποίο μεταβιβάζονται θέματα διοικητικής και νομικής φύσεως προς επίλυση ή διαβίβαση αυτών στην πολιτική Ηγεσία των Ε.Δ. (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ΥΠ.ΕΘ.Α.)75

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ΓΕΑ

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) του ΓΕΑ έχει οργανωθεί και λειτουργεί Γραφείο Αεροδιακομιδών (ΓΑΔ) με σκοπό την οργάνωση του συστήματος, στο κομμάτι που αναλογεί στην Πολεμική Αεροπορία, αλλά και τον συντονισμό των επιχειρήσεων.76

Το ΚΕΠΙΧ του ΓΕΑ εφαρμόζει δομές διοίκησης C4I (στα πρότυπα του ΝΑΤΟ).77
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στον οποίο σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ746/02.06.2005 έχει ανατεθεί το έργο των αεροδιακομιδών, με τη δυνατότητα που του δίνει από το Άρθρο 26 του Ν.2292 (ΦΕΚ 35/Α/15-02-1995) έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου των Αεροδιακομιδών στον Διευθυντή του ΚΕΠΙΧ, ο οποίος έχει Καθήκοντα Διοικητή (Command).

Το ΓΑΔ μέσω του Διοικητή ΚΕΠΙΧ ασκεί Τακτικό έλεγχο των μέσων (Command). Επανδρώνεται σε 24ωρη βάση όλο το χρόνο από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ειδικότητας συναφούς με το αντικείμενο και κατάλληλα εκπαιδευμένο στις διαδικασίες εκτέλεσης των αποστολών αυτών.

Ο Αξιωματικός βάρδιας ενημερώνεται για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των διατιθέμενων μέσων της Π.Α. αλλά και των άλλων κλάδων των Ε.Δ. και φροντίζει σε συντονισμό με το ΚΕΠΙΧ της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) για την επίλυση τυχόν προβλημάτων (Εξυπηρέτηση ιπτάμενων μέσων, Βλάβες κλπ).

Όταν απαιτηθεί εξετάζει τα αιτήματα του ΕΚΑΒ ως προς τα κριτήρια μεταφοράς του ασθενούς, μεταβιβάζει την απαίτηση για εναέριο μέσο είτε στο ΓΕΕΘΑ είτε στο ΚΕΠΙΧ της ΔΑΥ, και διαθέτει στο ΕΚΑΒ το εναέριο μέσο για την εκτέλεση της αποστολής κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή ΚΕΠΙΧ. Παρακολουθεί την εξέλιξη της αποστολής και παρεμβαίνει: σε περιπτώσεις αλλαγής δρομολογίου ή προσθήκης προορισμού, όποτε ζητείται από το πλήρωμα βοήθεια για επίλυση προβλημάτων και όποτε ο ίδιος κρίνει ότι τα επίπεδα ασφαλείας δεν είναι τα επιθυμητά για την εκτέλεση της αποστολής.

Για την συνεχή επικοινωνία με τα Ιπτάμενα μέσα κατά την διάρκεια της αποστολής συνεργάζεται με το ΕΚΣΕΔ το οποίο διαθέτει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέσα για την επίτευξη των απαιτούμενων επικοινωνιών. Επιπλέον λόγω του πρωταρχικού ρόλου της Έρευνας Διάσωσης που έχουν τα Περισσότερα των διατεθέντων μέσων, απαιτείται το ΕΚΣΕΔ, το οποίο έχει την διαχείριση των επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης, να έχει συνεχή επαφή με τα μέσα αυτά. Για την RADAR επαφή συνεργάζεται με τις επί μέρους μονάδες RADAR της Π.Α. ενώ διαθέτει και εικόνα εναερίου κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Το προσωπικό της διεύθυνσης (Οργανικό ΚΕΠΙΧ,) ασκεί επιχειρησιακή διοίκηση (Control) και είναι υπεύθυνο για:
 • την έκδοση διαταγών που αφορούν διαδικασίες εκτέλεσης Αεροδιακομιδών,
 • την επικαιροποίηση συντονιστικών οδηγιών, βάσει των εξαγόμενων συμπερασμάτων από την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εκτέλεση αποστολών
 • την τήρηση στατιστικών στοιχείων με σκοπό μελλοντική αξιολόγηση της χωροθέτησης των βάσεων υποστήριξης
 • την εκπαίδευση του προσωπικού
 • την κατάλληλη οργάνωση του χώρου του ΓΑΔ και τη λειτουργικότητα αυτού.

Το ΚΕΠΙΧ διαθέτει σύστημα πρόγνωσης του καιρού (METSHELL) στον Ελλαδικό χώρο αλλά και στα αεροδρόμια, και δορυφορική εικόνα του επικρατούν καιρού σε πραγματικό χρόνο με απευθείας γραμμή με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Τα εξειδικευμένα συστήματα τα οποία υποβοηθούν την ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν λόγω της διαβάθμισης ασφαλείας αυτών. Επί μέρους τεχνικές διευθύνσεις του ΓΕΑ είναι επιφορτισμένες με την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων του ΓΑΔ για την 24ωρη λειτουργία αυτών ενώ παράλληλα συντηρούνται εφεδρικά συστήματα.

Το ΚΕΠΙΧ της ΔΑΥ αποτελεί τον σχηματισμό της Π.Α. ο οποίος έχει επιφορτιστεί με την υποστήριξη των μεταφορικών ιπτάμενων μέσων, τόσο σε τεχνική βάση όσο και σε ιπτάμενο προσωπικό.

Επιπρόσθετα φροντίζει για την ομαλή λειτουργία των Βάσεων Υποστήριξης (Καύσιμα, Ρεύμα, Οξυγόνο, Διαμονή και Σίτιση πληρωμάτων, Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Επιχειρήσεων) στις μονάδες στις οποίες έχουν μετασταθμεύσει ιπτάμενα μέσα για την κάλυψη του Ελλαδικού χώρου.

Παράλληλα αποτελεί τον σύνδεσμο της Π.Α. με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την διευθέτηση επιτελικών θεμάτων (Παραχώρηση μόνιμων θέσεων στάθμευσης, Διαδικασίες αεροδρομίων κλπ).

Επανδρώνεται σε 24ωρη βάση από Αξιωματικό κατάλληλα εκπαιδευμένο στο αντικείμενο και με εμπειρία σε μεταφορικά μέσα της Π.Α. Μεριμνά για την τήρηση των προβλεπομένων ετοιμοτήτων και ενημερώνει το ΓΑΔ για την διαθεσιμότητα των μέσων.

Με την λήψη αιτήματος από το ΓΑΔ του ΓΕΑ ο Αξιωματικός Βάρδιας, εντός 10 λεπτών σύμφωνα με την διαταγή του ΓΕΑ, «Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ» του 2015, αξιολογεί το αίτημα και διαθέτει στο ΓΑΔ το κατάλληλο μέσο για την εκτέλεση της αποστολής.
 • Για την λήψη της απόφασης αυτής λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω επιχειρησιακά κριτήρια: Ασφάλεια Πτήσεων
 • Επιχειρησιακές αποστολές και άλλες υποχρεώσεις της Π.Α. σε εξέλιξη
 • Τις δυνατότητες των μέσων
 • Συνδυασμούς δρομολογίων - μέσων
 • Τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες της περιοχής που θα κατευθυνθεί το πτητικό μέσο καθώς και της διαδρομής
 • Την προτεραιότητα διάθεσης

Παρακολουθεί την εξέλιξη της αποστολής και συνδράμει όπου απαιτείται κατόπιν εντολών του ΓΑΔ. Για την υλοποίηση του έργου του διαθέτει εξοπλισμό ανάλογο του ΓΑΔ. Η δομή διοίκησης η οποία εφαρμόζεται είναι αντίστοιχη αυτής του ΚΕΠΙΧ του ΓΕΑ.

Ο Διευθυντής του ΚΕΠΙΧ της ΔΑΥ έχει καθήκοντα Διοικητή (Command) τα οποία μεταβιβάζει σε μη εργάσιμες μέρες και ώρες στον Αξιωματικό Υπηρεσίας.
Το προσωπικό της διεύθυνσης (Οργανικό ΚΕΠΙΧ,) ασκεί επιχειρησιακή διοίκηση (Control) με καθήκοντα ανάλογα αυτών του ΚΕΠΙΧ ΓΕΑ.
Η Διεύθυνση Υγειονομικού (ΔΥΓ) του ΓΕΑ παρέχει διευκρινήσεις σε θέματα υγειονομικής φύσεως. Εκδίδει οδηγίες επί θεμάτων αρμοδιότητας που αφορούν την ασφάλεια των πληρωμάτων σε περιπτώσεις μεταφοράς ασθενών με λοιμώδη νοσήματα και νοσήματα που απαιτούν περιορισμούς στον τρόπο εκτέλεσης της πτήσης.

Επιπλέον διαθέτει ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο βάσει εγχειριδίων του NATO) 78, ως μόνιμα πληρώματα στα εναέρια μέσα της Π.Α. για παροχή πρώτων βοηθειών σε αεροπορικά ατυχήματα.

Θέματα κοστολόγησης πτήσεων (Δ Κλάδος ΓΕΑ), συντήρησης ιπτάμενων μέσων (Γ Κλάδος ΓΕΑ), τακτικών επιθεωρήσεων αυτών (Γ Κλάδος ΓΕΑ) και ασφάλειας πτήσεων (ΓΑΠΕ Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους) καθορίζονται με διαταγές αντίστοιχων διευθύνσεων της Π.Α.
Οι διευθύνσεις αυτές δεν αποτελούν μέρος του συστήματος αυτού αλλά προϋπήρχαν στις δομές της Π.Α., και αξιοποιούνται ανάλογα.

Γενικό Επιτελείο Στρατού, ΓΕΣ

Το ΚΕΠΙΧ του ΓΕΣ είναι το όργανο το οποίο διοικεί επιχειρησιακά και τακτικά (Command) τα ιπτάμενα μέσα τα οποία υπάγονται σε αυτό (NH-90, CH-47, C-12). Είναι επανδρωμένο σε 24ωρη βάση και διαθέτει συστήματα για την υποστήριξη του συστήματος ανάλογα με αυτά του ΚΕΠΙΧ ΓΕΑ. Σημειώνεται πως το ΚΕΠΙΧ του ΓΕΣ του ΓΕΑ και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ βρίσκονται στον ίδιο χώρο γεγονός το οποίο εξυπηρετεί την επικοινωνία μεταξύ αυτών. Επιπρόσθετα συστήματα του ενός κλάδου εξυπηρετούν και του υπόλοιπους όπως είναι το δίκτυο RADAR της Π.Α. Η υποστήριξη του συστήματος (Control) αεροδιακομιδών στο κομμάτι που αφορά το ΓΕΣ γίνεται από την Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού του ΓΕΣ, η οποία προϋπήρχε , εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς και αξιοποιείται παράλληλα.79

Πυροσβεστικό Σώμα, Π.Σ.

Τα μέσα που έχουν διατεθεί από το Π.Σ. ελέγχονται επιχειρησιακά και τακτικά από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (ΣΕΚΥΠΣ). Διαθέτει συστήματα επικοινωνίας με τα ιπτάμενα μέσα και πραγματική εικόνα καιρού για την Ελληνική επικράτεια. Η RADAR παρακολούθηση των μέσων γίνεται από τα συστήματα της Π.Α. καθώς και της ΥΠΑ. Με την διάθεση του μέσου στο ΓΕΑ, μεταβιβάζεται και ο έλεγχος αυτού στον Α/ΓΕΑ για σχεδίαση και εκτέλεση των Αεροδιακομιδών.80

Ιδιωτικοί Φορείς

Οι ιδιωτικοί φορείς εμπλέκονται στον τομέα τον αεροδιακομιδών με τρείς τρόπους. Ο ένας είναι με την απευθείας ασφάλιση προσώπων για την περίπτωση που απαιτηθεί η αεροδιακομιδή αυτών από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος. Ο δεύτερος είναι με την μίσθωση εναέριου μέσου κατάλληλα διαμορφωμένου σε ασθενοφόρο όταν απαιτηθεί και ο τρίτος με την υπογραφή συμβάσεων των δήμων με εταιρία που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες.

Η INTERAMERICAN το 2016 Πραγματοποίησε 146 διακομιδές από αέρος - 82 με υγειονομικό αεροπλάνο και 64 με ελικόπτερο.81

Παρέχει υπηρεσίες και με τους τρείς προαναφερθέντες τρόπους και ειδικότερα στο κομμάτι των συμβάσεων με τους Δήμους έχε μεγάλη δραστηριότητα έχοντας υπογράψει συμβάσεις με τους δήμους Θάσου, Μύλου, Καρύστου, Τήνου, Σίφνου, Σέριφου, Ύδρας, Ιστιαίας και Μυκόνου για υπηρεσίες Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας.82

Μια άλλη εταιρία η οποία δραστηριοποιείται είναι η asthenofora365. Είναι εταιρία παροχής Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας με δικό της δίκτυο για την εξυπηρέτηση των Αεροδιακομιδών όποτε απαιτηθεί. Δεν παρέχει προϊόντα ασφάλισης αλλά εκτελεί διακομιδές την στιγμή που απαιτείται.83

Παρόμοιων παροχών είναι και η Athens Ambulance. 84

Όλες οι προαναφερθείσες εταιρίες διαθέτουν Κέντρα Επιχειρήσεων για την υποδοχή αιτημάτων διακομιδής, αξιολόγηση του περιστατικού με συστήματα τηλεϊατρικής και συντονισμού της διακομιδής. Σημειώνεται ότι οι ιδιωτικοί φορείς δεν εμπλέκονται στο σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και δεν εξυπηρετούν αιτήματα διακομιδής τα οποία φτάνουν στο συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ. Χρησιμοποιούν την δυνατότητα που έχει ο ασθενής να επιλέξει τον ιατρικό φορέα που θα τον φροντίσει. Το γεγονός αυτός σε συνδυασμό με την πληθώρα των ιδιωτικών εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κάνει αδύνατη την εύρεση στατιστικών στοιχείων ώστε να εκτιμηθεί το ποσοστό των αεροδιακομιδών που εκτελούνται από φορείς εκτός συστήματος ΕΚΑΒ.

«Οι

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο»
Διπλωματική Εργασία του Κοτρέτσου Συμεών

Βιβλιογραφία

67 FAA, Risk Management Handbook, 2009
68 IMO-ICAO, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, IAMSAR Manual, Volume I, 20010 Edition
69 USCoastCuard, «ADDENDUM, TO THE UNITED STATES NATIONAL SEARCH AND RESCUE SUPPLEMENT»,U.S. Department of Homeland Security, 2013, σελ Ε-4
70 USCoastCuard, «ADDENDUM, TO THE UNITED STATES NATIONAL SEARCH AND RESCUE SUPPLEMENT»,U.S. Department of Homeland Security, 2013, σελ Ε-4
71 USCoastCuard, «ADDENDUM, TO THE UNITED STATES NATIONAL SEARCH AND RESCUE SUPPLEMENT»,U.S. Department of Homeland Security, 2013, σελ Ε-5
72 www.haf.gr Ανακτήθηκε στις 27 Μαρ 2017
73 Συνέντευξη με Ιατρό Β.Δημητροπούλου, Συντονίστρια Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ, 2017, Ελευσίνα 74 Συνέντευξη με Ιατρό Β.Δημητροπούλου, Συντονίστρια Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ, 2017, Ελευσίνα 75 ΓΕΣ, Πάγια Διαταγή 2-13/2015, «Περί Διαθέσεως Αεροπορικών και Πλωτών Μέσων του Στρατού Ξηράς σε Στρατιωτικές και μη Στρατιωτικές Αρχές και Φορείς», Αθήνα, 2015
76 ΓΕΑ, «Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», Αθήνα, 2015
77 ΓΕΑ, «Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», Αθήνα, 2015
78 NATO, «STANAG 3204 AMD (EDITION 6) - AEROMEDICAL EVACUATION», Brussels, 1999
79 ΓΕΣ, Πάγια Διαταγή 2-13/2015, «Περί Διαθέσεως Αεροπορικών και Πλωτών Μέσων του Στρατού Ξηράς σε Στρατιωτικές και μη Στρατιωτικές Αρχές και Φορείς», Αθήνα, 2015
80 Μνημόνιο Συνεργασίας Π.Α. – Π.Σ. για εκτέλεση Αεροδιακομιδών, Αθήνα, 2015
81 https://www.interamerican.gr/default.asp?pid=176&rID=1016&la=1 Ανακτήθηκε στις 13 Απρ 2017
82 https://www.interamerican.gr/default.asp?pid=111&rID=877&la=1 Ανακτήθηκε στις 13 Απρ 2017 83 http://www.asthenofora365.gr/aerodiakomides/ Ανακτήθηκε στις 13 Απρ 2017
84 http://www.athens-ambulance.com/index.php?categoryid=3&p17_sectionid=13 Ανακτήθηκε στις 13 Απρ 2017
85 ΓΕΣ, Πάγια Διαταγή 2-13/2015, «Περί Διαθέσεως Αεροπορικών και Πλωτών Μέσων του Στρατού Ξηράς σε Στρατιωτικές και μη Στρατιωτικές Αρχές και Φορείς», Αθήνα, 2015
86 ΓΕΑ, «Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», Αθήνα, 2015

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ


Δημοσιεύτηκε 27/06/2020

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews