ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5/2/21

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρτιζομένων ΙΕΚ ΕΚΑΒ – Εαρινό εξάμηνο 2021

 

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021

EKABNews


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρτιζομένων ΙΕΚ ΕΚΑΒ – Εαρινό εξάμηνο 2021

ekab.gr

05/02/2021

 

 

Στην  Αθήνα,  1-02-2021  ημέρα  Δευτέρα, αφού λάβαμε υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμ. Α5/4898/99 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1748/τ.Β/99 ) «Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ ) στο ΕΚΑΒ».
 2. Το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ A/193), “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
 3. Το Ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α/118), «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
 4. Το Ν.4763/2020 (ΦΕΚ Α/254), «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης ….  και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του Κεφ. Α του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως εξειδικεύθηκε με την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ 8342/1-4-2014 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».
 6. Την υπ’ αριθμ. 5954/2-07-2014, άρθρο 12, (ΦΕΚ 1807/τ.Β/2014) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».
 7. Την υπ’ αριθμ.Γ6α/Γ.Π.91369 / 05-01-2018 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) Εθνικού Κέντρου ΄Αμεσης Βοήθειας, ειδικότητας ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».
 8. Την υπ’ αριθμ.Γ6α/Γ.Π.38396/10-07-2020-21 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, με θέμα «Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2881 τ. Β΄- 16.07.2020.
 9. Την υπ’ αριθμ. Συν 4/29-01-2021 θέμα 1 , απόφαση  του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για την έναρξη νέου   κύκλου σπουδών κατά το Εαρινό εξάμηνο 2021, στην Αθήνα  και  Θεσσαλονίκη.

Προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, στην ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου”, στο Α΄ εξάμηνο (Εαρινό εξάμηνο 2021) εκπαιδευτικού έτους 2020-2021 που προβλέπεται να αρχίσει την 01-03-2021 και να περατωθεί την  30-06-2021 να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.  Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ  πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες που διαθέτουν τίτλο σπουδών ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑ.Λ, ή άλλου ισότιμου με αυτό ή αντίστοιχο με τα εκάστοτε προβλεπόμενα, ή πολίτες κρατών εντός ή εκτός  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς  που διαθέτουν τίτλο σπουδών ισότιμο προς αυτόν του Ελληνικού Λυκείου.
 2. Για καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ΄ ελάχιστον  επιπέδου Β1,όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν.4763/2020.
 3. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι για κατάρτιση οφείλουν να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 1. Σχετική αίτηση (υπάρχει στο site του ΕΚΑΒ  www.ekab.gr και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο).
 2. Φωτοτυπία του απαιτούμενου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση αντιγράφου του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη σχολική μονάδα αποφοίτησης του υποψήφιου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία. Φωτοτυπία των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται τα παραπάνω  θα προσκομίζεται  πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε..
 3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Άδειας Οδήγησης.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ οι υποψήφιοι για κατάρτιση δύνανται  να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία μοριοδοτούνται :

 1. Για την ιδιότητα του πολύτεκνου (Τρόπος απόδειξης, υπουργική απόφαση  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3-2-2017,αρ.2 παρ.2 Β΄272) γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα Κ.Ε.Π. και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας Α.Σ.Π.Ε., έκδοσης τελευταίου εξαμήνου.
 2. Για την ιδιότητα τρίτεκνου (Τρόπος απόδειξης, υπουργική απόφαση  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3-2-2017,αρ.2 παρ.3 Β΄272) γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου κατοικίας ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα Κ.Ε.Π.
 3. Για την ιδιότητα του προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου κατοικίας ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα Κ.Ε.Π. , και ότι άλλο έγγραφο ανάλογα με την περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστεί (Κοινή Υπουργική Απόφαση 41357/2019-ΦΕΚ 1363/Β/19-04-2019).
 4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν έχει πραγματοποιήσει ο υποψήφιος στην ειδικότητα του Διασώστη – πληρώματος ασθενοφόρου και ο χρόνος απασχόλησης. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 8-02-2021 ημέρα  Δευτέρα μέχρι και  12-02-2021 ημέρα  Παρασκευή, με τους εξής τρόπους:

 • ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών (courier) με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα για παράδοση του φακέλου υποψηφιότητάς του μέχρι και την Παρασκευή 12-02-2021  και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ.
 • με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται ως ξεχωριστά αρχεία (προσοχή το κάθε αρχείο να έχει ονομασία) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπό τη μορφή επισυναπτόμενου αρχείου (attachment) σε μορφή PDF., έως την Παρασκευή 12-02-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι συμπιεσμένα αρχεία μορφής .zip, .rar, κλπ

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων υποβάλλονται εντός 1 ημέρας από την ανακοίνωση αυτών.

 1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός, Τ.Κ. 11527, Τηλ.:(2132143000κεντρ.τηλ.υπηρεσίας) 2132143139-2132143137 e-mail:  ekab@ekab.gr
 2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Τ.Κ. 55535, Τηλ.:(2310397123 κεντρ. τηλ. υπηρεσίας)  2310397155-57 e-mail: thessaloniki@ekab.gr 


Αθήνα 01/02/2021 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Πηγή: ekab.gr

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews