ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1/7/21

Οι διατάξεις ΕΚΑΒ στο νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας: Τροποποίηση κανονισμού Μεταθέσεων-Εκτός Έδρας επικουρικών-Αποζημίωση από ΕΟΠΥΥ 1,22

 

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

EKABNews


Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4812 (ΦΕΚ110Α΄/30.06.2021) στον οποίο περιέχονται σχετικές με το ΕΚΑΒ διατάξεις. Οι κυριότερες που αφοράνε πολλούς εργαζόμενους είναι η Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων και η εξομοίωση της αποζημίωσης που δίνεται στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας με το μόνιμο προσωπικό για τις εκτός έδρας μετακινήσεις.

Περιληπτικά οι διατάξεις:

Άρθρο 39

Χρήση πλωτών μέσων για την διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών

Παρατείνεται έως 30.9.2021

Άρθρο 40

Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Παρατείνεται έως 30.9.2021

Άρθρο 41

Αφορά τις έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών για το Ε.Κ.Α.Β., παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.

Άρθρο 75

Μεταφορές βαρέων ασθενών

Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει το ΕΚΑΒ με ποσοστό έως 1.22% επί του συνόλου των κατά έτος δαπανών υγείας για κάλυψη δαπανών για αερομεταφορές και πλωτές μεταφορές από 1/1/2021.

Άρθρο 76

Μετακινήσεις εκτός έδρας προσωπικού του ΕΚΑΒ-Αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 2 της υποπαρ. της παρ. Δ του λαρθρου 2 ν.4336/2015

Εξομοιώνεται η αποζημίωση που δίνεται στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας με το μόνιμο προσωπικό για εκτός έδρας μετακινήσεις.

Άρθρο 77

Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ-Τροποποίηση του άρθρου 148ν.4600/2019.

Στο άρθρο 148 του ν.4600/20219(Ά 43) αντικαθίσταται η παρ.5, προστίθενται παρ. 5Α, 5Β και 5Γ.

Η σειρά προτεραιότητας στις μεταθέσεις καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει ο υπάλληλος με βάση:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3 μόρια για σύζυγο/συμβιούντα

3 πρώτο παιδί

5 για το κάθε ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει μέχρι 25 ετών.

ΗΛΙΚΙΑ

40 ετών 1 μόριο

41-50 2 μόρια

51-60 3 μόρια

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΑΒ

1 μόριο για κάθε έτος μέχρι τα 5 πρώτα έτη

2 μόρια για κάθε έτος από το 6ο μέχρι το 10ο έτος

3 μόρια για κάθε έτος μετά το 10ο έτος

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ (ασθενοφόρα, ΚΙΜ, Μηχανές)

Άνω των 15 ετών στα επείγοντα αξιολογείται με 12 μόρια

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

10 μόρια

ΣΥΝΗΠΗΡΕΤΗΣΗ

5 μόρια

Άρθρο 89

Αποσπάσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού - Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4812 (ΦΕΚ110Α΄/30.06.2021)

Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.

 

Άρθρο τριακοστό ένατο

Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

H ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), ως προς τη διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη

πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.

 

Άρθρο τεσσαρακοστό

Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α’ 116), ως προς τη διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη αεροσκαφών για τη διενέργεια

αεροδιακομιδών ασθενών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

5. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), ως προς τις έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών για το Ε.Κ.Α.Β., παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.

 

Άρθρο εβδομηκοστό πέμπτο

Μεταφορές βαρέων ασθενών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2072/1992

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2072/1992 (Α’ 125), αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως καθολικός διάδοχος των ενταχθέντων κλάδων υγείας αποζημιώνει ετησίως το Ε.Κ.Α.Β. με ποσοστό έως 1,22% επί του συνόλου των κατ’ έτος δαπανών υγείας (πλην φαρμακευτικής δαπάνης), για κάλυψη δαπανών για αερομεταφορές και πλωτές μεταφορές βαρέως ασθενών δικαιούχων περίθαλψης από τον Οργανισμό.».

2. Το ποσοστό της παρ. 1 καλύπτει τις οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς το Ε.Κ.Α.Β. για μεταφορές βαρέων πασχόντων που πραγματοποιούνται από 1.1.2021.

 

Άρθρο εβδομηκοστό έκτο

Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) τροποποιούνται το τέταρτο και το πέμπτο άρθρο ως προς τις μετακινήσεις του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες

προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή κληροδοτήματα ή ίδιους πόρους, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται.

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν επίσης οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών κατ’ έτος. Μετακινήσεις εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί το έτος 2016 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθ’ υπέρβαση του ορίου ημερών που τίθεται από τις ανωτέρω διατάξεις, θεωρούνται νόμιμες. Οι δαπάνες για τις μετακινήσεις αυτές δύναται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

Επίσης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας με υπηρεσιακά οχήματα. Για τις μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 2/81961/0022/29.9.2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2194).

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν επίσης οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών κατ’ έτος. Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος οι μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών αναγκών.».

 

Άρθρο εβδομηκοστό έβδομο

Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. - Τροποποίηση του άρθρου 148 του ν. 4600/2019

Στο άρθρο 148 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) αντικαθίσταται η παρ. 5, προστίθενται παρ. 5Α, 5Β και 5Γ και το άρθρο 148 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 148 Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.

1. Μετάθεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. ή με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, σε κενή θέση και εφόσον δεν υφίσταται, με μεταφορά της θέσης που κατέχει. Οι μεταθέσεις μετά από αίτηση προηγούνται των μεταθέσεων χωρίς αίτηση.

2. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. πραγματοποιούνται με πράξη του Προέδρου του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας υποχρεούται να αποστείλει σχετική εισήγηση.

3. Στις περιπτώσεις «δυσίατου» νοσήματος, όπως ορίζεται με την υπό στοιχεία Υ1/Γ.Π./ΟΙΚ.16884/2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 1386), οι μεταθέσεις υπαλλήλων που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, προηγούνται των λοιπών κατηγοριών μεταθέσεων, μετά από αίτησή τους. Ο δυσίατος χαρακτήρας του νοσήματος πιστοποιείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για τους υπαλλήλους και με την προσκόμιση βεβαίωσης σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Υγείας, για τα μέλη της οικογένειάς του. Ως μέλη της οικογένειάς του νοούνται ο/η σύζυγος, ο/η συμβιών/ούσα και τα τέκνα του/της υπαλλήλου.

4. Μετάθεση και μετακίνηση πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων δεν είναι δυνατή χωρίς αίτησή τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, από τα οποία ένα ή περισσότερα είναι υπάλληλοι.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. ορίζονται οι θέσεις για τις μεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων κατόπιν αιτήσεώς τους και καλούνται οι υπάλληλοι για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης. Το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψιν του τουλάχιστον την αναγκαία δύναμη των ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β. ανά πλήθος κατοίκων και τον αριθμό και το είδος των περιστατικών σε περιοδική βάση.

Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. και γνωστοποιείται πάραυτα σε όλες τις Διευθύνσεις του Ε.Κ.Α.Β.

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει ο υπάλληλος, με βάση τα έτη υπηρεσίας στο Ε.Κ.Α.Β., τα έτη υπηρεσίας στους επιχειρησιακούς τομείς επειγόντων (ασθενοφόρα επειγόντων, κινητές ιατρικές μονάδες, μηχανές), την ηλικία, την οικογενειακή του κατάσταση και την τυχόν συνδρομή λόγου συνυπηρέτησης

με σύζυγο/συμβιούντα και την εντοπιότητα, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω. Μεταβολές που επέρχονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης μετάθεσης, δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο αρχαιότερος βάσει του συνολικού χρόνου υπηρεσίας. Για καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια καθορίζεται ο ακόλουθος αριθμός μορίων:

α. Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με τρία (3) μόρια για τον σύζυγο/συμβιούντα, τρία (3) για το πρώτο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά ένα (1) για κάθε τέκνο. Η ηλικία των ετών 40, 41-50 και 51-60 αξιολογείται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3), αντίστοιχα. Ο χρόνος υπηρεσίας αξιολογείται με ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας μέχρι και τα πρώτα 5 έτη, με δύο (2) μόρια για κάθε έτος μετά από το 5ο και μέχρι το 10ο έτος και με τρία (3) μόρια για κάθε έτος που συμπληρώνεται μετά το 10ο.

β. Ο χρόνος υπηρεσίας στους τομείς επειγόντων (ασθενοφόρα και κινητές ιατρικές μονάδες επειγόντων, μηχανές) άνω των δεκαπέντε (15) ετών συμπληρωμένων αξιολογείται με δώδεκα (12) μόρια. Ο χρόνος ποινής αργίας, στέρησης αποδοχών λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, η άδεια άνευ αποδοχών και η θέση σε διαθεσιμότητα δεν προσμετρώνται στον χρόνο υπολογισμού μορίων.

γ. Η εντοπιότητα αξιολογείται με δέκα (10) μόρια. Ως εντοπιότητα νοείται η καταγωγή του υπαλλήλου ή του (της) συζύγου/συμβιούντος του από δήμο ή κοινότητα της περιφερειακής ενότητας, στην οποία πρόκειται να μετατεθεί ή η ιδιότητα του δημότη, αποδεικνύεται δε είτε με πιστοποιητικό γεννήσεως και πιστοποιητικό μόνιμης οικογενειακής διαμονής για τουλάχιστον δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της αίτησης μετάθεσης είτε με πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του οικείου δήμου ή κοινότητας, που να έχει γίνει τουλάχιστον πέντε χρόνια (5) πριν την υποβολή της αίτησης.

δ. Η συνυπηρέτηση συζύγου/συμβιούντος αξιολογείται με πέντε (5) μόρια. Συνυπηρέτηση θεωρείται ότι συντρέχει όταν ο σύζυγος του υπαλλήλου είναι δημόσιος υπάλληλος και υπηρετεί εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας του τόπου προορισμού ή, στην περίπτωση που αυτός (ή) απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, όταν εργάζεται εκεί είτε ως υπάλληλος είτε ως ανεξάρτητος επαγγελματίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και τούτο αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

ε. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους, καθώς και στους εν διαστάσει γονείς τέκνων που ασκούν αποδεδειγμένα την επιμέλεια, η ανωτέρω μοριοδότηση προσαυξάνεται κατά τέσσερα (4) μόρια για το πρώτο και έξι (6) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο.

στ. Η μετάθεση των υπαλλήλων διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

5Α. Με το έγγραφο, με το οποίο ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεσή του, τάσσεται, ανάλογα με την απόσταση και τα μέσα συγκοινωνίας, η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα.

5Β. Οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά τον διορισμό τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.

5Γ. Η μετά από αίτηση του υπαλλήλου μετάθεσή του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η ελάχιστη αναγκαία στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β. από τον κλάδο Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ως προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων προς μετάθεση, λαμβανομένων υπόψη ενδεικτικά της αναγκαίας δύναμης των ασθενοφόρων ανά πλήθος κατοίκων και του αριθμού και του είδους των περιστατικών σε περιοδική βάση.».

 

Άρθρο ογδοηκοστό ένατο

Αποσπάσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού - Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010

Στην παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Με ευθύνη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2010. Επίσης, απαγορεύονται στο σύνολό τους οι αποσπάσεις σε καθήκοντα διάφορα της ειδικότητας τους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Λιμενικού Σώματος. Στο νοσηλευτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνεται το τεχνικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Όλες οι υπάρχουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις του προσωπικού αυτού ανακαλούνται με ευθύνη των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, μέχρι 30 Απριλίου 2010. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται οι αποσπάσεις του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού για λόγους συνυπηρέτησης στην αλλοδαπή με υπάλληλο, σύζυγο ή συμβιούντα κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), καθώς και για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του Ο.ΔΙ.Π.Υ σε παραϊατρικό προσωπικό και δέκα (10) θέσεων σε νοσηλευτικό προσωπικό, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4715/2020 (Α’ 149).».

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews