ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20/3/21

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αγορά 10 ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ από το Υπουργείο Οικονομικών

 

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021

EKABNews

 

Η αγορά των 10 ασθενοφόρων θα γίνει με χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα έναρξης ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID - 19», με σκοπό την αγορά δέκα (10) ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Κ.Α.Β. και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφάνειας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων»

Προτεινόμενες διατάξεις

 

Άρθρο 7

Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού Υγείας, διατίθενται τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19» προς τον σκοπό της αγοράς δέκα (10) ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ΕΚΑΒ συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καταγραφή των αναγκαίων προδιαγραφών των ασθενοφόρων KOL κοινοποιεί τις προδιαγραφές αυτές στο Υπουργείο Οικονομικών ως φορέα υλοποίησης της αγοράς των ασθενοφόρων. Σκοπός της διάθεσης των χρηματικών ποσών της παρούσας είναι η αξιοποίηση των ασθενοφόρων σε κάθε περίπτωση έκτακτου κινδύνου δημόσιας υγείας που επιβάλλει την αύξηση της δυνατότητας διακομιδών από το ΕΚΑΒ προς όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

2. Η προμήθεια των δέκα (10) ασθενοφόρων διενεργείται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους ορισμούς της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α'147), με τις τεχνικές προδιαγραφές που του διαβιβάζονται από το ΕΚΑΒ και εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών των ασθενοφόρων. Για την έναρξη της διαδικασίας απευθύνεται πρόσκληση σε πέντε (5) τουλάχιστον προμηθεύτριες εταιρίες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και φήμη στην προμήθεια ασθενοφόρων, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση. Οι υποβληθείσες προσφορές διαβιβάζονται στην ανωτέρω τριμελή επιτροπή, η οποία διενεργεί τον έλεγχο της συμβατότητας των προσφορών αυτών με τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές. Αποκλειστικά κριτήρια επιλογήςτου αναδόχου είναι, αφενός, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και, αφετέρου, η επί ποινή αποκλεισμού εκτέλεση και παράδοση της συγκεκριμένης προμήθειας εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

3. Μετά την υλοποίηση της ανάθεσης και την προμήθεια των ασθενοφόρων, αυτά παραδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Υγείας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ. Επτά (7) ασθενοφόρα διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ και τρία (3) ασθενοφόρα διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ Αττικής, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος και Μακεδονίας.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ


Δείτε στο EKABNews

Χρ. Σταϊκούρας: 10 ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ από δωρεές για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, 19/03/2021

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews