ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2/9/21

Έτσι θα καλυφθούν τα κενά λόγω των ανεμβολίαστων υγειονομικών στις δομές υγείας (τροπολογία)

 

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021

EKABNews


Έτσι θα καλυφθούν τα κενά λόγω των ανεμβολίαστων υγειονομικών στις δομές υγείας (τροπολογία)

dikaiologitika.gr

2/9/2021

 

Σοφία Ραχμάνη

Με τροπολογία του υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, έως την 31.12.2021, αντί έως την 30.9.2021 η δυνατότητα μετακίνησης πάσης φύσεως προσωπικού στις δομές υγείας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά από τους ανεμβολίαστους υγειονομικού που βγαίνουν σε αναστολή.

Τροπολογία για την κάλυψη των κενών που προκύπτουν στις δομές Υγείας από την αναστολή των συμβάσεων του ανεμβολίαστου προσωπικού κατέθεσε το υπουργείο Υγείας στην Βουλή.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παρέχεται, δυνατότητα στους φορείς, το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση προσωπικού σε αναστολή καθηκόντων, να προσλαμβάνουν με τρίμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δύναται να παραταθεί για τρεις μήνες ακόμα.

Επίσης, παρατείνεται, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού, έως την 31.12.2021, αντί έως την 30.9.2021 όπως ισχύει, η δυνατότητα μετακίνησης του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού καθώς και του επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας.

Τι προβλέπει η τροπολογία αναλυτικά

Παρέχεται, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού, έως την 31.12.2021 δυνατότητα:

στον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) να μετακινεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) μήνες ακόμη, προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών και μη συμμόρφωση του προσωπικού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει κατ’ ελάχιστον πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών.

στον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας άλλους υγειονομικούς φορείς.

Παρέχεται, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, δυνατότητα στους φορείς, το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση προσωπικού σε αναστολή καθηκόντων, να προσλαμβάνουν με τρίμηνη σύμβαση εργασίας, οποία δύναται να παραταθεί για τρεις (3) μήνες ακόμα:

παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10 του ν.3329/2005,

ιατρικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού ιατρικού προσωπικού του άρθρου 21 του ν.3580/2007.

Παρέχεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, δυνατότητα στις διοικήσεις των δομών υγείας, φορέων και δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση εμβολιασμού Κατά του κορωνοΙού, προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών που Θα προκύψουν από τη Θέση προσωπικού σε αναστολή καθηκόντων:

να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των υπηρεσιών διοικητικού προσωπικού (γραμματεία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, γραφείο κίνησης ασθενών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία, λογιστήριο, μισθοδοσία, προμήθειες και διαχείριση υλικού - παραγγελίες/αποθήκες κ.ά.) και υποστηρικτικού προσωπικού (καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, ιματισμός, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων κ.ά.), να αναθέτουν άμεσα τις υπηρεσίες παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα σε συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.ΓΙ.Υ.Υ.) εργαστήρια,

να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά νομικά πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εξυπηρετούν δευτερογενείς διακομιδές (εξιτήρια, επανεξετάσεις, κ-λπ.) των δομών υγείας αρμοδιότητάς τους. β. Διενεργείται με απευθείας ανάθεση και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά σύναψη των ως άνω συμβάσεων προμήθειας υπηρεσιών μετά από την ανάρτηση σχετικών προσκλήσεων στην ιστοσελίδα του φορέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών.

Ορίζεται τρίμηνη διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν κατά τα ανωτέρω, με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, και καλύπτεται το κόστος από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα με έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας.

Παρατείνεται, με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, λόγω της διασποράς του κορωνοϊού, έως την 31.12.2Ο21, αντί έως την 30η92021, ισχύς των διατάξεων που αφορούν:

στην πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, - στη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία,

στα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.),

στην ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Ε.Σ.Υ. και την αποζημίωση εθελοντικού αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα, - στην απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Ε.Σ.Υ.,

στη διάθεση επιμέρους χώρων Ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, Κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο

Παρέχεται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοΙού και για χρονικό διάστημα έως και την 31.10.2021, δυνατότητα διάθεσης με κ.υ.α., άνευ αντιτίμου, στο Δημόσιο εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).

Αυξάνεται μέχρι είκοσι (20) εκατ. ευρώ, (από 50 σε μέχρι 70 εκατ. ευρώ), καταβαλλόμενη στην ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, για τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων [οικονομική διευκόλυνση, ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18-25 ετών, για τη συμμετοχή του στην εμβολιαστική διαδικασία].

Παρατείνεται, για δυο ακόμη μήνες έως την 31.Ι10.2θ21, ισχύς του άρθρου 219Α του ν.4512/2018, αναφορικά με την ελάχιστη διάρκεια (μισή ώρα) της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκράτησης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που επιτρέπεται να συνάπτουν τα τουριστικά γραφεία, τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων κ.λπ., στα νησιά της χώρας (με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις

Παρατείνεται για το έτος 2021 κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ανωνύμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Μετατίθεται για την 14.3.2022, αντί από την 111.9.2021 όπως ισχύει, χρόνος έναρξης ισχύος των αναφερόμενων άρθρων του ν.4782!2021, ήτοι του άρθρου 55 (αφορά στην αύξηση του παραβόλου σε 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, από ένα τοις 1% που ισχύει, για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ίση των ειδικότερα οριζόμενων ορίων) και του άρθρου 134 (αφορά στους όρους επιστροφής και απόδοσης του παραβόλου στο Δημόσιο). Παρατείνονται έως την 31.12.2021 ειδικοί όροι αδειοδότησης της παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Δείτε την τροπολογία ΕΔΩ

Πηγή: dikaiologitika.gr

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews