ΕΙΔΗΣΕΙΣ

3/1/21

Νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος των εργαζομένων (πλην ιατρών) στο ΔΣ του ΕΚΑΒ

 

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2021

EKABNews

 

Νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος των εργαζομένων (πλην ιατρών) στο ΔΣ του ΕΚΑΒ ο Τσουκαλάς Ιωάννης από το ΕΚΑΒ Αθήνας μετά την παραίτηση του Δεβελόγλου Πρόδρομου (Μάκη) από το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Τακτικό μέλος-εκπρόσωπος των εργαζομένων (πλην ιατρών) παραμένει ο Παπαδήμας Σταύρος από το ΕΚΑΒ Αθήνας.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

3η τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.88465/10-12-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας σχετικά με τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ - ν. 4633/2019) (Υ.Ο.Δ.Δ. 1092, ΑΔΑ: 7ΖΒΨ465ΦΥΟ-74Ω).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:……………..

Β. Τις αποφάσεις:………………..

Γ. Τα έγγραφα:

1. το υπό στοιχεία ΑΠ/71427/17-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Γραμματείας της ΚΥ του ΕΚΑΒ σχετικά με την παραίτηση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, με συνημμένα:

α) την υπ’ αρ. 67768/2-11-2020 αίτηση παραίτησης του ΔΕΒΕΛΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, αναπληρωματικού μέλους των εκπροσώπων των εργαζομένων και β) το υπ’ αρ. 56778/28-11-2019 πρακτικό εκλογών κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων του φορέα στο Διοικητικό Συμβούλιο, με τους σχετικούς πίνακες καταμέτρησης ψήφων,

2. την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.:75777/25-11-2020 προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.88465/10-12-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ - ν. 4633/2019)

(Υ.Ο.Δ.Δ. 1092, ΑΔΑ:7ΖΒΨ465ΦΥΟ-74Ω), ως ακολούθως:

 

6. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου, με ΑΔΤ:Ρ684500, ως αναπληρωματικό μέλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων του φορέα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ΔΕΒΕΛΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ του Συμεών, με ΑΔΤ: ΑΚ277017.

Β. Η θητεία του ανωτέρω οριζομένου μέλους ακολουθεί την θητεία των ορισθέντων με την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.88465/10-12-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Γ. Κατά τα λοιπά, η υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.88465/10-12-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 1092, ΑΔΑ: 7ΖΒΨ465ΦΥΟ-74Ω) ισχύει, ως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ο Υφυπουργός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews