ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14/9/21

Ν. 4825/2021 (Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους-ιδιωτικά ασθενοφόρα, Μετακινήσεις προσωπικού, Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου)

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021

EKABNews

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4825/ΦΕΚ157/Α/4.9.2021

Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49

Μετακινήσεις προσωπικού

1. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ως προς τις μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την31η.12.2021, εφόσον το προσωπικό συμμορφώνεται με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130).

2. Η ισχύς του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατά το μέρος που αφορά σε μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη μετακίνηση επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.

4. Ενόσω εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται, με απόφασή του, να μετακινεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότηταπαράτασης για τρεις (3) μήνες ακόμη, προσωπικό του ΕΚΑΒ για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Μη συμμόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ή του προσωπικού του ΕΚΑΒ με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης ή άρνηση να εκτελέσει υπηρεσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

5. Ενόσω εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2021, ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Ο ανωτέρω προγραμματισμός απασχόλησης του προσωπικού δεν επιτρέπεται να εμποδίζει τη λειτουργία μιας πλήρους βάρδιας συγκροτημένης Τ.Ο.Μ.Υ., εφόσον αυτή συγχρηματοδοτείται από επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. Τα άρθρα εικοστό όγδοο του ν. 4737/2020 (Α΄ 204) και 16 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ως προς τη δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 50

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), οι φορείς, το προσωπικό των οποίων εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορω νοϊού COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καθώς και οι φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που απασχολούν προσωπικό το οποίο εμβολιάζεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του ίδιου άρθρου, δύνανται να προσλαμβάνουν: α) παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) και β) ιατρικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού ιατρικού προσωπικού του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134), προκειμένου να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους. Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού δεν απαιτούνται προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας και της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α΄ 280) και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα με έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο ισχύουν αποκλειστικά για τον σκοπό αναπλήρωσης του προσωπικού που τίθεται σε αναστολή και μόνο κατά τη διάρκεια εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου και για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού με τη διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και το Εθνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.).

2. Οι φορείς ενημερώνουν την οικεία κατά περίπτωση Δ.Υ.Πε., σχετικά με τον αριθμό των προς αναπλήρωση θέσεων ανά κλάδο και κατηγορία για την περ. α) και ιατρών για την περ. β), η οποία, έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών των εγγεγραμμένων σε αυτούς υποψηφίων, εκδίδει απόφαση τοποθέτησης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Το εν λόγω προσωπικό συνάπτει τρίμηνη σύμβαση εργασίας με τον φορέα, στον οποίο τοποθετείται, η οποία δύναται να παραταθεί για τρεις (3) μήνες ακόμα. Για την τοποθέτηση επικουρικών ιατρών στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα του Προέδρου του, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση.

3. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν διαγράφεται από τους ως άνω τηρούμενους καταλόγους, αλλά διατηρεί τη σειρά κατάταξής του σε αυτούς. Σε περίπτωση έγκρισης πρόσληψης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 του ν. 3329/2005 και 21 του ν. 3580/2007, αφού λυθεί η τρίμηνη σύμβαση, το προσωπικό αυτό διορίζεται εκ νέου σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής του και ακολούθως συνάπτει νεότερη σύμβαση με τον φορέα, στον οποίο τοποθετείται. Η θέση που κενώνεται από τη λύση της τρίμηνης σύμβασης δύναται να καλύπτεται από τον επόμενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών.

4. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος προσκομίζει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. α) του άρθρου 207 του ν. 4820/2021.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 51

Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους

1. Οι διοικήσεις των δομών υγείας και φορέων της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) και των δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που απασχολούν προσωπικό το οποίο εμβολιάζεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του ίδιου άρθρου, δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου διοικητικού προσωπικού (όπως γραμματεία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, γραφείο κίνησης ασθενών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία, λογιστήριο, μισθοδοσία, προμήθειες και διαχείριση υλικού-παραγγελίες/αποθήκες)και υποστηρικτικού προσωπικού (όπως καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, ιματισμός, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων), με τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των σχετικών υπηρεσιών.

2. Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα, οι διοικήσεις των δομών της παρ. 1 δύνανται, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να αναθέτουν άμεσα τις σχετικές υπηρεσίες σε συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εργαστήρια, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.

3. Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εξυπηρετούν δευτερογενείς διακομιδές (όπως εξιτήρια και επανεξετάσεις) των δομών υγείας αρμοδιότητάς τους.

4. Η σύναψη σύμβασης προμήθειας υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 3 γίνεται με απευθείας ανάθεση μετά από την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης

στην ιστοσελίδα του φορέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών. Η σύμβαση συνάπτεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.

5. Η διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος είναι τρίμηνη, με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, και το κόστος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα με έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας.

6. Το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων που συνάπτονται κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 3 προσκομίζει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. α) του άρθρου 207 του ν. 4820/2021.


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews