ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23/2/21

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτής Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

 

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

EKABNews


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτής Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

ekab.gr

23/02/2021

 

Καλούμε σε εκδήλωση ενδιαφέροντος το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. για την κάλυψη των θέσεων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER – DPO)

 

ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις".

3. Τo με αριθ. πρωτ.: 3276/27.07.2018. έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

4. Το ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/ τ.Α’/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ΄ αρ. ΣΥΝ 28/13-10-20 (θέμα 26) απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

6. Τo με αριθ. πρωτ.: 8163/22.02.2021. έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Καλούμε σε εκδήλωση ενδιαφέροντος το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. για την κάλυψη των θέσεων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και Aναπληρωτή Υπευθύνου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1) Επαγγελματικά προσόντα (ιδίως, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ή Πτυχίο Νομικής Σχολής) και εμπειρογνωσία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων.

2) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στον τομέα του Δικαίου και των Πρακτικών περί προστασίας δεδομένων
 • Γνώση του τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε θέματα υγείας
 • Γνώση των διαδικασιών απόδοσης των υπηρεσιών του Φορέα (εσωτερικά και προς τρίτους)
 • Γνώση των τεχνολογιών πληροφορίας και ασφάλειας δεδομένων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για τη συμμόρφωση του Ε.Κ.Α.Β. με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 ο οποίος θεσπίζει κανόνες που αφορούν στην Προστασία των Φυσικών Προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) (αντίστοιχα, ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΑΥΠΔ) κατά την αναπλήρωση αυτού) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός). Καταρχήν δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ, έχει όμως βέβαια την ευθύνη καθοδήγησης του φορέα προς την απαιτούμενη συμμόρφωση προς το ΓΚΠΔ. (Επισημαίνεται ότι υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία).

Αναλυτικά τα καθήκοντα του ΥΠΔ (και, αντίστοιχα, του ΑΥΠΔ) είναι τα ακόλουθα:

 • Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον οργανισμό και τους υπαλλήλους του σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
 • Να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (π.χ. προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων).
 • Να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και να παρακολουθεί την υλοποίησή της.
 • Να είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων (εργαζόμενοι, ασθενείς, κ.λπ.).
 • Να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή και να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του ΓΚΠΔ.
 • Να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. παρουσία σε συσκέψεις ανώτερων και μεσαίων στελεχών της διοίκησης ή αντίστοιχα άλλων Φορέων και κατά τη λήψη αποφάσεων, καταγραφή λόγων διαφωνίας με τις συμβουλές του, έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών για παροχή γνώμης, άμεση λήψη γνώμης σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης).
 • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του Φορέα, ενώ παράλληλα δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Είναι σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση των δράσεων προστασίας δεδομένων του Υπουργείου και την εφαρμογή τους στο σύνολο των εποπτευόμενων φορέων με ομοιογενή και εύρυθμο τρόπο.

Η Διοίκηση του Φορέα φροντίζει αντίστοιχα ώστε ο ΥΠΔ (και, αντίστοιχα, ο ΑΥΠΔ):

 • Να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας
 • Να έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων του (π.χ. ενεργή στήριξη από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, οικονομικοί πόροι, υποδομές, συνεχής κατάρτιση).
 • Να εκπληρώνει τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του) και δεν υφίσταται κυρώσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού (μέσω πρωτοκόλλου), της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, μέχρι την Τρίτη 9/3/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

Τμήμα Πληροφορικής (ανάρτηση στο site του ΕΚΑΒ)

Τμήμα Γραμματείας (ανάρτηση στο portal του ΕΚΑΒ & στους εσωτερικούς πίνακες ανακοινώσεων)

Παραρτήματα Ε.Κ.Α.Β. (email)

 

Εσωτερική Διανομή:

1) Γρ. Προέδρου

2) Γρ. Αντιπροέδρου

3) Δ/νση Διοικ/κών & Οικον/κών Υπηρεσιών (με την υποχρέωση να ενημερώσουν τα τμήματα)

4) Δ/νση Οργάνωσης & Συντονισμού (με την υποχρέωση να ενημερώσουν τα τμήματα)

5) Δ/νση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (με την υποχρέωση να ενημερώσουν τα τμήματα)

6) Τμ. Διοίκησης Προσωπικού

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

Πηγή: ekab.gr


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews